Detacheringsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Detacheringsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 26-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 26-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Het model invullen

Wat is een detacheringsovereenkomst?

Een detacheringsovereenkomst is een overeenkomst voor de situatie waarin een werknemer tijdelijk ter beschikking wordt gesteld. De werknemer is in dienst bij een detacheringsbureau of werkgever (uitlener) en wordt uitgeleend aan een opdrachtgever (inlener).

Er is sprake van uitlening wanneer de volgende elementen van toepassing zijn:

  • Er is een onderneming die arbeidskrachten van een werknemer ter beschikking stelt (uitleent) aan een andere onderneming;
  • De onderneming die de werknemer inleent, betaalt hiervoor een vergoeding aan de uitlener;
  • De werknemer die wordt uitgeleend zal werken onder toezicht en/of leiding van de inlener;
  • De werknemer zal niet werken op basis van een arbeidsovereenkomst met de inlener (hij blijft in dienst bij de uitlener).

Uitlening wordt ook wel terbeschikkingstelling genoemd.


Wat is het verschil tussen een detacheringsovereenkomst en een uitzendovereenkomst?

Vaak ontstaat verwarring tussen een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst. Detacheren is een vorm van uitzenden.

Een uitzending wordt als detachering aangemerkt wanneer er geen uitzendbeding is opgenomen in de overeenkomst. Een uitzendbeding houdt in dat de overeenkomst tussen de uitlener en de werknemer eindigt op het moment dat de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt. Bij een detachering is dit niet het geval, en blijft de werknemer in dienst onder de overeenkomst met de uitlener, ook wanneer de inlener de terbeschikkingstelling beëindigt.

Bij een detacheringsovereenkomst is vaak sprake van een werknemer met een specialisatie en/of werkervaring in zijn functie. De inlener leent hem dan ook in om gebruik te maken van die specifieke kennis. Een detachering is gericht op de langere termijn, en er is in de meeste gevallen daarom ook aandacht voor persoonlijke begeleiding van de werknemer of ontwikkeling van zijn specialisatie (zoals door middel van trainingen en coaching).

Bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding is vaak sprake van een werknemer die een periode wil overbruggen met een tijdelijke baan, bijvoorbeeld tussen twee studies in. De inlener is niet op zoek naar een werknemer met een specifieke specialisatie, maar meestal naar een tijdelijke werknemer die een praktisch beroep uitoefent. Deze vorm van uitzending is niet specifiek gericht op de langere termijn, en er is in de meeste gevallen geen persoonlijke begeleiding voor de werknemer of extra aandacht voor de ontwikkeling van zijn loopbaan.


Wat is het verschil tussen een detacheringsovereenkomst en een oproepovereenkomst?

Een essentieel onderdeel van een detacheringsovereenkomst is dat er een duidelijke arbeidsomvang afgesproken is. Dit betekent dat de werknemer een vast aantal uren per week of maand werkt en een vast loon ontvangt, zelfs als de inlener tijdelijk geen werk heeft voor de werknemer. Een oproepovereenkomst daarentegen is flexibeler en wordt gekenmerkt door het ontbreken van een vaste arbeidsomvang. In een oproepovereenkomst wordt de werknemer alleen opgeroepen om te werken als er werk beschikbaar is. Als een detacheringsovereenkomst een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting bevat (waarbij de werkgever geen loon betaalt als de werknemer niet werkt) of als er geen vaste arbeidsomvang is opgenomen, dan is er sprake van een oproepovereenkomst.

In dat geval dient er een ander soort overeenkomst gebruikt te worden, zoals bijvoorbeeld een voorovereenkomst waarbij de werknemer opgeroepen kan worden om te werken maar niet verplicht is om te komen werken, een min-maxcontract waarin een vast minimum aantal uren is afgesproken met mogelijkheid tot extra uren, of een nulurencontract waarbij er geen vaste uren zijn en de werknemer alleen werkt en betaald wordt bij oproep.


Wanneer mogen werknemers gedetacheerd worden door de werkgever?

Indien de uitlener een detacheringsbureau is, is het altijd mogelijk de werknemer uit te lenen, omdat de werknemer weet dat hij gedetacheerd gaat worden wanneer hij voor een detacheringsbureau gaat werken. Als de uitlener een reguliere werkgever is, is het nuttig om in de arbeidsovereenkomst een bepaling op te nemen met betrekking tot de mogelijkheid tot detachering. Zo weten, en aanvaarden, zowel de werknemer als de werkgever dat detachering aan een andere onderneming mogelijk is. De uitlener moet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd hebben dat hij werknemers detacheert.

Bij detachering blijft de werknemer in dienst bij de uitlener onder de bestaande arbeidsovereenkomst/uitzendovereenkomst. De uitlener draagt dan ook alle werkgeversrisico's, zoals de salarisbetaling, doorbetaling bij ziekte en een ontslagvergoeding.


Wat moet een detacheringsovereenkomst bevatten?

Een detacheringsovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

  • de te verrichten werkzaamheden en de duur van de detachering;
  • de leiding over de werknemer en geheimhouding;
  • de verplichtingen van alle partijen en de detacheringsvergoeding;
  • eventuele vergoeding bij indiensttreding na de detachering.


Wat is niet toegestaan in een detacheringsovereenkomst?

Het is niet toegestaan voor de uitlener om de werknemer te belemmeren bij het in dienst treden bij de inlener na afloop van de detachering. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer een tijdelijk of een vast contract heeft. Dit wordt het belemmeringsverbod genoemd.

Wél is het toegestaan om in de detacheringsovereenkomst op te nemen dat de inlener, indien deze de werknemer na de detachering in dienst neemt, een vergoeding moet betalen aan de uitlener. De hoogte van deze vergoeding moet redelijk zijn, ter dekking van de kosten die de uitlener gemaakt heeft voor de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de werknemer. Deze vergoeding moet worden bedongen en onderbouwd.


Wat kan de duur van een detacheringsovereenkomst zijn?

Een detacheringsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de detachering. Dit betekent dat de overeenkomst specifiek is voor de periode waarin de werknemer door de uitlener ter beschikking wordt gesteld aan de inlener. De duur kan variëren en is afhankelijk van de behoeften van de inlener en het soort werk waarvoor de werknemer wordt ingeschakeld. De detacheringsovereenkomst kan op verschillende manieren beëindigd worden: door het aflopen van de afgesproken periode, door beëindiging door een van de partijen (meestal met inachtneming van een opzegtermijn), of automatisch wanneer de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de uitlener eindigt.


Wat moet er gedaan worden nadat een detacheringsovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de detacheringsovereenkomst dienen de uitlener en de inlener deze te ondertekenen om de afspraken officieel te maken. Zowel de uitlener als de inlener dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. De overeenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst. Ook is het belangrijk dat alle relevante bijlagen aan de overeenkomst worden toegevoegd.


Welke documenten moeten als bijlage bij een detacheringsovereenkomst worden toegevoegd?

Indien van toepassing kunnen de afspraken met betrekking tot de detacheringsvergoeding als bijlage aan de detacheringsovereenkomst worden toegevoegd.


Welke wetten zijn van toepassing op detacheringsovereenkomst?

Op een detacheringsovereenkomst is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) van toepassing. Daarnaast zijn Titel 10, Boek 7 Burgerlijk Wetboek en Boek 6, Artikel 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen