กลับไปด้านบน
หนังสือรับสภาพหนี้ กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือรับสภาพหนี้

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด สัปดาห์ที่แล้ว
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 3 ถึง 4 หน้า
คะแนน 4.5 - 32 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด สัปดาห์ที่แล้ว

ขนาด 3 ถึง 4 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.5 - 32 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือรับสภาพหนี้

หนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้เป็นหนังสือที่ออกและลงนามโดยลูกหนี้เพียงฝ่ายเดียว เพื่อแสดงว่าลูกหนี้นั้นมีหนี้ติดค้างต่างๆ แก่บุคคลซึ่งเป็นเจ้าหนี้ โดยหนี้ที่ติดค้างนั้นอาจเป็นหนี้จากเงินที่กู้ยืมกันระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ เงินค่าเสียหายต่างๆ จากการกระทำของลูกหนี้ระหว่างผู้ทำความเสียหายกับผู้ได้รับความเสียหาย หรือจากสาเหตุอื่นๆ ก็ได้

หนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้ โดยทั่วไปมักถูกใช้เพื่อเป็นหลักฐานเอกสารที่แสดงว่าลูกหนี้นั้นยอมรับในจำนวนหนี้ที่ระบุในหนังสือดังกล่าวแก่เจ้าหนี้ และตกลงจะชำระหนี้ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือดังกล่าว ซึ่งการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้นั้นจะลดความเสี่ยงในการโต้แย้งของลูกหนี้ว่าเป็นหนี้ดังกล่าวต่อเจ้าหนี้จริงหรือไม่

นอกจากนี้ หนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้นั้นยังถูกนำมาใช้เพื่อให้หนี้ที่ลูกหนี้ยอมรับกับเจ้าหนี้ดังกล่าวนั้นเริ่มนับอายุความใหม่ ซึ่งจะทำให้เจ้าหนี้มีระยะเวลาใช้สิทธิบังคับชำระหนี้ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในแต่ละกรณี เนื่องจากตามกฎหมายเกี่ยวกับอายุความประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้การที่ลูกหนี้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ก่อนที่อายุความเดิมจะสิ้นสุดลงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อายุความสะดุดหยุดลง

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้หรือบันทึกรับสภาพหนี้นั้น ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

  • ระบุ รายละเอียดของมูลหนี้หรือที่มาของหนี้ที่ลูกหนี้ตกลงยอมรับให้ชัดเจน เช่น เกิดจากการกู้ยืมเงิน การกระทำละเมิดก่อความเสียหาย การปฏิบัติผิดข้อสัญญาที่ตกลงกันไว้ หรือจากสาเหตุอื่นๆ อันทำให้ผู้เป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวกับลูกหนี้ได้
  • ระบุ ตัวตนของลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ยอมรับหนี้และลงนามในหนังสือดังกล่าว และตัวตนของเจ้าหนี้ซึ่งลูกหนี้ยอมรับว่าตนเป็นหนี้ติดค้างแก่เจ้าหนี้นั้นให้ชัดเจน
  • ระบุ จำนวนหนี้ และดอกเบี้ยต่างๆ (ถ้ามี) ที่ลูกหนี้ยอมรับให้ชัดเจน
  • ระบุ กำหนดการชำระหนี้ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ชัดเจน
  • ระบุ การแสดงความยินยอม การรับทราบ การสงวนสิทธิ หรือการสละสิทธิอื่นๆ ของลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้ดังกล่าว (ถ้ามี) เช่น การยินยอมให้เจ้าหนี้หักลบกลบหนี้กับหนี้อื่นๆ ของลูกหนี้ การยอมรับโอนสิทธิในหนี้ดังกล่าวของเจ้าหนี้ให้แก่บุคคลอื่น การรับทราบว่าเจ้าหนี้จะดำเนินคดีทันทีหากลูกหนี้ไม่ปฏิบัติตามข้อความที่ลูกหนี้รับรองไว้ในหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าว หรือการที่ลูกหนี้ยอมสละสิทธิบางอย่าง
  • ลูกหนี้ลงนามในหนังสือดังกล่าวเพื่อเป็นหลักฐาน โดยเจ้าหนี้หรือพยานผู้เกี่ยวข้องอาจร่วมลงนามรับทราบในหนังสือดังกล่าวด้วยก็ได้
  • ให้เจ้าหนี้เก็บหนังสือรับสภาพหนี้เพื่อใช้อ้างอิงและเป็นหลักฐานของการรับสภาพหนี้ โดยลูกหนี้อาจทำคู่ฉบับของหนังสือดังกล่าวไว้มากกว่าหนึ่งฉบับเพื่อให้ลูกหนี้หรือบุคคลที่เกี่ยวของเก็บไว้อ้างอิงเพิ่มเติมก็ได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายนิติกรรม อายุความ และหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม