หนังสือร้องเรียนหน่วยงานกรณีเพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญ กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือร้องเรียนหน่วยงานกรณีเพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญ

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 17/05/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 17/05/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 2 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือร้องเรียนหน่วยงานกรณีเพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านกรณีเพื่อนบ้านก่อความรำคาญ คือ หนังสือที่ผู้ร้องเรียน (เช่น ผู้ที่ได้รับความเสียหาย/ผลกระทบจากเหตุรำคาญ) จัดทำขึ้นโดยฝ่ายเดียวเพื่อที่จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญที่เกิดจากเพื่อนบ้าน/สถานประกอบกิจการใกล้เคียง และขอให้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานนั้นเข้ามาดำเนินการยุติปัญหาดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และ/หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยที่ ปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญระหว่างเพื่อนบ้าน/สถานประกอบกิจการใกล้เคียง เช่น

  • มลพิษทางเสียง เช่น การพูดคุย/เปิดเพลงเสียงดัง เสียงเครื่องจักร การก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน
  • มลพิษทางอากาศ เช่น การปล่อยฝุ่น/ควัน การส่งกลิ่นเหม็นรบกวน กลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นสิ่งปฏิกูล
  • มลพิษทางสายตา เช่น แสงแดดสะท้อนแยงตา การเปิดไฟกระพริบตอนกลางคืน
  • มลพิษทางความร้อน เช่น การเป่าไอร้อนจากเครื่องปรับอากาศ
  • มลพิษทางน้ำ เช่น การทิ้งน้ำเสีย/สารพิษ/สิ่งปฏิกูลลงแหล่งน้ำสาธารณะ
  • ปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญอื่นๆ เช่น ความสั่นสะเทือน

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการร้องเรียน/แจ้งปัญหาความเดือดร้อนรำคาญโดยตรงแก่ผู้ก่อปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ (เช่น เพื่อนบ้าน ข้างห้อง สถานประกอบกิจการที่ก่อปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ) เนื่องจากต้องการดำเนินการด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัยในเบื้องต้นระหว่างกันเองก่อนที่จะนำปัญหาไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภายนอก ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้หนังสือร้องเรียนเพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญบนเว็บไซต์ของเราซึ่งถูกร่างขึ้นสำหรับการร้องเรียน/แจ้งปัญหาความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ก่อปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญโดยเฉพาะ


การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือร้องเรียนหน่วยงานกรณีเพื่อนบ้านก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือหนังสือร้องเรียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านกรณีเพื่อนบ้านก่อความรำคาญ ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • ผู้ร้องเรียน เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิง
  • เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียน เช่น ชื่อหน่วยงาน/ส่วนงานที่รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน
  • ปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ เช่น รายละเอียดเหตุรำคาญ ผู้ก่อปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ สถานที่/แหล่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ ช่วงระยะเวลาที่เกิดปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ
  • ความเสียหาย/ผลกระทบ เช่น ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ผลกระทบต่อสุขภาพ/จิตใจที่เกิดจากปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ

ผู้จัดทำอาจแนบหลักฐานเกี่ยวกับปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายเหตุการณ์/ผลกระทบที่เกิดจากปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ

ผู้จัดทำควรจัดทำหนังสือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ร้องเรียนหรือตัวแทน โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ผู้จัดทำควรจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่ต้องการร้องเรียนหรือตัวแทน โดยการนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่/หน่วยงานนั้นด้วยตนเอง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธี สถานที่ และช่องทางการติดต่ออื่นๆ ที่เจ้าหน้าที่/หน่วยงานใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนปัญหา/ความเดือดร้อนรำคาญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่/หน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนนั้นสามารถนำไปใช้พิจารณา/ดำเนินการตามคำร้องเรียนต่อไป รวมถึง จัดเก็บหลักฐานในการจัดส่งหรือนำส่งหนังสือฉบับนั้นด้วย (เช่น บันทึกระบบรายงานสถานะการจัดส่ง ใบรับ-ส่งหนังสือ)


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม