Naar boven
Statuten van een besloten vennootschap Het model invullen

Statuten van een besloten vennootschap

Laatste revisie
Laatste revisie 22-10-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 5 tot 8 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 22-10-2020

Grootte: 5 tot 8 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Statuten van een besloten vennootschap

Dit document regelt de statuten van een besloten vennootschap. De besloten vennootschap (bv) is de opvolger van de 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba)' sinds de inwerkingtreding van de Wet van Vennootschappen en Verenigingen in 2019.

Voorheen vereiste de oprichting van een bvba de inbreng van een minimumkapitaal. Deze voorwaarde werd door de nieuwe wet afgeschaft. Een besloten vennootschap kan nu opgericht worden door een of meerdere oprichters (ondernemingen (vennootschappen of verenigingen) of particulieren) door een zekere inbreng te doen. Dit kan een inbreng in geld en/of in natura (bv. goederen, bepaalde knowhow,...) zijn. Het kapitaal van de vennootschap moet vanaf het begin evenwel toereikend zijn om de geplande activiteit van de vennootschap aan te vatten. De oprichters dienen daarom een financieel plan op te stellen. In dat financieel plan wordt o.m. het aanvangsvermogen verantwoord en een inschatting gemaakt van de verwachte inkomsten en de financiering van de verwachte kosten gedurende de eerste twee jaar na de oprichting.

Het kapitaal van een besloten vennootschap is verdeeld in aandelen. Aan die aandelen zijn stemrechten (opdat de aandeelhouders beslissingen kunnen nemen) en winstrechten (dit zijn aanspraken op de winst en bijdragen in het verlies van de vennootschap) gekoppeld. In principe heeft één aandeel één stem en elk aandeel een gelijk aandeel in de winstdeelneming. De nieuwe Wet geeft echter de mogelijkheid om de verdeling van die stem- en winstrechten af te stemmen op de specifieke situatie van de vennootschap door aan bepaalde aandelen meer of minder rechten toe te kennen.

Het besloten karakter van de besloten vennootschap impliceert dat aandelen binnen een vennootschap niet zomaar overdraagbaar zijn. Een aandeelhouder moet dus in principe aan strenge modaliteiten voldoen alvorens aandelen te kunnen verkopen. Inmiddels, sinds de invoering van de Wet van Vennootschappen en Verenigingen, kan daar evenwel van afgeweken worden en kunnen de statuten voorzien dat aandelen toch flexibeler van eigenaar kunnen veranderen.


Hoe dit document te gebruiken?

De statuten, die de kenmerken en de werkingsregels van de vennootschap vastleggen, maken deel uit van de oprichtingsakte. De oprichtingsakte van een besloten vennootschap moet altijd bij authentieke akte worden verleden voor de notaris. De notaris zal de oprichtingsakte ook neerleggen ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.

Een wijziging aan de statuten vergt steeds een beslissing van de algemene vergadering van de vennootschap.


Toepasselijke wetgeving

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, en Boek 2 ('Bepalingen gemeenschappelijk aan rechtspersonen') en Boek 5 ('De besloten vennootschap') van dit Wetboek in het bijzonder, regelen de werking en organisatie van de besloten vennootschap.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen