Naar boven
Nulurencontract oproepovereenkomst Het model invullen

Nulurencontract (oproepovereenkomst)

Laatste revisie
Laatste revisie 10-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Beoordeling 4,8 - 3 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 10-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,8 - 3 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Nulurencontract (oproepovereenkomst)

Een Nulurencontract kan worden gebruikt door een werkgever en een oproepkracht (werknemer) om afspraken met betrekking tot de werkzaamheden op basis van oproeping vast te leggen. Een oproepkracht komt werken wanneer de werkgever hem oproept.

Een nulurencontract is een oproepovereenkomst. Er is sprake van een oproepovereenkomst wanneer:

 • de werknemer geen loon ontvangt als hij niet werkt, of;
 • het aantal werkuren niet is vastgelegd en het recht op salaris voor de werknemer ongelijkmatig is verspreid (bv. de ene maand werkt de werknemer 10 uur en krijgt voor deze 10 uur salaris uitbetaald, en de volgende maand werkt de werknemer 15 uur en krijgt voor deze 15 uur salaris uitbetaald).

Op de loonstrook moet verplicht vermeld worden dat er sprake is van een oproepovereenkomst.


Soorten oproepovereenkomsten

Er zijn 2 categorieën, en drie soorten, oproepovereenkomsten die gebruikt kunnen worden bij het inzetten van oproepkrachten:

 • Een oproepovereenkomst met voorovereenkomst: de werknemer beslist zelf of hij komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Indien de werknemer de oproep aanvaart ontstaat er een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de oproep.
 • Een MUP-overeenkomst: de werknemer moet komen werken wanneer de werkgever hem oproept. Deze overeenkomsten zijn arbeidsovereenkomsten:
  • Een nulurencontract: er zijn geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren
  • Een min-maxcontract: er is een minimum en een maximum aantal te werken uren per periode afgesproken.


Nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde- of onbepaalde tijd, waarbij geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren.

Een nulurencontract is een type MUP-overeenkomst, wat staat voor overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Bij een MUP-overeenkomst moet de werkgever de werknemer oproepen wanneer er werk is, en moet de werknemer komen werken wanneer de werkgever hem oproept (tenzij hij een goede reden heeft om niet te komen werken, bv. ziekte).

De werknemer wordt enkel betaald voor de aantal uren die hij gewerkt heeft, mits deze afspraak in de overeenkomst is vastgelegd. Wel wordt de werknemer ten minste voor 3 uur betaald wanneer hij wordt opgeroepen, ook indien hij minder dan 3 uur gewerkt heeft.

De afspraak dat alleen de gewerkte uren worden uitbetaald mag enkel gelden voor de eerste 6 maanden (of langer indien opgenomen in de toepasselijke cao). Na deze periode heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Indien de werkgever de werknemer niet oproept, komt dit in principe voor rekening van de werkgever (tenzij hij het tegendeel kan bewijzen) en moet de werkgever in ieder geval het loon uitbetalen naar verhouding tot het gemiddelde aantal uren dat de werknemer de voorgaande 3 maanden heeft gewerkt.


Vaste arbeidsomvang

De werknemer kan een verzoek doen om een contract met vaste arbeidsomvang wanneer de werknemer minstens 3 maanden achter elkaar gewerkt heeft met een vast arbeidspatroon. Er is dan een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang, wat inhoudt dat de werknemer recht heeft op een arbeidsovereenkomst met vaste uren, voor het gemiddeld aantal uren dat hij de voorgaande 3 maanden gewerkt heeft. Dit kan pas vanaf het moment dat de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Tevens heeft de werknemer recht op een arbeidsovereenkomst met vast aantal uren wanneer hij voor twaalf maanden als oproepkracht gewerkt heeft voor de werkgever. In de dertiende maand dient de werkgever een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De werknemer heeft een maand om dit aanbod te accepteren.


Oproeptermijn nulurencontract

De werkgever dient de werknemer minstens 4 dagen voor de werkdag op te roepen (de oproeptermijn). Indien de werkgever de werknemer minder dan 4 dagen voor de werkdag oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken. In de toepasselijke cao kan een andere oproeptermijn zijn afgesproken, welke aangehouden mag worden.

Als de werkgever de werknemer heeft opgeroepen, maar vervolgens korter dan het aantal dagen van de oproeptermijn voor de werkdag afzegt, moet de werknemer alsnog uitbetaald worden voor de geplande aantal uren.


Beëindigen nulurencontract

Een nulurencontract dat is gesloten voor bepaalde tijd eindigt op de vastgestelde einddatum, waarbij de werkgever in bepaalde gevallen een aanzegplicht heeft (mededeling betreffende het beëindigen of verlengen van de overeenkomst). Een nulurencontract dat is gesloten voor onbepaalde tijd kan worden opgezegd met inachtneming van de wettelijke ontslagregels.

Om een nulurencontract op te zeggen geldt een opzegtermijn die even lang is als de oproeptermijn, namelijk 4 dagen. Indien in de cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn ook als opzegtermijn.


Ketenregeling

Een nulurencontract telt mee in de ketenregeling. De ketenregeling is de regeling dat een werknemer die een contract krijgt voor bepaalde tijd (met einddatum) recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) indien:

 • hij meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad bij dezelfde werkgever;
 • hij meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad bij verschillende werkgevers, voor hetzelfde soort werk;
 • zijn contract voor bepaalde tijd minder dan drie keer verlengd is, maar de totale duur van zijn contracten bij de werkgever meer dan drie jaar is.

Indien er meer dan 6 maanden tussen twee tijdelijke contracten zit, wordt de keten doorbroken en begint het tellen opnieuw.


Hoe dit document te gebruiken

Dit nulurencontract dient te worden ingevuld met de informatie van de werkgever en de werknemer. Er kunnen bepalingen worden opgenomen met betrekking tot onder andere de volgende overeengekomen afspraken:

 • Proeftijd;
 • Uursalaris;
 • Uitsluiting van doorbetaling van het salaris gedurende de eerste aantal maanden;
 • Oproeptermijn en overige regels met betrekking tot de oproeping;
 • De dagen/uren waarop de werknemer beschikbaar moet zijn;
 • Pensioenregeling;
 • Vakantie-uren opbouw;
 • Geheimhoudingsplicht, concurrentiebeding, en relatiebeding.

Vervolgens dient de overeenkomst door de werknemer en de werkgever ondertekend te worden en krijgen beiden een exemplaar van de overeenkomst. De overeenkomst gaat in op de dag dat de overeenkomst is ondertekend door de werkgever en de werknemer.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen