กลับไปด้านบน
ใบสั่งซื้อ กรอกแบบฟอร์ม

ใบสั่งซื้อ

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 27/08/2562
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.5 - 1 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 27/08/2562

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

คะแนน 4.5 - 1 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ใบสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างเป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้าจากผู้ขาย หรือผู้ที่ประสงค์ว่าจ้างใช้บริการจากผู้ให้บริการ โดยเป็นการแสดงข้อความถึงความประสงค์ที่ชัดเจนว่าต้องการจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการใด ปริมาณเท่าใด มีรายละเอียดอย่างไร รวมถึงเงื่อนไขการซื้อขาย หรือใช้บริการอื่นๆ ด้วย เช่น สถานที่ส่งสินค้า สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาส่งมอบสินค้า ระยะเวลาการชำระเงิน เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียดตามใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ให้ไว้ก่อนหน้าแก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการเพื่อการพิจารณาตัดสินใจ

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ ควรระบุรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขาย หรือการใช้บริการโดยละเอียด และชัดเจน เช่น

  • รายละเอียด สินค้าหรือบริการที่ต้องการจะซื้อหรือใช้บริการ เช่น ขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ปริมาณ การดำเนินงาน มาตรฐาน วัสดุ ฝีมือ และทักษะการดำเนินงาน (ถ้ามี)
  • ราคาสินค้าหรืออัตราค่าบริการ
  • รหัสอ้างอิงสินค้าหรือบริการ (ถ้ามี)
  • เงื่อนไขการชำระเงิน
  • สถานที่จัดส่งสินค้าหรือสถานที่ให้บริการ
  • เงื่อนไขอื่นๆ เช่น การรับประกันสินค้า การบริการบำรุงรักษา หรือค่าปรับในกรณีต่างๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ผู้ชื้อหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงตัวแทนของผู้ชื้อหรือผู้ใช้บริการที่มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อหรือใช้บริการดังกล่าว (เช่น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง) ควรจัดทำใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในก็ได้ รวมถึงลงนามในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างกล่าว และดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่ต้องการจะซื้อสินค้า หรือใช้บริการด้วย เพื่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้ดำเนินการต่อไป เช่น จัดส่งสินค้า หรือเริ่มให้บริการ แล้วแต่กรณี โดยวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ (ถ้ามี)

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างที่มีข้อความรายละเอียดชัดเจน และมีเงื่อนไขตรงตามใบเสนอราคาที่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้แจ้ง/ให้ไว้ กล่าวคือ มีเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญตรงกัน เช่น ปริมาณ คุณภาพ มาตรฐาน ราคา การรับประกัน ระยะเวลาการจัดส่ง ระยะเวลาชำระเงิน ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุ/เสนอไว้ในใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือโบรชัวร์ ถือเป็นคำสนองตามกฎหมายเกี่ยวกับสัญญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งก่อให้เกิดสัญญาผูกพันกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย หรือ ผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ ผู้ขายจะปฏิเสธไม่ส่งสินค้าหรือไม่ขายสินค้าให้ไม่ได้ และกับการบริการก็เช่นกัน

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม