Naar boven
Studieovereenkomst Het model invullen

Studieovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 07-09-2023
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisieLaatste revisie: 07-09-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Studieovereenkomst

Een Studieovereenkomst kan gebruikt worden wanneer een werknemer een opleiding gaat volgen terwijl hij een baan heeft, om de afspraken die de werknemer en de werkgever hierover gemaakt hebben, vast te leggen.

Een werknemer kan een opleiding volgen om bijvoorbeeld extra kennis op te doen en daarmee de werkzaamheden in zijn functie te verbeteren, of om zich om te scholen om zo in een andere functie te kunnen doorstromen. Regelmatig wordt een werknemer dan ook aangespoord of verplicht gesteld om een opleiding te volgen door de werkgever.

De werkgever is verplicht scholing mogelijk te maken voor werknemers, als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie van de werknemer.

Om de afspraken over de dagen die de werknemer afwezig mag zijn ten behoeve van de opleiding, en de tegemoetkoming van de werkgever in de opleidingskosten goed vast te leggen, kan een studieovereenkomst worden opgesteld. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met de eventuele voorwaarden omtrent scholing die zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de werknemer, en de eventueel toepasselijke cao (collectieve arbeidsovereenkomst met arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle werknemers die onder de cao vallen).


Wel of geen verplichte/noodzakelijke opleiding

Indien sprake is van een door de werkgever verplicht gestelde opleiding, of een opleiding die de werknemer noodzakelijk moet volgen, dient de opleiding:

  • Plaats te vinden tijdens de normale werkuren van de werknemer. Indien de opleidingsuren buiten de normale werkuren plaatsvinden worden deze uren door de werkgever vergoed in de vorm van geld of uren.
  • volledig te worden betaald door de werkgever (bv. studiemateriaal, examengelden, reiskosten en verblijfskosten)

Een verplichte opleiding die noodzakelijk is voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie is uitgezonderd van deze regels. In dat geval is de werknemer niet verplicht de kosten te vergoeden. Een beroepskwalificatie is vastgesteld aantal competenties die iemand nodig heeft om een beroep uit te oefenen en kan in de meeste gevallen worden behaald middels een opleiding. Voor een lijst met opleidingen die onder de uitzondering vallen kan het overzicht gereglementeerde beroepen geraadpleegd worden.


Verlof

Vaak geeft een werkgever de werknemer die een niet-verplichte opleiding gaat volgen studieverlof. Studieverlof is de toestemming van de werkgever dat de werknemer tijdens werkuren afwezig mag zijn omdat hij naar de opleidingslessen gaat, examen heeft, of moet studeren voor examens. De werknemer wordt meestal ook doorbetaald door de werkgever tijdens het studieverlof.

In de studieovereenkomst kan worden vastgelegd hoeveel studieverlofuren de werknemer krijgt, en of deze doorbetaald worden. Voor het opnemen van verlof kan tevens een verlofovereenkomst gebruikt worden.


Tegemoetkoming

De werkgever kan de werknemer die een niet-verplichte opleiding volgt tegemoetkomen in de kosten van de opleiding. In de studieovereenkomst kan worden vastgelegd hoeveel de werkgever betaald aan leskosten, examenkosten, diplomakosten en kosten aan verplicht gesteld studiemateriaal (boeken etc.).


Terugbetalings-verplichting en regeling

Bij een niet-verplichte opleiding kan een terugbetalingsverplichting opgenomen worden. Een terugbetalingsverplichting is de verplichting voor de werknemer om (een deel van) de opleidingskosten terug te betalen. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn indien de werknemer op staande voet ontslagen wordt (ontslag met een dringende reden), of indien de werknemer zijn studie niet afrond en/of het diploma niet behaald.

Ook kan een terugbetalingsregeling worden overeengekomen. Dit houdt in dat de werknemer een bepaalde periode na afronding van de opleiding in dienst dient te blijven bij de werkgever. Indien hij vóór afloop van die bepaalde periode uit dienst treedt, en uitdiensttreding niet op initiatief van de werkgever was, moet hij een (gedeelte van) de opleidingskosten die de werkgever betaald heeft, terugbetalen.

Indien een terugbetalingsregeling wordt opgenomen:

  • moet de regeling duidelijk en redelijk zijn;
  • dient de verplichting beperkt zijn tot een bepaalde periode die niet onredelijk lang is;
  • dient een glijdende schaal te zijn toegepast.

Een glijdende schaal houdt in dat het gedeelte van de opleidingskosten dat terugbetaald moet worden door de werknemer, minder wordt naarmate de werknemer langer werkzaam blijft bij de werkgever.

Bijvoorbeeld: indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer binnen 1 jaar na afronding van de opleiding eindigt, betaalt de werknemer 100% van de opleidingskosten terug. Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer binnen 1 tot 2 jaar na afronding van de opleiding eindigt, betaalt de werknemer 75% van de opleidingskosten terug, enzovoort.


Hoe dit document te gebruiken

In de studieovereenkomst dienen de gegevens van de werknemer en de werkgever vermeld te worden. Voorts kunnen de volgende zaken worden opgenomen in de overeenkomst:

  • of het een verplichte opleiding betreft;
  • de doelstellingen en beoogde resultaten van de opleiding;
  • de tegemoetkoming van de werkgever in de kosten die de werknemer maakt ten behoeve van de opleiding (opleidingskosten, reiskosten en verblijfskosten);
  • het studieverlof;
  • de terugbetalingsverplichting en terugbetalingsregeling.

Vervolgens wordt de overeenkomst ondertekend door de werkgever en de werknemer, en krijgen beiden een exemplaar.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen