Naar boven
Verzoek om ouderschapsverlof Het model invullen

Verzoek om ouderschapsverlof

Laatste revisie
Laatste revisie 24-09-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 24-09-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek om ouderschapsverlof

Met dit document kan een werknemer ouderschapsverlof aanvragen bij zijn werkgever. Ouderschapsverlof is een thematisch verlof, een specifieke vorm van volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking. U kunt uw uitkeringen voor de zorg voor elk van uw jonge kinderen opschorten of verminderen, terwijl u een maandelijkse toelage van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontvangt.

Ouderschapsverlof is geldig voor elk kind en kan door elke ouder afzonderlijk worden aangevraagd.

Er bestaan verschillende vormen van ouderschapsverlof:

  • volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor 4 maanden, die per maand of, mits toestemming van de werkgever, per week kan worden opgesplitst;
  • alleen voor voltijdse werknemers: overgang naar deeltijd voor 8 maanden, die kan worden opgesplitst in periodes van twee maanden of, mits toestemming van de werkgever, per maand;
  • alleen voor voltijdse werknemers: overgang naar een vier vijfde gedurende 20 maanden, die kan worden opgesplitst in periodes van vijf maanden;
  • alleen voor voltijdse werknemers: overgang naar een negen tiende gedurende 40 maanden, die kan worden opgesplitst in periodes van 10 maanden.

Elke vorm van verlof kan worden opgesplitst en dus over een langere periode worden gespreid. Het is ook mogelijk om over te stappen van de ene vorm van verlof naar de andere, met inachtneming van de minimumperiode van één maand voltijds, d.w.z. 2 maanden deeltijds en 5 maanden in vier vijfde van de gevallen. Indien de minimumperiode niet wordt gerespecteerd, gaat het saldo van de periode verloren en kan het niet worden teruggevorderd (behalve in geval van ziekenhuisopname van het kind wegens ernstige ziekte).

Voor verlof na een bevalling is het noodzakelijk om een verzoek voor zwangerschaps-/ vaderschaps-/ moederschapsverlof in te vullen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Ouderschapsverlof kan voor elk kind worden aangevraagd vanaf de geboorte of adoptie en moet beginnen voor het kind 12 jaar wordt (21 jaar als het kind een lichamelijke of geestelijke handicap heeft van 66% of een aandoening die ertoe leidt dat ten minste 4 punten worden erkend in de pijler van de medisch-sociale schaal in de zin van de regeling van de gezinstoelagen).

Om voor ouderschapsverlof in aanmerking te komen, moet de werknemer het bewijs leveren van een familieband met het kind in kwestie. De werknemer kan dus ofwel de biologische ouder van het kind zijn, ofwel het kind als zijn of haar eigen ouder hebben erkend, ofwel de co-partner van het kind of de adoptieouder van het kind zijn.

Bovendien is er een anciënniteitsvereiste: de werknemer moet gedurende ten minste 12 van de 15 maanden voorafgaand aan het verzoek door een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever zijn gebonden.

Wat de formaliteiten betreft, moet het verlof ten hoogste 3 en ten minste 2 maanden voor de aanvangsdatum per aangetekende brief of schriftelijk met ontvangstbevestiging worden aangevraagd. Het moet de vorm van het verlof en de gewenste begin- en einddatum aangeven. De werknemer zal er ook voor zorgen dat de nodige bewijsstukken (geboorteakte, bewijs van adoptie, bewijs van invaliditeit, enz.

De werkgever kan het ouderschapsverlof niet weigeren, maar kan het uitstellen. Hij kan het verlof immers uitstellen tot maximaal 6 maanden om redenen die inherent zijn aan de organisatie van het bedrijf. Integendeel kan hij weigeren om een verzoek om ouderschapsverlof van 1/10e toe te kennen, of de voorwaarden voor flexibele uitoefening van ouderschapsverlof op voltijdse of deeltijdse basis. Een dergelijke weigering moet binnen een maand na de kennisgeving van zijn verzoek aan de werknemer worden gemeld.

Tijdens het verlof wordt de werknemer niet langer betaald door zijn werkgever, maar heeft hij recht op een onderbrekingsvergoeding, betaald door de RVA. Deze vergoeding is een vast bedrag en wordt dus niet berekend op basis van het loon van de werknemer. Om ervan te kunnen genieten, moet de werknemer een aanvraag indienen. Dit kan gemakkelijk online gebeuren op de website van de RVA.

Ten slotte wordt een beschermingsmechanisme tegen ontslag ingesteld om de werknemer tijdens zijn verlof te beschermen. Vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning van de werkgever tot drie maanden na afloop van het verlof kan de werknemer niet worden ontslagen, behalve om ernstige of gerechtvaardigde redenen van de werkgever, bij gebreke waarvan de werkgever hem een aanvullende forfaitaire vergoeding van zes maanden loon moet betalen.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen