Nulurencontract oproepovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Nulurencontract (oproepovereenkomst)

Laatste revisie Laatste revisie 17-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
4,9 - 4 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 17-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Beoordeling: 4,9 - 4 stemmen

Het model invullen

Wat is een nulurencontract?

Een nulurencontract, ook wel een oproepovereenkomst genoemd, is een arbeidsovereenkomst waarbij geen afspraken zijn gemaakt over het aantal te werken uren. Een nulurencontract kan worden gebruikt door een werkgever en een oproepkracht (werknemer) om afspraken met betrekking tot de werkzaamheden op basis van oproeping vast te leggen.

Een nulurencontract is een type MUP-overeenkomst, wat staat voor overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht. Bij een MUP-overeenkomst moet de werkgever de werknemer oproepen wanneer er werk is, en moet de werknemer komen werken wanneer de werkgever hem oproept (tenzij hij een goede reden heeft om niet te komen werken, bv. ziekte). De werknemer wordt enkel betaald voor het aantal uren die hij gewerkt heeft, mits deze afspraak in de overeenkomst is vastgelegd. Wel wordt de werknemer ten minste voor 3 uur betaald wanneer hij wordt opgeroepen, ook indien hij minder dan 3 uur gewerkt heeft.

Het is verboden om een nulurencontract af te sluiten voor meer dan 26 weken (een half jaar). Na deze periode heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting. Indien de werkgever de werknemer niet oproept, komt dit in principe voor rekening van de werkgever (tenzij hij het tegendeel kan bewijzen) en moet de werkgever in ieder geval het loon uitbetalen naar verhouding tot het gemiddelde aantal uren dat de werknemer de voorgaande 3 maanden heeft gewerkt.


Welke verschillende vormen kan een arbeidsovereenkomst aannemen?

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, elk met hun eigen kenmerken en toepassingsgebieden:

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: Dit type overeenkomst heeft een vooraf bepaalde duur, zoals een jaarcontract of een tijdelijke opdracht. Het eindigt automatisch aan het einde van de afgesproken periode zonder dat er een specifieke opzegtermijn geldt. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet automatisch worden omgezet naar een overeenkomst voor onbepaalde tijd na drie opeenvolgende tijdelijke contracten of na een periode van drie jaar. Als er meer dan zes maanden tussen twee tijdelijke contracten zit, begint de telling van de reeks van tijdelijke contracten opnieuw. Deze regels gelden echter niet voor specifieke uitzonderingen, zoals tijdelijke contracten met jongeren onder de 18 jaar die maximaal twaalf uur per week werken of tijdelijke contracten in sectoren met seizoenswerk.
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: Hierbij is er geen vastgestelde einddatum. Het contract blijft van kracht totdat het wordt beëindigd door de werkgever of werknemer, met inachtneming van de geldende opzegtermijnen en eventuele ontslagprocedures.
 • Oproepovereenkomsten: Er zijn 2 categorieën, en drie soorten, oproepovereenkomsten die gebruikt kunnen worden bij het inzetten van oproepkrachten:
  • Een oproepovereenkomst met voorovereenkomst: de werknemer beslist zelf of hij komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Indien de werknemer de oproep aanvaart ontstaat er een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van de oproep.
  • Een MUP-overeenkomst: de werknemer moet komen werken wanneer de werkgever hem oproept. Deze overeenkomsten zijn arbeidsovereenkomsten:
   • Een nulurencontract: er zijn geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren
   • Een min-maxcontract: er is een minimum en een maximum aantal te werken uren per periode afgesproken.

Deze overeenkomst is specifiek bedoeld voor het nulurencontract.


Wat is het "rechtsvermoeden van de arbeidsduur" in een nulurencontract?

De werknemer kan een verzoek doen om een contract met vaste arbeidsomvang wanneer de werknemer minstens 3 maanden achter elkaar heeft gewerkt met een vast arbeidspatroon. Er is dan een rechtsvermoeden van de arbeidsomvang, wat inhoudt dat de werknemer recht heeft op een arbeidsovereenkomst met vaste uren, voor het gemiddeld aantal uren dat hij de voorgaande 3 maanden heeft gewerkt. Dit geldt pas vanaf het moment dat de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft.

Tevens heeft de werknemer recht op een arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren wanneer hij voor twaalf maanden als oproepkracht heeft gewerkt voor de werkgever. In de dertiende maand dient de werkgever een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. De werknemer heeft een maand om dit aanbod te accepteren.


Wat is de oproeptermijn bij een nulurencontract?

De werkgever dient de werknemer minstens vier dagen voor de werkdag op te roepen (de oproeptermijn). Indien de werkgever de werknemer minder dan vier dagen voor de werkdag oproept, is de werknemer niet verplicht om te komen werken. In de toepasselijke cao kan een andere oproeptermijn zijn afgesproken, welke aangehouden mag worden.

Als de werkgever de werknemer heeft opgeroepen, maar vervolgens korter dan het aantal dagen van de oproeptermijn voor de werkdag afzegt, moet de werknemer alsnog uitbetaald worden voor het geplande aantal uren.


Hoe kan een nulurencontract beëindigd worden?

Een nulurencontract dat is gesloten voor bepaalde tijd eindigt op de vastgestelde einddatum, waarbij de werkgever in bepaalde gevallen een aanzegplicht heeft (mededeling betreffende het beëindigen of verlengen van de overeenkomst).

Om een nulurencontract op te zeggen geldt een opzegtermijn die even lang is als de oproeptermijn, namelijk vier dagen. Indien in de cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, geldt deze termijn ook als opzegtermijn.


Wat is een ketenregeling bij een nulurencontract?

Een nulurencontract telt mee in de ketenregeling. De ketenregeling is de regeling dat een werknemer die een contract krijgt voor bepaalde tijd (met einddatum) recht heeft op een contract voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) indien:

 • hij meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad bij dezelfde werkgever;
 • hij meer dan drie contracten voor bepaalde tijd heeft gehad bij verschillende werkgevers, voor hetzelfde soort werk;
 • zijn contract voor bepaalde tijd minder dan drie keer verlengd is, maar de totale duur van zijn contracten bij de werkgever meer dan drie jaar is.

Indien er meer dan 6 maanden tussen twee tijdelijke contracten zit, wordt de keten doorbroken en begint het tellen opnieuw.


Wat moet een nulurencontract bevatten?

Een nulurencontract moet de volgende informatie bevatten:

 • De werkzaamheden die de werknemer zal verrichten;
 • Uitsluiting van doorbetaling gedurende de eerste aantal maanden;
 • Proeftijd en opzegtermijn;
 • Oproeptermijn en overige regels met betrekking tot de oproeping;
 • Werkdagen, werktijden, en werkplaats;
 • Vakantiedagen, vakantietoeslag en verlofregelingen;
 • Pensioen en ziekte/arbeidsongeschiktheid;

Daarnaast kunnen de volgende regelingen in de overeenkomst worden opgenomen, mits hiervoor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn en de werkgever dit kan aantonen:

 • Concurrentiebeding (de werknemer mag na afloop van de overeenkomst geen aan de werkgever concurrerende werkzaamheden verrichten);
 • Relatiebeding (de werknemer mag na afloop van de overeenkomst geen contact onderhouden met werkrelaties van de werkgever).


Wat is niet toegestaan in een nulurencontract?

Wat niet is toegestaan in een nulurencontract, is het afspreken van een loon dat onder het wettelijk minimumloon ligt. Iedere werknemer heeft recht op een minimumloon, waarvan de actuele bedragen te vinden zijn op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast mag een werknemer niet meer werken dan het wettelijke maximum aantal uren per week. Werknemers mogen maximaal 60 uur per week werken, maar gemiddeld niet meer dan 48 uur per week over een periode van 16 weken. Voor werknemers onder de 18 jaar gelden strengere regels. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Het is verboden om een nulurencontract af te sluiten voor meer dan 26 weken (een half jaar). In sommige situaties mag de contractduur langer zijn, mits dit vermeld staat in de cao van de betreffende branche. Daarnaast moeten de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Bijvoorbeeld door piekwerkzaamheden of vervanging bij ziekte. Als een werknemer een jaar in dienst is op basis van een nulurencontract, dan moet er verplicht een arbeidsovereenkomst aan hem worden aangeboden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Als de werknemer dit aanbod accepteert, houdt het nulurencontract op te blijven bestaan. Alleen als hij er voor kiest liever op basis van een nulurencontract te blijven werken, mag het nulurencontract worden voortgezet. In sommige door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen sectoren is het helemaal verboden om nulurencontracten te hebben.


Wat kan de duur van een nulurencontract zijn?

Een nulurencontract mag niet afgesloten worden voor meer dan 26 weken (een half jaar). In sommige situaties mag de contractduur langer zijn, mits dit vermeld staat in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de betreffende branche. Daarnaast moeten de werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben. Bijvoorbeeld door piekwerkzaamheden of vervanging bij ziekte. Als een werknemer een jaar in dienst is op basis van een nulurencontract, dan moet er verplicht een arbeidsovereenkomst aan hem worden aangeboden voor het gemiddelde aantal uren dat hij in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Als de werknemer dit aanbod accepteert, houdt het nulurencontract op te blijven bestaan. Alleen als hij er voor kiest liever op basis van een nulurencontract te blijven werken, mag het nulurencontract worden voortgezet.


Wat moet er gedaan worden nadat een nulurencontract is opgesteld?

Na het opstellen van het nulurencontract dienen de werkgever en werknemer deze te ondertekenen om de afspraken officieel te maken. Zowel de werkgever als de werknemer dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. Het nulurencontract dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in het contract.


Welke wetten zijn van toepassing op het nulurencontract?

Op het nulurencontract zijn de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en boek 7, titel 10 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen