Regulamin sklepu internetowego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Regulamin sklepu internetowego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 02.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron13-21 stron
4,8 - 62 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 02.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 13-21 stron

Ocena: 4,8 - 62 głosy

Wypełnij wzór

Regulamin sklepu internetowego to dokument, który powinien znajdować się na stronie internetowej każdego sprzedawcy towarów lub usług, oferującego zakup za pośrednictwem swojej strony internetowej. Regulamin przewiduje warunki zakupu przez internet, opisując wzajemne uprawnienia i obowiązki stron umowy sprzedaży, w tym:

  • opis procesu zakupu towaru lub usługi przez stronę internetową,
  • informacje o dostawie produktu,
  • zasady reklamacji towaru,
  • prawo odstąpienia od umowy przez konsumentów,
  • informacje o przetwarzaniu danych osobowych.

Czy wiesz, że...

Regulamin uwzględnia implementację 3 dyrektyw w 2023 r.: dyrektywy Omnibus, dyrektywy Towarowej oraz dyrektywy Cyfrowej, które wprowadzają takie zmiany, jak m.in.:
- obowiązek podania adresu, numeru telefonu i adresu e-mail sprzedawcy;
- zakaz fałszywych promocji i nowości;
- obowiązek dbania o prawdziwość komentarzy w sklepie internetowym;
- zmienione zasady reklamacji produktów oraz odstępowania od zakupu;
- zmienione zasady dotyczące udostępniania treści i usług cyfrowych.

Regulamin powinien być dostępny do wglądu, odtwarzania i utrwalania na stronie internetowej sklepu internetowego oraz na każde żądanie klienta. W szczególności, klient powinien móc się z nim zapoznać przed zawarciem umowy. Poza Regulaminem sklepu internetowego, każda strona internetowa powinna również posiadać ogólne warunki użytkowania strony internetowej, jak również politykę prywatności.

Sprzedaż w sklepie internetowym może dotyczyć towarów lub usług.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta:

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów, która rozszerzyła zakres uprawnień konsumenckich również na niektórych przedsiębiorców. Wobec tego, ochroną konsumencką dotyczącą:

  • zwrotu towaru zakupionego na odległość, w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny;
  • klauzul niedozwolonych;
  • szerszego zakresu uprawnień w ramach rękojmi;

objęto:

  • dotychczasowych konsumentów, rozumianych, jako osoby fizyczne, dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej np. zakupu pralki, drukarki, artykułów spożywczych, zakupu usług itd. (dalej nazywany jako: „konsument sensu stricto");
  • osoby fizyczne - przedsiębiorcy, zawierający umowę, bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeśli zawierana czynność (np. umowa sprzedaży) nie ma dla nich charakteru zawodowego (dalej: „przedsiębiorca na prawach konsumenta"). Interpretacji, czy w danym przypadku przedsiębiorca jest objęty ochroną konsumencką, czy nie, dokonuje się w oparciu o przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ujawniony w rejestrze CEiDG.

Celem nowelizacji ma być przeciwdziałanie dysproporcji praw przedsiębiorców - osób fizycznych, którzy zawierają umowę z innym przedsiębiorcą, nie związaną bezpośrednio z branżą lub specjalizacją tych przedsiębiorców. Wobec tego, w ramach umów, które nie są bezpośrednio związane z ich branżą lub specjalizacją, nie są już oni traktowani jak „profesjonaliści", od których wymaga się większej wiedzy np. robotnik budowlany, kupujący w ramach działalności gospodarczej materiały do budowy będzie nadal uznawany za podmiot profesjonalny (nie za konsumenta). Jeżeli jednak ten sam robotnik budowlany dokona zakupu towaru, zakwalifikowanego jako niezawodowy np. ekspres do kawy do biura, będzie on wówczas traktowany jak podmiot nieprofesjonalny (konsument).

Jednakże, jak zgodnie zauważa się w doktrynie prawa (m.in. Komentarz do ustawy o prawach konsumenta pod red. Osajda 2020, wyd. 3/P. Mikłaszewicz), już osoba, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła umowę przed 1 stycznia 2021 r., na gruncie art. 22[1] KC oraz zgodnie z przepisami prawa UE i orzecznictwem TSUE, była uznawana za konsumenta, jeśli działała poza ramami swojej działalności profesjonalnej, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jak korzystać z dokumentu?

Regulamin należy wypełnić, pobrać, a następnie umieścić, w widocznym miejscu, na stronie internetowej sklepu internetowego.

Załącznik do Regulaminu, w postaci wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dobrze jest wysyłać do konsumentów, wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia albo wraz z wysłanym towarem. Sprzedawca powinien również umieścić informację na temat plasowania produktów, sponsorowania oraz płatnych reklam, w bezpośrednim powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób na stronie sklepu internetowego. W razie przeprowadzania promocji, Sprzedawca powinien również informować o najniższej cenie Produktu z ostatnich 30 dni.

Strona ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi doradztwa prawnego. W razie wątpliwości ze względu na złożoność sytuacji faktycznej zaleca się zasięgniecie opinii profesjonalnego podmiotu, który świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego.


Podstawa prawna:

Obowiązek ustanowienia regulaminu wynika z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.).

Obowiązki dotyczące cen produktów wynikają z art. 4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 168, ze zm.).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów, dotyczących ochrony konsumenta, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 oraz Dz.Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 63).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór