Naar boven
Oproeping voor een algemene vergadering van een BVBA, NV, CV, CVBA Het model invullen

Oproeping voor een algemene vergadering (van een BVBA, NV, CV, CVBA)

Laatste revisie
Laatste revisie 05-10-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 05-10-2019

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Oproeping voor een algemene vergadering (van een BVBA, NV, CV, CVBA)

Dit document maakt het mogelijk om een oproeping voor de algemene vergadering van een vennootschap op te stellen. De oproeping is een brief aan de aandeelhouders, bestuurders of zaakvoerders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen van de vennootschap om hen op de hoogte te brengen van het houden en de agenda van een algemene vergadering.

Dit document is geldig voor het bijeenroepen van een gewone algemene vergadering (die volgens de wet minstens eenmaal per jaar moet plaatsvinden, voornamelijk om de rekeningen van de vennootschap goed te keuren) en een buitengewone algemene vergadering (elke andere vergadering van de aandeelhouders en de bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap om over het lot ervan te beslissen). Het is ook mogelijk om beide vergaderingen door dezelfde oproeping bijeen te roepen.

De ondernemingen waarop dit document betrekking heeft, zijn: besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA), naamloze vennootschappen (NV), coöperatieve vennootschappen (CV) en commanditaire vennootschappen (Comm. V.).


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Afhankelijk van het type bedrijf moet de convocatie worden opgesteld door de zaakvoerders (BVBA) of de bestuurders (NV, CV en Comm. V.).

Het moet de identiteit van de vennootschap, de datum, het tijdstip en de plaats waar de desbetreffende algemene vergadering zal worden gehouden, alsook de formaliteiten die moeten worden vervuld om er toegang toe te krijgen of zich er te laten vertegenwoordigen.

Het tweede element dat in de oproeping moet worden opgenomen, is de agenda, met inbegrip van alle onderwerpen die tijdens de vergadering moeten worden behandeld. Deze worden bepaald door de wet, door de statuten of door de zaakvoerders, bestuurders of commissarissen (persoon of vennootschap belast met de controle van de rekeningen) van de vennootschap.

Nadat het document is ingevuld en, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door de geadresseerde, moet de oproeping tenminste 15 dagen voor de vergadering worden verzonden (tenzij de statuten een langere termijn voorschrijven):

- voor BVBA's en CV's: per aangetekende brief aan alle aandeelhouders en, indien van toepassing, accountants;

- voor NV's en Comm. V's: per gewone brief aan alle bekende aandeelhouders, tenzij de aandelen alleen op naam zijn gesteld, moet de kennisgeving per aangetekende brief worden verzonden. Indien het een gewone algemene vergadering betreft die niet wordt gehouden op de plaats, op de dag en op het tijdstip voorzien in de statuten, of indien het een buitengewone algemene vergadering betreft, moet de oproeping ook worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal dagblad.


Tot slot zijn er, afhankelijk van de agendapunten, enkele documenten voorzien die:

- voor BVBA's: bij de oproeping te voegen zijn en gelijktijdig met de vergadering naar alle aandeelhouders van de vennootschap te sturen;

- voor CV's: gratis, vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders die daarom verzoeken;

- voor NV's en Comm. V's: bij de oproeping te voegen zijn en aan de aandeelhouders op naam (van wie de aandelen de naam dragen) worden toegezonden; toe te zenden zijn aan opgeroepte personen die tenminste zeven dagen vóór de algemene vergadering de formaliteiten voor toelating tot de vergadering hebben vervuld; en op de maatschappelijke zetel van de vennootschap beschikbaar zijn voor elke effectenhouder van de vennootschap die daarom verzoekt binnen de vijftien dagen vóór de algemene vergadering.

Deze documenten moeten ook worden toegezonden aan elke andere opgeroepte persoon die daarom verzoekt.


TOEPASSELIJK RECHT

- Wetboek van vennootschappen


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen