กลับไปด้านบน
ใบเสนอราคา กรอกแบบฟอร์ม

ใบเสนอราคา

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 09/03/2566
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 ถึง 3 หน้า
คะแนน 5 - 3 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 09/03/2566

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 2 ถึง 3 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 5 - 3 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ใบเสนอราคา

ใบเสนอราคาหรือหนังสือเสนอราคา เป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการ ออกให้แก่บุคคลผู้ที่มีความสนใจจะซื้อหรือจะใช้บริการดังกล่าว เพื่อเป็นรายละเอียดข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการนั้นๆ เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ราคาของสินค้า ขอบเขตการให้บริการ ราคาค่าสินค้า อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าหรือการใช้บริการนั้น เช่น สถานที่ส่งสินค้า สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาส่งมอบสินค้า ระยะเวลาการชำระเงิน เป็นต้น

โดยในการจัดทำใบเสนอราคานั้น ผู้ขายหรือผู้ให้บริการอาจเป็นผู้ริเริ่มจัดทำขึ้นเองเพื่อเสนอขายสินค้าแก่บุคคลที่อาจมีความสนใจในสินค้าหรือบริการดังกล่าว หรืออาจจัดทำเนื่องจากได้รับหนังสือขอราคาจากบุคคลซึ่งมีความประสงค์จะซื้อสินค้าหรือบริการในลักษณะนั้นอยู่ก่อนแล้วก็ได้

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำใบเสนอราคาหรือหนังสือเสนอราคา ผู้จัดทำควรพิจารณาและดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • ระบุ รายละเอียดสินค้าหรือบริการที่ต้องการจะเสนอขายหรือให้บริการให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตของงาน ปริมาณ การดำเนินงาน มาตรฐาน วัสดุ ฝีมือ และทักษะการดำเนินงาน (ถ้ามี) ราคาสินค้า อัตราค่าบริการ ภาษี และค่าใช้จ่ายต่างๆ รหัสอ้างอิงสินค้าหรือบริการ (ถ้ามี) กำหนดส่งมอบสินค้าหรือบริการ เงื่อนไขและระยะเวลาการชำระเงิน สถานที่จัดส่งสินค้าหรือสถานที่ให้บริการ เงื่อนไขอื่นๆ เช่น การรับประกันสินค้า หรือการบริการบำรุงรักษา (ถ้ามี)
  • ระบุ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขอบเขตบริการ การดำเนินงาน มาตรฐาน วัสดุ ฝีมือ และทักษะการดำเนินงาน (ถ้ามี) ให้ตรงตามความต้องการของผู้จะซื้อหรือผู้จะใช้บริการ ไม่มาก (Over-specifications) หรือน้อยเกินไป (Under-specifications) เพราะผู้จะซื้อหรือผู้จะใช้บริการอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการรายอื่นและทำให้เสียเปรียบในการแข่งขันทั้งในด้านราคาและ/หรือคุณภาพ
  • ระบุ ประวัติหรือคุณสมบัติของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ (ถ้ามี) เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์การขายหรือให้บริการ ทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้จะซื้อหรือผู้จะใช้บริการ
  • แนบเอกสารประกอบการเสนอราคา เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาในการตัดสินใจโดยละเอียด เช่น ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ แคตตาล็อก โบรชัวร์ และเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าจากผู้ผลิต แบบภาพจำลอง หรือแผนการดำเนินงาน รวมถึงหลักฐานการแสดงตัวตนของผู้ขายหรือผู้ให้บริการ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
  • ผู้เสนอราคา อันได้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้น ควรจัดทำใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามในใบเสนอราคาดังกล่าวด้วยผู้เสนอราคาเอง หรือตัวแทนของผู้ขายหรือผู้ให้บริการที่มีอำนาจได้รับมอบหมายให้จัดทำและเสนอราคาสินค้าและบริการดังกล่าว เช่น ผู้อำนวยการฝ่ายขาย โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในด้วยก็ได้ และนำส่งให้แก่ผู้จะซื้อหรือผู้จะใช้บริการที่มีความสนใจในสินค้าหรือบริการที่เสนอราคานั้นๆ
  • ในกรณีที่ ผู้จะซื้อหรือผู้จะใช้บริการต้องการจะซื้อสินค้าหรือใช้บริการตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาและตกลงจะซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวแล้ว ผู้เสนอราคาก็ควรให้ผู้จะซื้อหรือผู้จะให้บริการลงนามตอบรับในใบเสนอราคาดังกล่าว หรือในใบสั่งซื้อสินค้า/ใบสั่งจ้างแยกต่างหากก็ได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ใบเสนอราคาที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่ชัดเจน ถือเป็นคำเสนอตามกฎหมายสัญญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหากผู้ได้รับใบเสนอราคามีการตอบรับใบเสนอราคาดังกล่าว ไม่ว่าด้วยการลงนามตอบรับในใบเสนอราคานั้นเองหรือโดยการจัดทำใบสั่งซื้อตอบกลับมายังผู้ขายหรือผู้ให้บริการภายในเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการตอบรับ (ถ้ามี) โดยไม่มีการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญ เช่น ขอลดราคา หรือขอเปลี่ยนคุณลักษณะเฉพาะราคา ปริมาณของสินค้า เช่นนี้ ย่อมเกิดสัญญาขึ้นแล้ว ผู้เสนอราคา อันได้แก่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องขายสินค้าหรือบริการที่เสนอไว้นั้น และผู้ที่ตอบรับ อันได้แก่ ผู้ซื้อหรือผู้รับบริการย่อมมีหน้าที่ต้องรับมอบสินค้าหรือบริการนั้นและชำระราคาค่าสินค้าหรือบริการนั้นตามอัตราและเงื่อนไขที่ตกลงกันในใบเสนอราคาดังกล่าว

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม