Naar boven
Notulen van een gewone of buitengewone algemene vergadering van een BV, BVBA, NV, CV, CVOA Het model invullen

Notulen van een gewone of buitengewone algemene vergadering (van een BV, BVBA, NV, CV, CVOA)

Laatste revisie
Laatste revisie 16-05-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 2 tot 3 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 16-05-2020

Grootte: 2 tot 3 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Notulen van een gewone of buitengewone algemene vergadering (van een BV, BVBA, NV, CV, CVOA)

Dit document wordt gebruikt voor het opstellen van de notulen van de algemene vergadering van een vennootschap. Een notulen of PV is een geschreven en samengevat verslag van alles wat op de algemene vergadering is besloten. Het kan een gewone of buitengewone algemene vergadering zijn.

De gewone algemene vergadering van een vennootschap is de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders (of vennoten) die de jaarrekening goedkeurt. Andere kwesties zoals de benoeming, het ontslag of de bezoldiging van managers, bestuurders of bedrijfsrevisoren komen eveneens aan bod.

De buitengewone algemene vergadering van een vennootschap is elke andere vergadering van aandeelhouders die door de bestuurders of de raad van bestuur wordt bijeengeroepen in het belang van de vennootschap of op verzoek van ten minste 1/5 van de aandeelhouders.

De vennootschappen waarop dit document betrekking heeft zijn: besloten vennootschappen (BV) besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), naamloze vennootschappen (NV), coöperatieve vennootschappen (CV) en commanditaire vennootschappen (CVOA).

De notulen worden opgesteld door het bureau, bestaande uit minstens één voorzitter (benoemd door de statuten of gekozen door de vergadering) en een secretaris (benoemd door de voorzitter of de vergadering) en, indien nodig, stemopnemers, die belast zijn met de controle op de aanwezigheid en de stemming. Het lid van de raad van bestuur dat verantwoordelijk is voor het opstellen van de notulen wordt de secretaris genoemd.

Dit document houdt in het bijzonder rekening met de volgende besluiten:

- goedkeuring van de jaarrekening van de vennootschap;
- de kwijting die moet worden verleend aan de directeurs of bestuurders en de commissaris;
- de verlenging, benoeming of herroeping van een directeur of bestuurder;
- vernieuwing, benoeming of ontslag van de commissaris;
- de kwestie van de beloning van directeuren of bestuurders.

Het staat ook toe dat besluiten die hierboven niet zijn vermeld, worden opgenomen, voor zover deze geen wijziging van de statuten van de vennootschap inhouden, in welk geval ze moeten worden vastgelegd in een authentieke akte, opgemaakt door een notaris.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De notulen van de algemene vergadering moeten alle belangrijke punten van de vergadering vermelden en in het bijzonder:

- de datum van de vergadering, de plaats en het tijdstip van de opening van de zitting;
- de samenstelling van het bureau;
- de gedetailleerde agenda van de vergadering;
- de observatie van de regelmatigheid van de convocaties;
- het totaal aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen;
- de verklaring van wat de vergadering geldig kan beraadslagen;
- de beraadslagingen;
- de stemmingen;
- bevestiging van de aanneming van de resoluties;
- het sluitingstijdstip van de vergadering;
- de vermelding van de lezing en de namen van de ondertekenaars.

Indien een aandeelhouder tegen een beslissing is, kan hij de voorzitter verzoeken zijn opmerkingen te laten notuleren, d.w.z. ze in de notulen op te nemen, voor zover ze relevant zijn en het belang van de vennootschap niet schaden.

Bovendien moeten bepaalde documenten bij de notulen van de vergaderingen worden gevoegd, waaronder:

- een kopie van de uitnodigingen op naam;
- de aanwezigheidslijst;
- volmachten;
- het origineel van de stemmen per brief;
- de verschillende verslagen (verslagen van de directie of de raad van bestuur, de commissaris, de vereffenaar....).

Na voltooiing moet dit document worden ondertekend door de leden van het bureau en door de leden van de vergadering die daarom verzoeken. De notulen moeten vervolgens worden bewaard in een register waarin alle notulen van de onderneming worden opgenomen en bewaard.


TOEPASSELIJK RECHT

- Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen