Addendum arbeidsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Addendum arbeidsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 13-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte2 pagina's
4,5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 13-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 2 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 1 stem

Het model invullen

Dit Addendum arbeidsovereenkomst kan worden gebruikt om wijzigingen of aanvullingen op een bestaande arbeidsovereenkomst vast te leggen. Het kan worden gebruikt om nieuwe afspraken tussen de werkgever en de werknemer vast te leggen, zoals salarisverhogingen, veranderingen in functieomschrijving, aanpassingen van arbeidsvoorwaarden of andere belangrijke wijzigingen. Na ondertekening van het addendum wordt het aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst gehecht en wordt het een integraal onderdeel daarvan.

Het is van essentieel belang op te merken dat als het addendum een bepaling uit de originele arbeidsovereenkomst wijzigt, het de betreffende bepaling dus echt vervangt en vanaf dat moment van kracht is in plaats van de oorspronkelijke bepaling. Bovendien kan een addendum ook een ander addendum vervangen, waardoor de laatst toegevoegde wijzigingen van kracht worden.

Als er een regeling voor thuiswerken nodig is, kan er een thuiswerkovereenkomst gesloten worden. Als de werkgever een regeling treft waarbij een studie of opleiding (deels) wordt betaald voor de werknemer, kan er een studieovereenkomst worden gesloten. Het beëindigen/niet verlengen van een arbeidsovereenkomst kan niet via een addendum geschieden. Hiervoor kan bijvoorbeeld een brief aanzegging einde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gebruikt.

 

Nieuwe arbeidsovereenkomst? Of een addendum?

Wanneer een werknemer wordt aangenomen, wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen de werkgever en de werknemer. Na verloop van tijd kunnen er echter veranderingen optreden in de situatie. De werknemer kan bijvoorbeeld verzoeken om meer of minder uren te werken. Dergelijke wijzigingen kunnen worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer door middel van een addendum (aanvulling) op de bestaande arbeidsovereenkomst. De wet vereist niet dat wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke afspraken in een volledig nieuwe arbeidsovereenkomst worden vastgelegd. Een addendum volstaat wettelijk gezien. In sommige gevallen kan het echter verstandig zijn om alle afspraken samen te voegen in een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst, vooral als er al meerdere addenda zijn afgesloten of als er sprake is van een groot aantal wijzigingen.

 

Wet, cao en de originele arbeidsovereenkomst

Bij het opstellen van een addendum bij een arbeidsovereenkomst is het van cruciaal belang om zorgvuldig te letten op de wettelijke regels, de geldende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) en de inhoud van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Het addendum mag niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen of met bepalingen in de cao waar niet van mag worden afgeweken. Binnen deze juridische grenzen hebben werkgever en werknemer echter de vrijheid om afspraken te maken die passend zijn voor hun specifieke situatie.

Als er een geheel nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, kan daarvoor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gebruikt worden.


Hoe dit document te gebruiken

Met dit document kunnen onder andere de volgende wijzingen of aanpassingen aan de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst worden gedaan:

  • Wijziging van het salaris;
  • Wijziging van de arbeidsduur;
  • Wijziging van het aantal vakantiedagen;
  • Wijziging van de standplaats;
  • Wijziging van de functietitel.

Naast de wijzigingen en aanvullingen op de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst dienen in dit document de volgende zaken opgenomen te worden:

  • De gegevens van de werkgever en de werknemer;
  • Op welke datum de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst werd aangegaan.

Vervolgens dient het addendum door beide partijen ondertekend te worden. Indien het addendum ondertekend wordt door een vertegenwoordiger van de werkgever, is het belangrijk dat deze persoon bevoegd is om de werkgever te vertegenwoordigen. Vaak ligt de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het bestuur, maar bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst wordt de werkgever vaak vertegenwoordigd door een gemachtigde persoon, zoals de eigenaar, directeur of een lid van het managementteam. In grotere organisaties kan dit ook een HR-medewerker zijn die gemachtigd is om namens het bedrijf te handelen. De vertegenwoordiger treedt op namens het bedrijf en is verantwoordelijk voor het aangaan van de arbeidsrelatie met de werknemer.

Omdat het addendum bepalingen uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst wijzigt/aanvult, is het belangrijk dat het addendum aan de arbeidsovereenkomst gehecht wordt.

Verder is het belangrijk dat beide partijen een kopie van het (ondertekende) addendum in handen krijgen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen