Stageovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Stageovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Het model invullen

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst kan gebruikt worden om de gemaakte afspraken omtrent een stage vast te leggen. Hierbij worden afspraken gemaakt tussen degene die stage loopt (de stagiair) en de onderneming waar de stagiair stage loopt (de stageverlener). Indien de stagiair stage loopt in het kader van een opleiding, kan de onderwijsinstelling ook deel uitmaken van de overeenkomst. Een stage is een periode waarin de stagiair werkzaamheden verricht binnen een onderneming, om ervaring op te doen. De nadruk ligt dan ook niet op het werk zelf, maar op het leren. Een stageovereenkomst kan belangrijk zijn om de afspraken die gemaakt zijn vast te leggen, om onenigheid te voorkomen.


Welke verschillende vormen kan een stageovereenkomst aannemen?

Er bestaan verschillende soorten stages, waaronder de volgende meest voorkomende soorten:

  • Meewerkstage/meeloopstage/beroepspraktijkvorming: de stagiair zal bepaalde (functie) werkzaamheden verrichten om zo ervaring op te doen in de praktijk.
  • Afstudeerstage/onderzoeksstage: de stagiair zit in de laatste fase van zijn opleiding, en loopt stage ter afronding. Vaak gaat het hierbij om het schrijven van een scriptie of afstudeeropdracht.
  • Snuffelstage/introductiestage: de stagiair loopt stage ter oriëntatie. Dit helpt bij het kiezen van een studierichting of werkgebied.
  • Maatschappelijke stage: een stagiair loopt stage, waarbij vrijwilligerswerk verricht wordt. De werkzaamheden dienen als bijdrage aan de samenleving.
  • Werkstage: een recent afgestudeerde stagiair loopt stage bij een bedrijf, voor maximaal een jaar, en ontvangt hiervoor een bijstandsuitkering. Het doel hiervan is om door te stromen naar een baan.


Wat is het verschil tussen stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?

Bij een stage staat leren centraal, en niet de loonvormende arbeid zoals reguliere werknemers verrichten. Indien de werkzaamheden die de stagiair verricht enkel gericht zijn op productie of de omzet van de onderneming van de stageverlener, kan dit worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. In dat geval heeft de stagiair recht op het minimumloon over zijn gewerkte uren, en recht op andere werknemersbescherming. Dit geldt met terugwerkende kracht, dus vanaf het moment dat de stagiair de loonvormende arbeid verricht.

Een stage wordt niet gezien als arbeidsovereenkomst, maar de stagiair is voor de arbeidsomstandighedenwet en arbeidstijdenwet gelijk aan een werknemer. De stageverlener dient zich daarom wel aan de Arbo wetten en regels te houden ten opzichte van de stagiair. Ook is de stageverlener net als een werkgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de werkzaamheden die de stagiair in zijn opdracht verricht, en draagt hij de zorgplicht van een werkgever in het kader van een veilige werkomgeving.


Wat is de stagevergoeding in een stageovereenkomst?

In een stageovereenkomst kan worden afgesproken dat er een stagevergoeding wordt betaald aan de stagiair. Omdat de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is, wordt dit een vergoeding genoemd en geen salaris. Het is niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding te geven aan de stagiair. De stageverlener kan er echter wel voor kiezen om een stagevergoeding te geven, ter dekking van bijvoorbeeld de onkosten en reiskosten die de stagiair maakt. De hoogte van de stagevergoeding mag door de stageverlener worden bepaald. Hiervoor geldt geen wettelijk minimum.


Wat is niet toegestaan in een stageovereenkomst?

De stageovereenkomst mag niet te veel gaan lijken op een arbeidsovereenkomst. Als de stagiair werkzaamheden verricht waarvoor hij wordt betaald en een leidinggevende bepaalt hoe de werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de stageovereenkomst mogelijk aangemerkt als een arbeidsovereenkomst en moeten er belastingen worden betaald en werknemersrechten worden toegekend aan de stagiair. Om dit risico te beperken, moeten de leerdoelen van de stagair centraal staan. Ook moet er rekening worden gehouden dat de stagevergoeding niet zodanig hoog is dat het aan te merken is als loon door deze bijvoorbeeld beperkt te houden tot een onkostenvergoeding.

Daarnaast moet bij een stageovereenkomst de arbeidstijdenwet in acht worden genomen. Hierin staan regels over de werktijden die ook voor stagiairs gelden. Vooral bij minderjarigen moet voorkomen worden dat ze te veel uren per week of dag stage lopen en voldoende pauzes krijgen. De regels kunnen op de website van de rijksoverheid worden gelezen.


Wie kunnen geen stageovereenkomst aangaan?

Als de stagiair die met de stageverlener een stageovereenkomst aangaat jonger is dan 16, is er toestemming nodig van de ouder/verzorger van de stagiair om de overeenkomst aan te gaan.


Wat kan de duur van een stageovereenkomst zijn?

De duur van een stageovereenkomst hangt sterk af van het soort stage en er zijn geen wettelijke regels die een maximum of minimum vereiste aan een stage stellen. Vaak zijn stages onderdeel van een opleiding en zijn er eisen van de onderwijsinstelling voor de minimale (en maximale) duur van een stage. Over het algemeen kan de duur van een stageovereenkomst variëren van enkele weken tot een jaar. Voor kortlopende stages, zoals snuffelstages of oriënterende stages, is de duur vaak enkele weken tot een paar maanden. Langdurige stages, zoals afstudeerstages of co-op-programma's, kunnen zes maanden tot een jaar duren. Het is belangrijk dat de duur van de stage duidelijk wordt vastgelegd in de stageovereenkomst.


Wat moet er gedaan worden nadat een stageovereenkomst is opgesteld?

Na het opstellen van de stageovereenkomst dienen de stagiair en stageverlener deze te ondertekenen om de afspraken formeel te maken. Zowel de stagiair als de stageverlener dienen een ondertekend exemplaar van de overeenkomst te bewaren voor hun administratie. Alle bijlagen of reglementen die deel uitmaken van de overeenkomst dienen bijgevoegd te worden en te worden verstrekt aan de stagiair.

De stageovereenkomst dient als bewijs van de afspraken en kan worden gebruikt om geschillen op te lossen mochten die ontstaan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken na te komen zoals vastgelegd in de overeenkomst.


Wat moet een stageovereenkomst bevatten?

Een stageovereenkomst moet de volgende informatie bevatten:

  • De stagewerkzaamheden, duur van de stage en werktijden;
  • Een eventuele stagevergoeding, reiskostenvergoeding en/of onkostenvergoeding;
  • De verantwoordelijkheden en verplichtingen van de stagiair, en de aansprakelijkheid;
  • De stagebegeleiding.


Welke wetten zijn van toepassing op?

Op de stageovereenkomst zijn de arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwet van toepassing. Daarnaast zijn artikel 670 boek 6 Burgerlijk Wetboek en artikel 658 boek 7 Burgerlijk Wetboek van toepassing.


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen