Verzoek tot wijziging van achternaam of voornaam Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek tot wijziging van achternaam of voornaam

Laatste revisie Laatste revisie 15-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een verzoek tot wijziging van achternaam of voornaam op te maken.

Een verzoek tot wijziging van de naam of voornaam is een verzoek dat een natuurlijke persoon (de aanvrager) bij de overheid indient om zijn naam of voornaam in de burgerlijke stand te wijzigen.

Daarna is het nuttig om deze wijziging mee te delen aan elke persoon of onderneming die in contact staat met de aanvrager, door middel van een kennisgevingsbrief.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De procedure is verschillend afhankelijk van de gevraagde wijziging:


1. Verzoek om een wijziging van voornaam

De aanvraag moet worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de aanvrager is ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingenregister of het wachtregister. Indien de aanvrager in het buitenland verblijft en niet in een van deze registers is ingeschreven, moet de aanvraag worden gericht aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de laatste inschrijving in deze registers of, bij gebrek daaraan, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Brussel.

Er bestaat echter geen specifiek formulier voor het indienen van het verzoek, maar een schriftelijk document bewijst het verzoek en beschermt de aanvrager in geval van een vergissing van de administratie. Het is dan noodzakelijk om een afspraak te maken met de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand en het schriftelijke verzoek aan hem voor te leggen.

Er zijn vele redenen om van voornaam te veranderen. Meestal is het verzoek een gevolg van een naam die moeilijk te dragen is of vaak wordt bespot, of het verzoek kan een gevolg zijn van een geslachtsverandering.

Het verzoek moet worden ingediend door de aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Alleen ouders of voogden mogen de aanvraag voor hun minderjarige kind indienen. Eén van de ouders kan ook het verzoek alleen indienen, maar de andere ouder wordt in dat geval door de administratie op de hoogte gebracht.

De overige procedurele aspecten kunnen per gemeente verschillen. In elk geval is de wijziging van kracht zodra de ambtenaar van de burgerlijke stand deze in de registers heeft overgenomen. Dit neemt algemeen genomen ongeveer drie maanden in beslag.


2. Verzoek om een wijziging van achternaam

Het verzoek om een naamswijziging moet schriftelijk (en niet per e-mail) worden ingediend bij de FOD Justitie.

Het verzoek moet worden ingediend door de aanvrager of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Alleen ouders of voogden mogen de aanvraag voor hun minderjarige kind indienen. Ook hier geldt dat één van de ouders het verzoek alleen kan indienen, maar dat de andere ouder dan door de administratie op de hoogte wordt gebracht.

De aanvrager moet aangeven waarom om de wijziging wordt verzocht. Dit moet een wettige reden zijn en de verandering mag bovendien geen verwarring of schade veroorzaken voor de persoon zelf of ten aanzien van derden. De meest voorkomende redenen hiervoor zijn de volgende:

  • een naam die vaak wordt bespot;
  • een late herkenning van het kind door de vader;
  • een adoptie in het buitenland

De persoon die een aanvraag indient moet ook specificeren of de naam van de kinderen die zijn of haar naam dragen, desgevallend, ook moet worden gewijzigd. De wijziging geldt automatisch voor kinderen die daarna geboren worden.

De volgende documenten (waarvan de meeste beschikbaar zijn bij het gemeentebestuur) moeten bij de aanvraag voor een naamswijziging worden gevoegd (in sommige gevallen kunnen aanvullende documenten worden verlangd door het gemeentebestuur) :

  • een volledig exemplaar van de geboorteakte;
  • een certificaat van de Belgische nationaliteit of een certificaat waaruit de vluchtelingenstatus of de staatloze status blijkt;
  • een recente verklaring van verblijf;
  • een certificaat uittreksel uit het strafregister (model 1);
  • bewijs van betaling van de registratiekosten (van de desbetreffende registrator);

De wijziging is definitief wanneer deze wordt gepubliceerd, waarna de FOD Justitie 15 dagen de tijd heeft om de wijziging door te geven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, die ook 15 dagen de tijd heeft om de wijziging in zijn register op te nemen. De naamswijziging treedt in werking bij transcriptie, d.w.z. uiterlijk 30 dagen na publicatie.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen