Statuten van een commanditaire vennootschap Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Statuten van een commanditaire vennootschap

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 7 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 7 pagina's

Het model invullen

Dit document regelt de statuten van een commanditaire vennootschap. Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in 2019 neemt de commanditaire vennootschap (vroeger gekend als de 'gewone commanditaire vennootschap') de vorm aan van een maatschap (dit is een samenwerking tussen twee of meerdere vennoten ('maten')). Enkele eigenschappen van de commanditaire vennootschap:


1. De leden van de commanditaire vennootschap:

De commanditaire vennootschap (CommV) wordt opgericht door minstens één beherende (of gecommanditeerde) vennoot en minstens één stille (of commanditaire) vennoot:

- Een beherende vennoot heeft de bevoegdheid om de te handelen namens de vennootschap. Daarom is een beherende vennoot onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk is voor de verbintenissen en schulden van de vennootschap. Dit impliceert dat het privévermogen van een beherende vennoot mogelijks kan worden aangesproken bij eventuele schulden van de vennootschap (in geval van faillissement).

- Een stille vennoot mag niet deelnemen aan het beheer en is daarom slechts aansprakelijk ten belope van zijn inbreng. Indien de stille vennoot het verbod om zich niet bezig te houden met het beheer van de vennootschap overtreedt, dan kan hij evenwel toch onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen en schulden van de vennootschap.


2. Het kapitaal van de commanditaire vennootschap:

Er is geen minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een commanditaire vennootschap. Wel moeten zowel de beherende vennoot of vennoten en de stille vennoot of vennoten een zekere inbreng doen. Dit kan een inbreng in geld of een inbreng in natura (dit is een inbreng in andere dan geld, zoals goederen, arbeid, knowhow,...) zijn.


3. De aandelen van de commanditaire vennootschap:

In ruil voor de inbreng kunnen de beherende en stille vennoten inschrijven op aandelen. Deze aandelen leiden tot:

- stemrechten, opdat de vennoten in vergadering beslissingen kunnen nemen voor de vennootschap; en

- rechten in de winst van de vennootschap (dit zijn aanspraken op de winst en bijdragen in het verlies van de vennootschap) gekoppeld.

De verdeling van stem- en winstrechten kan afgestemd worden op de specifieke situatie van de vennootschap. Evenwel dient elke vennoot minstens een zeker deelname in de winst of in het verlies te hebben. De aandelen kunnen in principe niet worden overgedragen aan derden, tenzij de statuten anderszins bepalen.


4. Het bestuur van de commanditaire vennootschap

Het bestuur van een commanditaire vennootschap is in handen van een of meerdere zaakvoerders. De beherende vennoot of vennoten nemen vaak de rol als zaakvoerder op, maar de vennoten kunnen ook derden mandateren als zaakvoerder. Zoals hoger reeds vermeld kan een stille vennoot geen daden van beheer stellen. Een stille vennoot kan dus nooit een zaakvoerder zijn.

Zaakvoerders van een commanditaire vennootschap hebben alvast het voordeel dat zij bepaalde strikte regels in verband met het voldoen van bepaalde administratieve formaliteiten (bv. het opstellen van een financieel plan) en het publiceren van de jaarrekening (die o.m. van toepassing zijn op de besloten vennootschap) niet moeten naleven.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De oprichting van de commanditaire vennootschap kan gebeuren bij onderhandse akte of bij authentieke akte. Dit betekent dat - anders dan bij een besloten vennootschap bijvoorbeeld - de oprichting niet noodzakelijk de tussenkomst van een notaris vergt. De oprichtingsakte bestaat uit de opmaak van de statuten. Deze leggen de kenmerken en de werkingsregels van de vennootschap vast. De statuten moeten neergelegd worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap binnen de dertig dagen na het ondertekenen ervan. De griffie van de ondernemingsrechtbank verleent de vennootschap dan een ondernemingsnummer.

Enkel de vergadering van vennoten kan bepalingen van de statuten wijzigen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, en Boek 2 ('Bepalingen gemeenschappelijk aan rechtspersonen') en Boek 4 ('De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap') van dit Wetboek in het bijzonder, regelen de werking en organisatie van de commanditaire vennootschap.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen