Statuten van een vennootschap onder firma Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Statuten van een vennootschap onder firma

Laatste revisie Laatste revisie 17-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 7 pagina's
4,9 - 12 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 17-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 7 pagina's

Beoordeling: 4,9 - 12 stemmen

Het model invullen

Dit document regelt de statuten van een vennootschap onder firma. Sinds de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in 2019 wordt de vennootschap onder firma beschouwd als een variant van de maatschap (dit is een samenwerking tussen twee of meerdere vennoten ('maten')) die evenwel rechtspersoonlijkheid heeft. Enkele eigenschappen van de vennootschap onder firma:


1. De leden van de vennootschap onder firma:

De vennootschap onder firma (VOF) wordt opgericht door minstens twee vennoten. Zij zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen en schulden van de vennootschap. Dit impliceert dat het privévermogen van een vennoot mogelijks kan worden aangesproken bij eventuele schulden van de vennootschap. De VOF is daarom niet geschikt voor een onderneming die risicovolle activiteiten wenst uit te oefenen.

Sinds het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de statuten van een VOF op verschillende vlakken flexibiliteit aan de dag leggen. Zo kan voorzien worden dat vennoten hun aandelen mogen overdragen en dat vennoten kunnen worden uitgesloten of uit de vennootschap kunnen treden.


2. Het kapitaal van de vennootschap onder firma:

Er is geen minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een VOF. Wel moeten de vennoten een zekere inbreng doen. Dit kan een inbreng in geld of een inbreng in natura (dit is een inbreng in andere dan geld, zoals goederen, arbeid, knowhow,...) zijn.


3. De aandelen van de vennootschap onder firma:

In ruil voor de inbreng kunnen de vennoten inschrijven op aandelen. Aan deze aandelen zijn stemrechten (opdat de vennoten in vergadering beslissingen kunnen nemen voor de vennootschap) en rechten in de winst van de vennootschap (dit zijn aanspraken op de winst en bijdragen in het verlies van de vennootschap) gekoppeld. De verdeling van stem- en winstrechten kan afgestemd worden op de specifieke situatie van de vennootschap. Evenwel dient elke vennoot minstens een zeker deelname in de winst of in het verlies te hebben. Zoals hoger reeds vermeld kunnen de aandelen in principe niet worden overgedragen aan derden, tenzij de statuten anderszins bepalen.


4. Het bestuur van de vennootschap onder firma

Het bestuur van een vennootschap onder firma is in handen van een of meerdere zaakvoerders. De vennoten nemen vaak zelf de rol als zaakvoerder op, maar zij kunnen ook derden mandateren als zaakvoerder.

Zaakvoerders van een vennootschap onder firma hebben alvast het voordeel dat zij bepaalde strikte regels in verband met het opstellen en publiceren van de jaarrekening (die o.m. van toepassing zijn op de besloten vennootschap) niet moeten naleven.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De oprichting van de vennootschap onder firma kan gebeuren bij onderhandse akte of bij authentieke akte. Dit betekent dat - anders dan bij een besloten vennootschap bijvoorbeeld - de oprichting niet noodzakelijk de tussenkomst van een notaris vergt. De oprichtingsakte bestaat uit de opmaak van deze statuten. Deze leggen de kenmerken en de werkingsregels van de vennootschap vast. De statuten moeten neergelegd worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap binnen de dertig dagen na het ondertekenen ervan. De griffie van de ondernemingsrechtbank verleent de vennootschap dan een ondernemingsnummer.

Enkel de vergadering van vennoten kan bepalingen van de statuten wijzigen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019, en Boek 2 ('Bepalingen gemeenschappelijk aan rechtspersonen') en Boek 4 ('De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap') van dit Wetboek in het bijzonder, regelen de werking en organisatie van de vennootschap onder firma.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen