Vertrouwelijkheidsovereenkomst NDA Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA)

Laatste revisie Laatste revisie 15-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
4,6 - 15 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Beoordeling: 4,6 - 15 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een vertrouwelijkheidsovereenkomst op te stellen (ook wel bekend onder de Engelse naam "non-disclosure agreement", kortweg "NDA"). Dit is een contract dat meerdere partners de mogelijkheid biedt om te beloven elkaars bedrijfsgeheimen te respecteren die zij kunnen uitwisselen.

Een bedrijfsgeheim is elke technische of commerciële informatie van economische waarde die toebehoort aan een bedrijf dat niet openbaar is gemaakt. Zij kunnen betrokken zijn bij diverse aangelegenheden, zoals de oprichting of verwerving van aandelen in een vennootschap, de verwerving van bedrijfsmiddelen, de oprichting van een handelsvennootschap of enige andere relatie waarbij gevoelige informatie toegankelijk is, wordt uitgewisseld of ter beschikking wordt gesteld van de ene of de andere partij.

De geheimhoudingsplicht maakt het dus mogelijk om vertrouwelijke informatie te definiëren, de bekendmaking ervan te verbieden en de toegang ertoe te controleren. Dit houdt in :

  • een wederzijdse verbintenis wanneer de partijen vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen, of
  • een eenzijdige verbintenis wanneer de partij die de informatie ontvangt (begunstigde partij) verschilt van de partij die de informatie bekendmaakt (eigenaar). In dit geval is alleen de begunstigde partij onderworpen aan de geheimhoudingsplicht.

Een geheimhoudingsovereenkomst wordt meestal gesloten als onderdeel van de onderhandelingen tussen de partijen, voordat vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt. Het blijft echter mogelijk om het te ondertekenen tijdens de contractuele relatie, en zelfs daarna, om ervoor te zorgen dat de informatie vervolgens niet wordt bekendgemaakt.

Tot slot, hoewel het niet nodig is om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen in het kader van een arbeidsovereenkomst, aangezien de werknemer daartoe wettelijk verplicht is, kan het toch nuttig zijn om te verduidelijken wat een bedrijfsgeheim voor de onderneming is.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

1) Beschrijving van de vertrouwelijke informatie

In de overeenkomst moet de vertrouwelijke informatie worden beschreven.

Er zijn twee mogelijkheden, die gewoonlijk worden gecumuleerd om de door de vertrouwelijkheidsovereenkomst beschermde informatie te beschrijven :

  • Nauwkeurige omschrijving: in de tekst van de overeenkomst wordt uitdrukkelijk aangegeven op welke informatie de overeenkomst betrekking heeft
  • Generieke beschrijving: de tekst van de overeenkomst verwijst naar de informatie die onder :
  • de inhoud ervan: bijvoorbeeld door zich te richten op financiële informatie of klantenlijsten, enz;
  • de juridische aard ervan: bijvoorbeeld door zich te richten op informatie die beschermd is door een octrooi, enz;
  • de wijze van overbrenging: bijvoorbeeld door zich te richten op informatie die wordt overgebracht door middel van handgeschreven brieven, enz.

Er kan ook een speciale procedure voor de uitwisseling van informatie worden vastgesteld.


2) Identificatie van de "keten van vertrouwelijkheid"

De vertrouwelijkheidsovereenkomst is alleen bindend voor de persoon die haar ondertekent. Daarom moet die persoon weten aan wie de informatie kan worden meegedeeld en onder welke voorwaarden.


3) Duur van de vertrouwelijkheidsovereenkomst

De duur van de overeenkomst wordt vrij bepaald door de partijen. De duur van de overeenkomst zal moeten worden onderscheiden van de duur van de geheimhoudingsplicht. De duur van het contract is de periode gedurende welke de uitwisseling van informatie tussen de partijen een geheimhoudingsplicht doet ontstaan. De duur van de geheimhoudingsplicht kan vast of variabel zijn, en kan doorlopen tot na de einddatum van het contract.


4) Strafbeding

De overeenkomst kan voorzien in een strafbeding waarbij een forfaitaire schadevergoeding (smartengeld) wordt vastgesteld die moet worden betaald door de partij die zich schuldig heeft gemaakt aan schending van haar geheimhoudingsplicht, zonder dat de door de schending veroorzaakte schade of de omvang daarvan behoeft te worden aangetoond.

Deze boeteclausule wordt geacht de schade weer te geven die redelijkerwijs te voorzien was op het tijdstip van ondertekening van het contract en mag geen enkel element van sanctie bevatten.


5) Ondertekening

De vertrouwelijkheidsovereenkomst moet worden ondertekend in evenveel exemplaren als er ondertekenaars zijn, waarbij elke ondertekenaar één origineel exemplaar behoudt. Wanneer de ondertekenaar een vennootschap of vereniging is, moet het document worden ondertekend door haar wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen