กลับไปด้านบน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน กรอกแบบฟอร์ม

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 14/11/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 ถึง 2 หน้า
คะแนน 5 - 2 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 14/11/2563

ขนาด 1 ถึง 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 5 - 2 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N) เป็นตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมือชนิดหนึ่ง กล่าวคือสามารถโอนสิทธิที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว (เช่น สิทธิที่จะได้รับชำระเงินและดอกเบี้ย) ให้แก่บุคคลอื่นได้เพียงการสลักหลังโอน (การลงลายมือชื่อแสดงเจตนาการโอนตั๋วสัญญาใช้เงินตามเงื่อนไขของกฎหมายตั๋วเงิน) ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสาร/ตราสารที่แสดงเจตนาของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพียงฝ่ายเดียว โดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะชำระเงินจำนวนที่แน่นอนให้แก่บุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้รับเงินตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น โดยที่ตั๋วสัญญาใช้เงินอาจถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีหนี้ต้องชำระเงินให้แก่ผู้รับเงินจึงได้จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินให้ไว้แก่เจ้าหนี้หรือผู้รับเงินของตน เช่น การกู้ยืมเงิน การติดค้างชำระค่าสินค้า/บริการ เป็นต้น

อย่างไรก็ดี เนื่องจากลักษณะของตั๋วสัญญาใช้เงินกฎหมายกำหนดให้มีเงื่อนไขที่เรียบง่าย เช่น ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินตกลงจะชำระเงินให้แก่บุคคลหนึ่งในจำนวนเงินที่แน่นอนทั้งจำนวนตามกำหนดเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในกรณีที่จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการกู้ยืมเงินที่มีเงื่อนไขรายละเอียดซับซ้อน เช่น มีการแบ่งชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยหลายคราวและหลายระยะเวลา มีการกำหนดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขแห่งการชำระเงินไว้ หรือมีการวางหลักประกัน (เช่น ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์) ผู้จัดทำควรเลือกใช้แบบสัญญากู้ยืมเงิน เพราะหากนำเงื่อนไขที่ซับซ้อนเหล่านั้นมาใส่ไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงินอาจทำให้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายตั๋วเงิน

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณาและ/หรือดำเนินการ ดังต่อไปนี้

 • ระบุสาระสำคัญ เช่น จำนวนเงิน กำหนดชำระเงิน อัตราดอกเบี้ย (ถ้ามี) สถานที่จะชำระเงิน วันที่และสถานที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน รายละเอียดอ้างอิงตัวตนของผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและผู้รับเงิน การค้ำประกันหรืออาวัล (ถ้ามี) และเงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น การห้ามโอนโดยการสลักหลัง การยกเว้นหน้าที่ของผู้รับเงินหรือผู้ทรงในการทำคำคัดค้าน (โดยทั่วไป ผู้รับเงินหรือผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงินหากมีการสลักหลังโอนให้บุคคลอื่น จะต้องจัดทำคำคัดค้านตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินไม่ยอมจดรับรู้การขอรับชำระเงินหรือปฏิเสธการชำระเงิน)
 • จัดทำตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นลายลักษณ์อักษร ลงลายมือชื่อผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและลายมือชื่อผู้รับอาวัลในกรณีที่มีผู้รับอาวัล (ผู้ค้ำประกัน)
 • ติดอากรแสตมป์ตามอัตรา วิธี และหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ส่งมอบให้แก่ผู้รับเงินเพื่อยึดถือไว้และใช้ในการขอรับชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าว
 • เมื่อถึงกำหนดเวลาการชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้รับเงินจะต้องเนินการขอรับชำระเงินตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายในกรณีต่างๆ เช่น
  • ตั๋วสัญญาใช้เงินมีกำหนดชำระเงินในวันที่กำหนด ผู้รับเงินต้องนำตั๋วดังกล่าวไปยื่นเพื่อให้ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินชำระเงินในวันที่กำหนดนั้น
  • ตั๋วสัญญาใช้เงินมีกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถาม ผู้รับเงินจะต้องจัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินก่อน หรือ
  • ตั๋วสัญญาใช้เงินมีกำหนดชำระเงินภายในระยะเวลาหนึ่งหลังได้เห็นหรือตั๋วสัญญาใช้เงินมีกำหนดชำระเงินทันทีเมื่อได้เห็นนั้น ต้องนำยื่นให้ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจดรับรู้หรือยื่นขอรับเงินภายในเวลาที่กฎหมายหรือผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินกำหนด แล้วแต่กรณี
 • เมื่อผู้ขอรับเงินดำเนินการขอรับเงินอย่างถูกต้องแล้ว ผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจะต้องเวนตั๋วสัญญาใช้เงินจากผู้รับเงินแล้วจึงจะชำระเงินให้แก่ผู้รับเงิน โดยอาจให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็นหลักฐานในตั๋วสัญญาใช้เงินว่าได้รับเงินไปแล้วด้วยก็ได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม