Naar boven
Arbeidsovereenkomst voor een student Het model invullen

Arbeidsovereenkomst voor een student

Laatste revisie
Laatste revisie 18-10-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 18-10-2020

Grootte: 3 tot 5 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Arbeidsovereenkomst voor een student

Dit document wordt gebruikt voor het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor studenten. Het is een arbeidsovereenkomst waarbij een student (de werknemer) ermee instemt om diensten te verrichten onder het gezag van een werkgever, tegen betaling van een vergoeding.

Een werkgever die een student in dienst wil nemen, moet gebruik maken van deze specifieke overeenkomst, die de student meer bescherming biedt dan een gewone arbeidsovereenkomst.

Bij wijze van uitzondering is de arbeidsovereenkomst voor studenten niet van toepassing:

  • studenten die in het kader van hun studie een onbetaalde stage lopen;
  • studenten in avondlessen, korte cursussen of werkstudieprogramma's.

Als er geen maximumleeftijdsgrens is voor het onderwerp van een arbeidsovereenkomst voor studenten, is er een minimumleeftijd: de student moet ouder zijn dan 16 jaar, of ouder dan 15 jaar als hij of zij niet langer onderworpen is aan de voltijdse leerplicht.

Dit document geldt niet alleen voor Belgen, maar ook voor buitenlandse studenten die onderdaan zijn van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland. Studenten uit andere landen moeten een werkvergunning C krijgen, behalve tijdens de schoolvakanties.

Ten slotte mag de arbeidsovereenkomst voor studenten niet langer dan 12 maanden duren. Boven deze grens is het contract niet langer van toepassing en wordt de student beschouwd als een gewone werknemer.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Elke arbeidsovereenkomst voor studenten moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De overeenkomst moet voor een bepaalde duur worden gesloten, met vermelding van de begin- en einddatum van de opdracht, en de student kan de overeenkomst zonder opzegtermijn of schadevergoeding beëindigen;
  • Het moet in 2 schriftelijke kopieën worden geschreven;
  • Elke student moet een individuele overeenkomst hebben;
  • Het contract moet uiterlijk bij de indiensttreding van de student worden gesloten;
  • Minderjarigen mogen het contract alleen ondertekenen, tenzij hun ouders hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maken.

Zelfs als de overeenkomst niet in deze mogelijkheid voorziet, geldt in alle gevallen een proefperiode. Dit geldt voor de eerste drie dagen van het contract en kan nooit worden verlengd, zelfs niet in geval van een ongeval of ziekte die de uitvoering van het contract opschort. Tijdens deze proeftijd kunnen zowel de student als de werkgever beslissen om de overeenkomst zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding op te zeggen.

Het loon van de student moet voldoen aan het minimum dat is vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst die van toepassing is op de werkgever of, bij gebrek daaraan, aan de schaal van het gemiddelde minimummaandloon (interprofessioneel).

Aangezien de overeenkomst voor een bepaalde tijd wordt gesloten, eindigt deze automatisch bij het aflopen ervan. De partijen kunnen het contract echter vóór het einde ervan beëindigen, mits voorafgaande kennisgeving.


TOEPASSELIJK RECHT

  • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst - Titel VII: De arbeidsovereenkomst voor studenten;
  • Koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij bepaalde categorieën studenten worden uitgesloten van de werkingssfeer van titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen