Voorovereenkomst oproepovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Voorovereenkomst (oproepovereenkomst)

Laatste revisie Laatste revisie 11-01-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 5 pagina's
4,7 - 3 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 11-01-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 5 pagina's

Beoordeling: 4,7 - 3 stemmen

Het model invullen

Een Voorovereenkomst kan worden gebruikt door een werkgever en een oproepkracht (werknemer) om afspraken met betrekking tot de werkzaamheden op basis van oproeping vast te leggen. Een oproepkracht komt werken wanneer de werkgever hem oproept.

Er is sprake van een oproepovereenkomst wanneer:

 • de werknemer geen loon ontvangt als hij niet werkt, of;
 • het aantal werkuren niet is vastgelegd en het recht op salaris voor de werknemer ongelijkmatig is verspreid (bv. de ene maand werkt de werknemer 10 uur en krijgt voor deze 10 uur salaris uitbetaald, en de volgende maand werkt de werknemer 15 uur en krijgt voor deze 15 uur salaris uitbetaald).

Op de loonstrook moet verplicht vermeld worden dat er sprake is van een oproepovereenkomst.


Soorten oproepovereenkomsten

Er zijn 2 categorieën, en drie soorten, oproepovereenkomsten die gebruikt kunnen worden bij het inzetten van oproepkrachten:

 • Een oproepovereenkomst met voorovereenkomst: de werknemer beslist zelf of hij komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Indien de werknemer de oproep aanvaart ontstaat er een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de oproep.
 • Een MUP-overeenkomst: de werknemer moet komen werken wanneer de werkgever hem oproept. Deze overeenkomsten zijn arbeidsovereenkomsten:
  • Een nulurencontract: er zijn geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren.
  • Een min-maxcontract: er is een minimum en een maximum aantal te werken uren per periode afgesproken.


Voorovereenkomst

Indien er arbeid beschikbaar is voor de werknemer, kan de werkgever de werknemer hiervoor oproepen, maar hij is hier niet toe verplicht.

De werknemer is ook niet verplicht om gehoor te geven aan een oproep om te werken van de werkgever. De werknemer kan iedere keer zelf beslissen of hij gaat werken of niet.

De voorovereenkomst zelf is uitdrukkelijk géén arbeidsovereenkomst, maar een intentieverklaring. De werknemer is nog niet in dienst, maar spreekt met de werkgever af dat de intentie om arbeid te verrichten voor de werkgever er is, en welke arbeidsvoorwaarden van toepassing zullen zijn wanneer arbeid verricht wordt.

Pas wanneer de werknemer een oproep van de werkgever om een bepaalde periode te komen werken heeft aanvaardt, ontstaat er voor deze periode een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege aan het einde van de oproepperiode. Dit geldt voor iedere oproep en aanvaarding van werk.

Op iedere totstandgekomen arbeidsovereenkomst zijn de arbeidsvoorwaarden uit de voorovereenkomst van toepassing.


Oproeptermijn

De werkgever dient de werknemer minstens 4 dagen voor de werkdag op te roepen (de oproeptermijn). In de toepasselijke cao kan een andere oproeptermijn zijn afgesproken, welke aangehouden mag worden.

Als de werkgever de werknemer heeft opgeroepen, maar vervolgens korter dan het aantal dagen van de oproeptermijn voor de werkdag afzegt, moet de werknemer alsnog uitbetaald worden voor de geplande aantal uren.


Ketenregeling

De arbeidsovereenkomsten die ontstaan bij aanvaarding van een oproep, tellen mee in de ketenregeling. De ketenregeling is de regeling dat een werknemer die een overeenkomst krijgt voor bepaalde tijd (met einddatum) recht heeft op een overeenkomst voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) indien:

 • hij meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad bij dezelfde werkgever;
 • hij meer dan drie overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft gehad bij verschillende werkgevers, voor hetzelfde soort werk;
 • zijn overeenkomst voor bepaalde tijd minder dan drie keer verlengd is, maar de totale duur van zijn overeenkomsten bij de werkgever meer dan drie jaar is.

Indien er meer dan 6 maanden tussen twee tijdelijke overeenkomsten zit, wordt de keten doorbroken en begint het tellen opnieuw.


Hoe dit document te gebruiken

Deze voorovereenkomst dient te worden ingevuld met de informatie van de werkgever en de werknemer. Er kunnen bepalingen worden opgenomen met betrekking tot onder andere de volgende overeengekomen afspraken:

 • Uur-salaris;
 • Oproeptermijn en overige regels met betrekking tot de oproeping;
 • Pensioenregeling;
 • Vakantie-uren opbouw;
 • Werktijden en werkplaats;
 • Geheimhoudingsplicht.

Vervolgens dient de overeenkomst door de werknemer en de werkgever ondertekend te worden en krijgen beiden een exemplaar van de overeenkomst.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen