Min-maxcontract

Voortgang:
0%
?
X

Selecteer of de werknemer verplicht is gehoor te geven aan een oproep van de werkgever om te komen werken. Indien de werknemer hiertoe verplicht is, is sprake van een MUP-overeenkomst (overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht). Dit kan een min-maxcontract of een nulurencontract zijn. Indien de werknemer zelf beslist of hij gehoor geeft aan de oproep om te werken, is sprake van een oproepovereenkomst met voorovereenkomst.

Hulp
nodig?
Model bewerken
Uw document bekijken

MIN-MAXCONTRACT (OPROEPOVEREENKOMST)


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen zijn overeengekomen alle gemaakte afspraken, met betrekking tot de te verrichten arbeid, vast te leggen in deze oproepovereenkomst (hierna "de overeenkomst");

de Werkgever verwacht op enig moment gebruik te willen maken van de arbeid van de Werknemer;

de Werknemer bereid is arbeid te verrichten voor de Werkgever wanneer de Werknemer wordt opgeroepen;

op deze overeenkomst de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ van toepassing is en een exemplaar van deze cao aan de Werknemer wordt verschaft.


1. FUNCTIE

De Werknemer zal bij de Werkgever als oproepkracht in dienst treden op basis van een min-maxcontract en zal de volgende functie bekleden:

________.

De Werknemer zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Werknemer in zijn functie verlangd kunnen worden.

De Werknemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de aanwijzingen en opdrachten die door of namens de Werkgever worden verstrekt.


2. DUUR

De overeenkomst zal ingaan op de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend door de Partijen en heeft als einddatum: ________.

De overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum.


3. OPZEGGING

De overeenkomst kan door elk der Partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Voor tussentijdse opzegging door de Werknemer geldt een opzegtermijn van ________ maanden.

De Werkgever is enkel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met schriftelijke toestemming van de Werknemer, dan wel met toestemming van het UWV.

Voor tussentijdse opzegging door de Werkgever geldt een opzegtermijn van ________ maanden.

Het bovengenoemde is behoudens opzegging op grond van dringende redenen.


4. ARBEIDSOMVANG, WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De arbeidsomvang heeft een minimum van ________ uur per week en een maximum van ________ uur per week.

Tot het minimum aantal uren is sprake van garantie-uren. Vanaf het minimum aantal uren tot het maximum aantal uren is sprake van bovenminimale uren.

De Werknemer houdt zich beschikbaar om op de volgende dagen van de week te werken:

________;

tijdens de volgende uren:

________ uur tot ________ uur.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Werkgever.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


5. OPROEPING

De Werknemer verbindt zich te werken wanneer de Werkgever hem oproept, tot het maximaal aantal uren. Voor de uren boven het maximaal aantal uren is de Werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep van de Werkgever.

Het bovenstaande is behoudens omstandigheden waarin van de Werknemer niet verwacht kan worden gehoor te geven aan de oproep.

De Werkgever verbindt zich de Werknemer op te roepen wanneer er arbeid voor de Werknemer beschikbaar is, en ten minste voor het minimum aantal uren.

De Werkgever roept de Werknemer op met inachtneming van een oproeptermijn van 4 dagen.

Indien de Werkgever de Werknemer minder dan 4 dagen voor de te werken dag oproept, is de Werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep.

Indien de Werkgever binnen 4 dagen voor aanvang van de dag waarop de Werknemer is opgeroepen om te werken, de oproep intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de Werknemer recht op het salaris waarop hij aanspraak zou hebben indien hij de arbeid overeenkomstig de oorspronkelijke oproep zou hebben verricht.

Oproeping en afzegging of wijziging van de oproep geschiedt schriftelijk of op elektronische wijze.

Bij de berekening van bovenstaande termijnen dient de geplande werkdag niet meegeteld te worden.


6. SALARIS

Het bruto salaris van de Werknemer bedraagt €________ (________) per uur.

Het bruto salaris zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de Werknemer zal worden uitgekeerd.

De vakantietoeslag bedraagt: ________% van het bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de overeenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

De loonbetalingsperiode bedraagt een maand. Na afloop van de loonbetalingsperiode wordt de Werknemer uitbetaald op IBAN: ________.

De Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook). Op de loonstrook wordt vermeld dat het een salarisbetaling betreft voor arbeid verricht op basis van een oproepovereenkomst.

De Werknemer heeft recht op uitbetaling van de garantie-uren, ook indien hij niet is opgeroepen en geen arbeid heeft verricht voor dit aantal uren.

Indien van toepassing overeenkomstig art. 7:628a BW, heeft de Werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op het salaris waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur arbeid zou hebben verricht.

De Werkgever heeft, overeenkomstig art. 7:628 BW, een loondoorbetalingsverplichting met betrekking tot de bovenminimale uren, indien de Werknemer geen arbeid heeft kunnen verrichten en dit onder het risico van de Werkgever valt, voor het gemiddelde salaris dat de werknemer gedurende die tijd had kunnen verdienen.


7. 5855585582858582

82 225222825 82588252 2885 25222 228222 582 52528822258828 2225522 2822 5225 52 225222225 222 8252282 852 52 5828225822 852 52 8252255252522 882222 5222 282522222282 22 825222522, 2828 52 225222225 82255225525 8855822288222 22282222822 52222 22252222 5222 228222 22 25222.

82 8288288252222 852 52 22255222 228222 582222 5225 52 225222225 55222828255 22 825522.


8. VAKANTIE-UREN

De Werknemer heeft recht op vakantie-uren met behoud van loon.

De Werknemer bouwt per gewerkt uur ________% van een vakantie-uur op.

De opgebouwde vakantie-uren kunnen in overleg met de Werkgever worden opgenomen.


9. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Indien de Werknemer door arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, meldt de Werknemer dit op de volgende wijze aan de Werkgever, ook op dagen dat de Werknemer niet is opgeroepen:

________.

Indien de Werknemer arbeidsongeschikt wordt op een dag dat hij is opgeroepen door de Werkgever om te komen werken, betaalt de Werkgever ________% van het salaris voor de afgesproken oproepperiode door, en minimaal de garantie-uren, eventueel aangevuld tot het voor de Werknemer geldende minimumloon.

Wanneer de Werknemer is hersteld, meldt de Werknemer dit tevens aan de Werkgever, ook op dagen dat de Werknemer niet is opgeroepen.

De Werknemer levert de Werkgever alle benodigde bewijsstukken betreffende de arbeidsongeschiktheid aan.

De Werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien een situatie zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


10. EENZIJDIGE WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN

De Werkgever is gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 7:613 BW.


11. PENSIOEN

De Werknemer valt onder de volgende verplichte pensioenregeling: ________.

De Werkgever zal aan de zorgplicht voldoen door de Werknemer te informeren over de pensioenregeling bij indiensttreding, tijdens dienstverband en bij uitdiensttreding.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Werkgever.

Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft van toepassing tot ________ na beëindiging van het dienstverband.


13. INCORPORATIEBEDING

De Werknemer erkent het personeelsreglement of ieder ander op schrift gesteld voorschrift van de Werkgever te hebben ontvangen en aanvaardt middels deze overeenkomst alle voorwaarden die onderdeel zijn hiervan.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


15. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


16. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


17. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


18. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________

Uw document bekijken

MIN-MAXCONTRACT (OPROEPOVEREENKOMST)


TUSSEN

________, gevestigd aan ________, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ________, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ________ in de hoedanigheid van ________

hierna "de Werkgever"


EN


________, geboren op ________ te ________, wonende aan ________

hierna "de Werknemer"

hierna gezamenlijk "de Partijen"


IN OVERWEGING NEMENDE DAT:

de Partijen zijn overeengekomen alle gemaakte afspraken, met betrekking tot de te verrichten arbeid, vast te leggen in deze oproepovereenkomst (hierna "de overeenkomst");

de Werkgever verwacht op enig moment gebruik te willen maken van de arbeid van de Werknemer;

de Werknemer bereid is arbeid te verrichten voor de Werkgever wanneer de Werknemer wordt opgeroepen;

op deze overeenkomst de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ________ van toepassing is en een exemplaar van deze cao aan de Werknemer wordt verschaft.


1. FUNCTIE

De Werknemer zal bij de Werkgever als oproepkracht in dienst treden op basis van een min-maxcontract en zal de volgende functie bekleden:

________.

De Werknemer zal de volgende werkzaamheden uitvoeren:

________.

Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit alle werkzaamheden die redelijkerwijs van de Werknemer in zijn functie verlangd kunnen worden.

De Werknemer dient bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening te houden met de aanwijzingen en opdrachten die door of namens de Werkgever worden verstrekt.


2. DUUR

De overeenkomst zal ingaan op de datum waarop de overeenkomst wordt ondertekend door de Partijen en heeft als einddatum: ________.

De overeenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum.


3. OPZEGGING

De overeenkomst kan door elk der Partijen worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Voor tussentijdse opzegging door de Werknemer geldt een opzegtermijn van ________ maanden.

De Werkgever is enkel gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met schriftelijke toestemming van de Werknemer, dan wel met toestemming van het UWV.

Voor tussentijdse opzegging door de Werkgever geldt een opzegtermijn van ________ maanden.

Het bovengenoemde is behoudens opzegging op grond van dringende redenen.


4. ARBEIDSOMVANG, WERKTIJDEN EN WERKPLAATS

De arbeidsomvang heeft een minimum van ________ uur per week en een maximum van ________ uur per week.

Tot het minimum aantal uren is sprake van garantie-uren. Vanaf het minimum aantal uren tot het maximum aantal uren is sprake van bovenminimale uren.

De Werknemer houdt zich beschikbaar om op de volgende dagen van de week te werken:

________;

tijdens de volgende uren:

________ uur tot ________ uur.

De werkzaamheden zullen gewoonlijk plaatsvinden op de vestigingsplaats van de Werkgever.

De werkplaats kan na overleg tussen de Partijen gewijzigd worden.


5. OPROEPING

De Werknemer verbindt zich te werken wanneer de Werkgever hem oproept, tot het maximaal aantal uren. Voor de uren boven het maximaal aantal uren is de Werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep van de Werkgever.

Het bovenstaande is behoudens omstandigheden waarin van de Werknemer niet verwacht kan worden gehoor te geven aan de oproep.

De Werkgever verbindt zich de Werknemer op te roepen wanneer er arbeid voor de Werknemer beschikbaar is, en ten minste voor het minimum aantal uren.

De Werkgever roept de Werknemer op met inachtneming van een oproeptermijn van 4 dagen.

Indien de Werkgever de Werknemer minder dan 4 dagen voor de te werken dag oproept, is de Werknemer niet verplicht gehoor te geven aan de oproep.

Indien de Werkgever binnen 4 dagen voor aanvang van de dag waarop de Werknemer is opgeroepen om te werken, de oproep intrekt of de tijdstippen wijzigt, heeft de Werknemer recht op het salaris waarop hij aanspraak zou hebben indien hij de arbeid overeenkomstig de oorspronkelijke oproep zou hebben verricht.

Oproeping en afzegging of wijziging van de oproep geschiedt schriftelijk of op elektronische wijze.

Bij de berekening van bovenstaande termijnen dient de geplande werkdag niet meegeteld te worden.


6. SALARIS

Het bruto salaris van de Werknemer bedraagt €________ (________) per uur.

Het bruto salaris zal verminderd worden met premies, verzekeringen en overige op de wet gebaseerde heffingen, voordat deze aan de Werknemer zal worden uitgekeerd.

De vakantietoeslag bedraagt: ________% van het bruto jaarsalaris. De vakantietoeslag wordt naar evenredigheid van de duur van de overeenkomst opgebouwd in de periode van 1 juni tot en met 31 mei. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de maand juni.

De loonbetalingsperiode bedraagt een maand. Na afloop van de loonbetalingsperiode wordt de Werknemer uitbetaald op IBAN: ________.

De Werkgever verstrekt per loonbetalingsperiode een loonspecificatie (een loonstrook). Op de loonstrook wordt vermeld dat het een salarisbetaling betreft voor arbeid verricht op basis van een oproepovereenkomst.

De Werknemer heeft recht op uitbetaling van de garantie-uren, ook indien hij niet is opgeroepen en geen arbeid heeft verricht voor dit aantal uren.

Indien van toepassing overeenkomstig art. 7:628a BW, heeft de Werknemer voor iedere periode van minder dan drie uur waarin hij arbeid heeft verricht, recht op het salaris waarop hij aanspraak zou hebben indien hij drie uur arbeid zou hebben verricht.

De Werkgever heeft, overeenkomstig art. 7:628 BW, een loondoorbetalingsverplichting met betrekking tot de bovenminimale uren, indien de Werknemer geen arbeid heeft kunnen verrichten en dit onder het risico van de Werkgever valt, voor het gemiddelde salaris dat de werknemer gedurende die tijd had kunnen verdienen.


7. 5855585582858582

82 225222825 82588252 2885 25222 228222 582 52528822258828 2225522 2822 5225 52 225222225 222 8252282 852 52 5828225822 852 52 8252255252522 882222 5222 282522222282 22 825222522, 2828 52 225222225 82255225525 8855822288222 22282222822 52222 22252222 5222 228222 22 25222.

82 8288288252222 852 52 22255222 228222 582222 5225 52 225222225 55222828255 22 825522.


8. VAKANTIE-UREN

De Werknemer heeft recht op vakantie-uren met behoud van loon.

De Werknemer bouwt per gewerkt uur ________% van een vakantie-uur op.

De opgebouwde vakantie-uren kunnen in overleg met de Werkgever worden opgenomen.


9. ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Indien de Werknemer door arbeidsongeschiktheid niet in staat is de werkzaamheden uit te voeren, meldt de Werknemer dit op de volgende wijze aan de Werkgever, ook op dagen dat de Werknemer niet is opgeroepen:

________.

Indien de Werknemer arbeidsongeschikt wordt op een dag dat hij is opgeroepen door de Werkgever om te komen werken, betaalt de Werkgever ________% van het salaris voor de afgesproken oproepperiode door, en minimaal de garantie-uren, eventueel aangevuld tot het voor de Werknemer geldende minimumloon.

Wanneer de Werknemer is hersteld, meldt de Werknemer dit tevens aan de Werkgever, ook op dagen dat de Werknemer niet is opgeroepen.

De Werknemer levert de Werkgever alle benodigde bewijsstukken betreffende de arbeidsongeschiktheid aan.

De Werknemer heeft geen recht op loondoorbetaling indien een situatie zoals omschreven in art. 7:629 lid 3 BW van toepassing is.


10. EENZIJDIGE WIJZIGING ARBEIDSVOORWAARDEN

De Werkgever is gerechtigd arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, met inachtneming van hetgeen bepaald in art. 7:613 BW.


11. PENSIOEN

De Werknemer valt onder de volgende verplichte pensioenregeling: ________.

De Werkgever zal aan de zorgplicht voldoen door de Werknemer te informeren over de pensioenregeling bij indiensttreding, tijdens dienstverband en bij uitdiensttreding.


12. VERTROUWELIJKHEID

De Werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens van de onderneming, de bedrijfsvoering en de klanten van de Werkgever.

Onder vertrouwelijke gegevens wordt alle informatie verstaan waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat de verspreiding daarvan onwenselijk is voor de betrokkene(n), dan wel schade kan toebrengen.

De plicht tot geheimhouding omtrent informatie met vertrouwelijke strekking blijft van toepassing tot ________ na beëindiging van het dienstverband.


13. INCORPORATIEBEDING

De Werknemer erkent het personeelsreglement of ieder ander op schrift gesteld voorschrift van de Werkgever te hebben ontvangen en aanvaardt middels deze overeenkomst alle voorwaarden die onderdeel zijn hiervan.


14. VOLLEDIGHEID OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerder overeengekomen afspraken en overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden.

Eerder overeengekomen zaken die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst worden als ongeldig beschouwd.


15. AFSTAND

Indien de Partijen geen gevolg geven aan de uitvoering van de bepalingen uit deze overeenkomst, is dit uitdrukkelijk geenszins te beschouwen als een verklaring van afstand van de toepassing van deze bepalingen. De overeenkomst blijft onverkort van toepassing.


16. GEVOLGEN VAN NIETIGHEID OF VERNIETIGBAARHEID

Ingeval een bepaling in deze overeenkomst wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan geldt deze vernietiging of nietigheid enkel voor de betreffende bepaling. Andere bepalingen in deze overeenkomst blijven onverkort van toepassing.

Indien een bepaling zal worden vernietigd of nietig wordt verklaard, zullen de Partijen in overleg treden om deze bepaling te vervangen door een geldige bepaling van dezelfde strekking.


17. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.


18. ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend:


namens de Werkgever

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________


de Werknemer

________

Datum van ondertekening:

Plaats van ondertekening:

______________________