Regulamin sklepu internetowego Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Regulamin sklepu internetowego

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 02.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron13-21 stron
4,8 - 62 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 02.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 13-21 stron

Ocena: 4,8 - 62 głosy

Wypełnij wzór

Co to jest regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego to dokument, który powinien znajdować się na stronie internetowej każdego sprzedawcy towarów lub usług, oferującego zakup za pośrednictwem swojej strony internetowej. Regulamin przewiduje warunki zakupu przez internet, opisując wzajemne uprawnienia i obowiązki stron umowy sprzedaży. Sprzedaż w sklepie internetowym może dotyczyć towarów lub usług.


Jaka jest różnica pomiędzy regulaminem sklepu internetowego, polityką prywatności strony internetowej oraz ogólnymi warunkami użytkowania strony internetowej?

Zarówno regulamin sklepu internetowego, jak i polityka prywatności strony internetowej oraz ogólne warunki użytkowania strony internetowej to dokumenty, które powinny znaleźć się na stronie internetowej, aby móc informować użytkowników o zasadach korzystania ze sklepu internetowego, strony internetowej oraz przetwarzanych danych na temat użytkownika strony internetowej.

Główna różnica między tymi dokumentami polega na tym, że regulamin sklepu internetowego sporządza się dla stron internetowych, na których proponowana jest sprzedaż towarów lub usług. Regulamin sklepu internetowego dotyczy zasad realizacji zamówienia produktów lub usług, zasad płatności, reklam oraz zasad odstąpienia od umowy.

Zarówno polityka prywatności, jak i ogólne warunki strony internetowej powinny znaleźć się na stronie internetowej, niezależnie czy prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej, czy nie. Polityka prywatności traktuje o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, w tym administratorze danych osobowych, celu przetwarzania i rodzaju przetwarzanych danych, natomiast ogólne warunki strony internetowej informują o niezbędnych zasadach korzystania ze strony internetowej np. właścicielu strony, newsleterze, formularzu kontaktowym, wykorzystywaniu pluginów (wtyczek) do serwisów społecznościowych, linkach zewnętrznych itd.


Czy posiadanie regulaminu sklepu internetowego jest obowiązkowe?

Tak. Właściciel sklepu internetowego ma obowiązek udzielenia w regulaminie sklepu internetowego informacji użytkownikom - konsumentom (m.in. informacje dotyczące sprzedaży, warunki sprzedaży i płatności, warunki odstąpienia od umowy sprzedaży oraz tryb reklamacyjny). Niewywiązanie się z obowiązku informacyjnego przez sprzedawcę internetowego stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Za takie wykroczenie właściciel sklepu internetowego może być ukarany karą pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary.


Kim jest konsument?

Od 2021 r. konsumentami są nie tylko osoby fizyczne, dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej np. zakupu pralki, drukarki, artykułów spożywczych, zakupu usług itd. do własnych i prywatnych celów (dalej zwani: „konsument sensu stricto"), ale również osoby fizyczne - przedsiębiorcy, zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeśli zawierana czynność (np. umowa sprzedaży) nie ma dla nich charakteru zawodowego (dalej: „przedsiębiorca na prawach konsumenta"). Interpretacji, czy w danym przypadku przedsiębiorca jest objęty ochroną konsumencką, czy nie, dokonuje się w oparciu o przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy, ujawniony w rejestrze CEiDG.

Ochrona konsumencka dla obydwu grup dotyczy zwrotu towaru zakupionego na odległość w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny; klauzul niedozwolonych oraz szerszego zakresu uprawnień w ramach rękojmi.

Czy wiesz, że...

W ramach umów, które nie są bezpośrednio związane z branżą lub specjalizacją przedsiębiorców, objętych zakresem uprawnień konsumenckich, nie są już oni traktowani jak „profesjonaliści", od których wymaga się większej wiedzy np. robotnik budowlany, kupujący w ramach działalności gospodarczej materiały do budowy będzie nadal uznawany za podmiot profesjonalny (nie za konsumenta). Jeżeli jednak ten sam robotnik budowlany dokona zakupu towaru, zakwalifikowanego jako niezawodowy np. ekspres do kawy do biura, będzie on wówczas traktowany jak podmiot nieprofesjonalny - konsument (nazywany tutaj przedsiębiorcą na prawach konsumenta).


Kto może sporządzić regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego sporządza właściciel sklepu internetowego. Właścicielem sklepu internetowego jest zwykle przedsiębiorca, występujący w jakiejkolwiek formie prawnej np. indywidualny przedsiębiorca zarejestrowany w CEiDG, spółka handlowa itd.


Co należy zrobić po sporządzeniu regulaminu sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego należy umieścić, w widocznym miejscu, na stronie internetowej sklepu internetowego. Powinien on być dostępny do wglądu, odtwarzania i utrwalania na stronie internetowej sklepu internetowego oraz na każde żądanie klienta. W szczególności, klient powinien móc się z nim zapoznać przed zawarciem umowy.

Załącznik do regulaminu sklepu internetowego, w postaci wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zaleca się wysyłać do konsumentów, wraz z potwierdzeniem otrzymania zamówienia albo wraz z wysłanym towarem.

Właściciel sklepu internetowego powinien również umieścić informację na temat plasowania produktów, sponsorowania oraz płatnych reklam, w bezpośrednim powiązaniu z daną ofertą, w widoczny sposób na stronie sklepu internetowego. W razie przeprowadzania promocji, właściciel sklepu internetowego powinien również informować o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni.


Jakie dokumenty należy dołączyć do regulaminu sklepu internetowego?

Poza regulaminem sklepu internetowego, na stronie internetowej należy zamieścić ogólne warunki użytkowania strony internetowej, informujące o wszystkich niezbędnych zasadach korzystania ze strony internetowej np. właścicielu strony, newsleterze, formularzu kontaktowym, wykorzystywaniu pluginów (wtyczek) do serwisów społecznościowych, linkach zewnętrznych itd. oraz politykę prywatności strony internetowej, która informuje użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych, w tym administratorze danych osobowych, celu przetwarzania i rodzaju przetwarzanych danych.


Czy konieczna jest forma notarialna regulaminu sklepu internetowego?

Nie, regulamin sklepu internetowego sporządza się w formie dokumentowej. Oznacza to, że forma notarialna nie jest wymagana dla ważności regulaminu sklepu internetowego.


Jakie koszty wiążą się z finalizacją regulaminu sklepu internetowego?

Właściciel strony internetowej nie ponosi żadnych kosztów finalizacji regulaminu sklepu internetowego. Nie wymaga się formy notarialnej - brak kosztów taksy notarialnej. Nie wymaga się również rejestracji regulaminu sklepu internetowego - wobec tego brak opłat rejestracyjnych.


Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego zawiera:

  • adres, numer telefonu i adres e-mail sprzedawcy;
  • opis procesu zakupu towaru lub usługi przez stronę internetową;
  • zasady dostawy produktu;
  • zasady reklamacji produktu lub usługi;
  • zasady odstąpienia od umowy przez konsumentów albo przedsiębiorców na prawach konsumenta;
  • informację o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników.

Od 2023 r. zakazano fałszywych promocji i nowości, nałożono na sprzedawców sklepów internetowych obowiązek dbania o prawdziwość komentarzy w sklepie internetowym, zmieniono zasady reklamacji produktów oraz odstępowania od zakupu, a także zmieniono zasady dotyczące udostępniania treści i usług cyfrowych.


Jakie przepisy mają zastosowanie do regulaminu sklepu internetowego?

Obowiązek ustanowienia regulaminu sklepu internetowego wynika z art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2759, ze zm.).

Obowiązki dotyczące cen produktów wynikają z art. 4 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 168, ze zm.).

Praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów jest uregulowana w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594, ze zm.).

Sankcja za dopuszczenie się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów wynika z art. 106 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 594, ze zm.).

Do regulaminu sklepu internetowego zastosowanie znajduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów, dotyczących ochrony konsumenta, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE tzw. dyrektywa Omnibus.

Do regulaminu sklepu internetowego zastosowanie znajduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (Dz.Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 60).

Do regulaminu sklepu internetowego zastosowanie znajduje dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE (Dz.Urz. UE L 136 z 22.05.2019, str. 28 oraz Dz.Urz. UE L 305 z 26.11.2019, str. 63).

W zakresie przedsiębiorców na prawach konsumentów, jak zgodnie zauważa się w doktrynie prawa (m.in. Komentarz do ustawy o prawach konsumenta pod red. Osajda 2020, wyd. 3/P. Mikłaszewicz), już osoba, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła umowę przed 1 stycznia 2021 r., na gruncie art. 22[1] KC oraz zgodnie z przepisami prawa UE i orzecznictwem TSUE, była uznawana za konsumenta, jeśli działała poza ramami swojej działalności profesjonalnej, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór