En başa dön
Dernek Genel Kurulunu Toplantıya Çağrı Örneği doldur

Dernek Genel Kurulunu Toplantıya Çağrı

Son güncelleme
Son güncelleme 03.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 4,5 - 1 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 03.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,5 - 1 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Dernek Genel Kurulunu Toplantıya Çağrı

Dernek Genel Kurulunu Toplantıya Çağrı belgesi, dernekler için yapılması zorunlu olan genel kurul toplantısına dernek üyelerinin çağrılmasını sağlar. Bu çağrı yapılmak zorundadır. Dernekler kuruluş bildirimini izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve zorunlu organlarını oluşturmakla yükümlüdürler. Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağan olan bu toplantıların en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

Olağanüstü genel kurul toplantılarıysa yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.


Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Derneklerde genel kurul, yönetim kurulunca en az 15 (on beş) gün önceden toplantıya çağrılır. Bu belge ile toplantının günü, saati, yeri ve gündemi dernek üyelerine bildirilir. Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.


Genel Kurul Toplantısı Şartları

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanmaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Ayrıca bu iki toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.


Genel Kurul Toplantısı Usulü

Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu Çağrı Metni genel kurul toplantısı çağrısı yapan derneğin adını, toplantının numarasını, olağan mı yoksa olağanüstü türde bir genel kurul mu olduğunu bildirir. Bu belge ilk toplantının yerini, tarihi ve saatini, ayrıca ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantının yerini, tarihini ve saatini bildirir. Genel kurul toplantısının gündem maddeleri de bu çağrı metninde yer alır.

Gerekli bilgiler girilerek doldurulan bu Çağrı Metni gazete ilanı, yazılı bildirim, elektronik posta, sms, internet sitesi ve mahalli yayın araçlarından bir veya birkaçı ile üyelere bildirilir.


Yasal Dayanak

Türk Medeni Kanunu madde 77. ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernekler Yönetmeliği madde 12. ve devamında düzenlenir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur