Stageovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Stageovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 14-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Een Stageovereenkomst kan gebruikt worden om de gemaakte afspraken omtrent een stage vast te leggen. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen degene die stage loopt (de stagiair) en de onderneming waar de stagiair stage loopt (de stageverlener). Indien de stagiair stage loopt in het kader van een opleiding, kan de onderwijsinstelling ook deel uitmaken van de overeenkomst.

Een stage is een periode waarin de stagiair werkzaamheden verricht binnen een onderneming, om ervaring op te doen. De nadruk ligt dan ook niet op het werk zelf, maar op het leren.

Een stageovereenkomst kan belangrijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn vast te leggen, om onenigheid te voorkomen. Indien de stagiair onder de 16 jaar is, is een stageovereenkomst met toestemming van de ouder/voogd verplicht.


Type stages

Er bestaan verschillende soorten stages, waaronder de volgende meest voorkomende soorten:

 • Meewerkstage/meeloopstage/beroepspraktijkvorming: de stagiair zal bepaalde (functie) werkzaamheden verrichten om zo ervaring op te doen in de praktijk.
 • Afstudeerstage/onderzoeksstage: de stagiair zit in de laatste fase van zijn opleiding, en loopt stage ter afronding. Vaak gaat het hierbij om het schrijven van een scriptie of afstudeeropdracht.
 • Snuffelstage/introductiestage: de stagiair loopt stage ter oriëntatie. Dit helpt bij het kiezen van een studierichting of werkgebied.
 • Maatschappelijke stage: een stagiair loopt stage, waarbij vrijwilligerswerk verricht wordt. De werkzaamheden dienen als bijdrage aan de samenleving.
 • Werkstage: een recent afgestudeerde stagiair loopt stage bij een bedrijf, voor maximaal een jaar, en ontvangt hiervoor een bijstandsuitkering. Het doel hiervan is om door te stromen naar een baan.


Stagevergoeding

Het is niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te geven aan de stagiair. De stageverlener kan er echter wel voor kiezen om een stagevergoeding te geven, ter dekking van bijvoorbeeld de onkosten en reiskosten die de stagiair maakt.

De hoogte van de stagevergoeding mag door de stageverlener worden bepaald. Hiervoor geldt geen wettelijk minimum.


Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst

Bij een stage staat leren centraal, en niet de loonvormende arbeid zoals reguliere werknemers verrichten. Indien de werkzaamheden die de stagiair verricht enkel gericht zijn op productie of de omzet van de onderneming van de stageverlener, wordt dit aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft de stagiair recht op het minimumloon over zijn gewerkte uren, en recht op andere werknemersbescherming. Dit geldt met terugwerkende kracht, dus vanaf het moment dat de stagiair de loonvormende arbeid verricht.

Een stage wordt niet gezien als arbeidsovereenkomst, maar de stagiair is voor de Arbeidsomstandighedenwet gelijk aan een werknemer. De stageverlener dient zich daarom wel aan de Arbo wetten en regels te houden ten opzichte van de stagiair. Ook is de stageverlener net als een werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de werkzaamheden die de stagiair in zijn opdracht verricht, en draagt hij de zorgplicht van een werkgever in het kader van een veilige werkomgeving.


Hoe dit document te gebruiken

In de stageovereenkomst kunnen afspraken omtrent de volgende zaken worden opgenomen:

 • Stagewerkzaamheden;
 • Stageduur en werktijden;
 • Stagevergoeding/reiskostenvergoeding/onkostenvergoeding;
 • Aansprakelijkheid;
 • Stagebegeleiding;
 • Verantwoordelijkheden en verplichtingen.

De overeenkomst wordt door de stagiair en de stageverlener ondertekend en beiden krijgen een exemplaar.

Indien de onderwijsinstelling ook deel uitmaakt van de overeenkomst ondertekent de onderwijsinstelling de overeenkomst ook. Als de stagiair minderjarig is, dient de overeenkomst te worden ondertekend door een ouder of voogd, ter toestemming voor de minderjarige stagiair die stage gaat lopen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen