Powrót do góry
Umowa o zakazie konkurencji Wypełnij wzór

Umowa o zakazie konkurencji

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 22.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-5 stron
Ocena 5 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 22.10.2020

Rozmiar: 3-5 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji to umowa, na mocy której strona zgadza się nie zajmować się interesami konkurencyjnymi co oznacza niemożność podejmowania działań w celach zarobkowych lub udziału w przedsięwzięciach lub transakcjach handlowych, których skutki odnoszą się (lub potencjalnie mogą się odnieść), chociażby częściowo, do tego samego kręgu odbiorców. Działalność konkurencyjna to rywalizacja, współzawodnictwo między podmiotami lub osobami zainteresowanymi w osiągnięciu tego samego celu.

Umowa ta może chronić strony przed działalnością konkurencyjną w trakcie trwania ich relacji, jak też po jej ustaniu. Ma na celu zapobiec wykorzystaniu poufnych informacji lub tajemnic handlowych, takich jak m.in. listy klientów, praktyki biznesowe, nowe wdrażane produkty, nowe wynalazki, plany rynkowe drugiej strony.


Odszkodowanie:

W zamian za zawarcie umowy, strona zobowiązująca się do niepodejmowania działań na rzecz konkurencji, powinna otrzymać jakąś formę rekompensaty, odszkodowania za niemożność podejmowania działań konkurencyjnych.


Kiedy zawrzeć umowę o zakazie konkurencji?

Umowy o zakazie konkurencji mogą być stosowane w każdej działalności. Najczęściej są zawierane w wysoce konkurencyjnych sektorach działalności, takich jak rozwój technologii, sprzedaż i marketing. Najczęstsze sytuacje wymagające skorzystania z umowy o zakazie konkurencji to:

  • Zakończenie relacji biznesowych między dotychczasowymi partnerami biznesowymi;
  • Zakończenie relacji biznesowych z wykonawcą lub konsultantem aby zapobiec sytuacji wykorzystania przez niego tajemnic handlowych, w ramach nowych kontraktów z konkurencyjnymi firmami;


Jak skorzystać z umowy?

Dokument należy wydrukować w dwóch egzemplarzach. Każda ze stron powinna złożyć odręczny podpis na każdym formularzu umowy, a następnie otrzymać jeden z nich w celu jego zachowania w swojej dokumentacji.

Umowa o zakazie konkurencji zawiera wszelkie elementy, jakie są przewidziane dla każdej umowy tj. opis stron umowy, czas trwania umowy, wzajemne warunki i zobowiązania, jak również przewiduje:

  • zasięg geograficzny zakazu konkurencji (tj. obszar geograficzny, na którym strona nie konkurująca nie może konkurować z podmiotem chronionym);
  • opis zakazanych działań i branż, w których strona niekonkurująca nie może brać udziału;
  • wysokość odszkodowania (tj. kwota odszkodowania, które strona niekonkurująca otrzyma w zamian za zawarcie umowy).


Podstawa prawna:

W zakresie stosunków pracowniczych, zobowiązanie do zakazu konkurencji jest przewidziane w art. 1011 i nast. ustawy Kodeks Pracy.

W zakresie relacji biznesowych, podstaw zakazu można poszukiwać w:

Dla innych form biznesu umowa ta nie jest obligatoryjna, jednakże często mocno zalecana, szczególnie gdy w grę wchodzi ujawnienie tajemnic przedsiębiorstwa.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór