Naar boven
Vertrouwelijkheidsovereenkomst NDA Het model invullen

Vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA)

Laatste revisie
Laatste revisie 04-10-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 04-10-2019

Grootte: 3 tot 5 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Vertrouwelijkheidsovereenkomst (NDA)

Dit document wordt gebruikt om een vertrouwelijkheidsovereenkomst op te stellen (ook wel bekend onder de Engelse naam "non-disclosure agreement", kortweg "NDA"). Dit is een contract dat meerdere partners de mogelijkheid biedt om te beloven elkaars bedrijfsgeheimen te respecteren die zij kunnen uitwisselen.

Een bedrijfsgeheim is elke technische of commerciële informatie van economische waarde die toebehoort aan een bedrijf dat niet openbaar is gemaakt. Zij kunnen betrokken zijn bij diverse aangelegenheden, zoals de oprichting of verwerving van aandelen in een vennootschap, de verwerving van bedrijfsmiddelen, de oprichting van een handelsvennootschap of enige andere relatie waarbij gevoelige informatie toegankelijk is, wordt uitgewisseld of ter beschikking wordt gesteld van de ene of de andere partij.

De geheimhoudingsplicht maakt het dus mogelijk om vertrouwelijke informatie te definiëren, de bekendmaking ervan te verbieden en de toegang ertoe te controleren. Dit houdt in :

  • een wederzijdse verbintenis wanneer de partijen vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen, of
  • een eenzijdige verbintenis wanneer de partij die de informatie ontvangt (begunstigde partij) verschilt van de partij die de informatie bekendmaakt (eigenaar). In dit geval is alleen de begunstigde partij onderworpen aan de geheimhoudingsplicht.

Een geheimhoudingsovereenkomst wordt meestal gesloten als onderdeel van de onderhandelingen tussen de partijen, voordat vertrouwelijke informatie openbaar wordt gemaakt. Het blijft echter mogelijk om het te ondertekenen tijdens de contractuele relatie, en zelfs daarna, om ervoor te zorgen dat de informatie vervolgens niet wordt bekendgemaakt.

Tot slot, hoewel het niet nodig is om een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen in het kader van een arbeidsovereenkomst, aangezien de werknemer daartoe wettelijk verplicht is, kan het toch nuttig zijn om te verduidelijken wat een bedrijfsgeheim voor de onderneming is.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

In de overeenkomst moet de vertrouwelijke informatie worden beschreven. Dit kan precies gebeuren door de betreffende informatie expliciet te identificeren, of in het algemeen door te verwijzen naar de inhoud, de juridische aard of de wijze van overdracht van de betreffende informatie. Vaak wordt de voorkeur gegeven aan een mix van de twee oplossingen. Er kan ook een speciale procedure voor de uitwisseling van informatie worden vastgesteld.

Vervolgens zal de overeenkomst ervoor zorgen dat de "keten van vertrouwelijkheid", d.w.z. de personen aan wie de informatie kan worden meegedeeld en onder welke voorwaarden.

De duur van de geheimhoudingsovereenkomst wordt vrijelijk door de partijen bepaald. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de duur van de overeenkomst en de duur van de geheimhoudingsplicht. De duur van de overeenkomst is de duur van de periode gedurende welke de uitwisseling van informatie tussen de partijen een geheimhoudingsplicht doet ontstaan.

De duur van de geheimhoudingsplicht kan vast of variabel zijn en kan zich uitstrekken tot na de einddatum van het contract.

De overeenkomst kan ook voorzien in een strafbeding, waarbij de partij die zich schuldig heeft gemaakt aan een schending van zijn geheimhoudingsplicht een forfaitaire schadevergoeding ontvangt, zonder dat zij de door de schending veroorzaakte schade of de omvang daarvan hoeft aan te tonen.

De geheimhoudingsovereenkomst moet in evenveel kopieën worden ondertekend als er ondertekenaars zijn, die elk een origineel exemplaar bewaren. Wanneer de ondertekenaar een onderneming of vereniging is, moet het document worden ondertekend door haar wettelijke vertegenwoordiger of een gemachtigde die daartoe bevoegd is.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen