Naar boven
Ingebrekestelling Het model invullen

Ingebrekestelling

Laatste revisie
Laatste revisie 06-10-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 06-10-2019

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een brief waarin de afzender, de schuldeiser, de geadresseerde, de schuldenaar formeel verzoekt om een situatie van verzuim te verhelpen of om een schade te vergoeden waarvoor hij verantwoordelijk is.

Het kan gaan om een verzoek tot betaling, herziening, verrekening of uitvoering in natura van een contractuele verbintenis, alsook elke andere verbintenis die niet rechtstreeks voortvloeit uit een overeenkomst zoals betaling, terugbetaling of herstelling.

In principe moet de ingebrekestelling worden verzonden. Dit is de eerste stap in bijna elke burgerrechtelijke procedure die tot doel heeft de betrokkene een redelijke termijn te geven om het vermeende probleem op te lossen of op te lossen alvorens de gerechtelijke procedure in te leiden. Bovendien draagt de ingebrekestelling het risico over op de persoon van de schuldenaar, die dan aansprakelijk is in geval van verlies of schade, evenals het beginpunt van de vertragingsrente, die bovenop de hoofdverbintenis moet worden betaald.

Sommige overeenkomsten voorzien echter in een automatische ingebrekestelling (van rechtswege) bij het verstrijken van een termijn of andere gebeurtenis. In geval van twijfel zal het altijd de voorkeur verdienen om een ingebrekestelling te sturen.

Zowel een herinnering als een waarschuwing over de rechtsmiddelen die hij kan aanwenden indien hij de inhoud van de brief niet naleeft, geeft de schuldeiser de schuldenaar een laatste kans om een gerechtelijke procedure te vermijden.

Er zij echter op gewezen dat een formele ingebrekestelling in de volgende gevallen niet nodig is:

  • de partijen hebben ervoor gekozen om van deze verplichting af te wijken, hetzij door middel van een clausule in de overeenkomst, hetzij door de niet-nakoming van deze verplichting niet aan de orde te stellen;
  • de wet bepaalt, in een specifiek geval, dat een ingebrekestelling niet nodig is (zoals in het geval van vorderingen tussen twee handelaren - artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties);
  • de nakoming van de verbintenis is onmogelijk geworden (het was bijvoorbeeld een niet-concurrentiebeding dat niet werd nageleefd en het is dus materieel onmogelijk geworden om deze verbintenis "om niets te doen"na te komen);
  • de uitvoering van de verbintenis onnodig is geworden (bijvoorbeeld omdat de verbintenis binnen een bepaalde termijn moest worden uitgevoerd - zoals het instellen van beroep voor het einde van de termijn - en er voor de cliënt geen belang meer is bij de uit te voeren verbintenis);
  • de schuldenaar heeft aangegeven dat hij zich niet zal schikken en de schuldeiser kan dit aantonen: de rechtspraak is dan van mening dat het niet nodig is de schuldenaar op te roepen om zich te schikken alvorens de sancties toe te passen die voor deze onrechtmatige gedraging zijn voorzien.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Als de schuldeiser zelf de brief adresseert, dan moet er geen specifieke inhoud in de brief voorkomen, behalve dat deze duidelijk en ondubbelzinnig moet zijn.

Hetzelfde geldt voor de vorm, elke handeling is geldig zolang deze in duidelijke en dwingende bewoordingen is geschreven. De ingebrekestelling kan dus worden verzonden door de deurwaarder, een dagvaarding voor de rechtbank, de griffie in het kader van een gerechtelijke procedure, aangetekende brief, fax, e-mail, sms, enz. In alle gevallen zal de schuldeiser er zorg voor dragen dat de inhoud en de ontvangst van de brief worden bewaard.

De ingebrekestelling moet duidelijk de vermeende inbreuken vermelden om de schuldenaar in staat te stellen de aard en de omvang van de in gebreke blijvende verbintenissen nauwkeurig te kennen.

Indien herinneringskosten van toepassing zijn, moet ook het bedrag ervan worden vermeld, evenals de vertragingsrente. Indien de rentevoet van deze laatste niet contractueel is vastgesteld, verwijst de schuldeiser naar de door de FOD Financiën vastgestelde wettelijke rentevoet.

Ten slotte moet de geadresseerde een redelijke termijn (ten minste 8 dagen) worden gegeven om het verzoek in de brief uit te voeren en zo juridische stappen te vermijden. Deze redelijke termijn is afhankelijk van de aard en de omstandigheden van de zaak.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen