Voorafgaande scheidingsovereenkomst met wederzijdse instemming Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Voorafgaande scheidingsovereenkomst met wederzijdse instemming

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte3 tot 5 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 3 tot 5 pagina's

Het model invullen

Dit document staat u toe om in onderling overleg een voorafgaande echtscheidingsovereenkomst op te stellen. Dit is de verplichte overeenkomst waarover de echtgenoten (of partijen) overeenstemming moeten bereiken om in der minne te kunnen scheiden. Dit is de eerste stap die nodig is om een echtscheiding in onderling overleg te kunnen regelen.

Om in onderling overleg te kunnen scheiden, moeten de echtgenoten het eens worden over de gevolgen van de echtscheiding, d.w.z. hun situatie na afloop van de echtscheidingsprocedure. De enige voorwaarde is dus dat er overeenstemming wordt bereikt over alle gevolgen van de echtscheiding:

  • betreffende hun persoonlijke situatie, met inbegrip van de keuze van de woonplaats van elk van de echtgenoten, de keuzes betreffende de kinderen, de eventuele vaststelling van de onderhoudskosten, de betaling van de proceskosten, de keuze van de bevoegde rechter en de regeling van de successierechten in geval van het overlijden van een van de echtgenoten tijdens de procedure;
  • betreffende de verdeling van hun vermogen. De verdeling mag niet onmiddellijk plaatsvinden, maar de echtgenoten moeten het eens worden over wat er na de echtscheiding met de goederen moet gebeuren. Voorafgaand aan het delen kan een inventarisatie plaatsvinden.

Het is mogelijk om voor het sluiten van deze overeenkomst te worden bijgestaan door een tussenpersoon, zoals een bemiddelaar, een advocaat of een notaris, maar dit is niet verplicht. De echtgenoten kunnen dit document op geldige wijze invullen en afsluiten zonder een beroep te doen op een externe partij.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Het document moet worden ingevuld om de overeenkomst van de echtgenoten over hun persoonlijke situatie en de verdeling van hun goederen te formaliseren.

Om elk meningsverschil over de verdeling van hun eigendom te vermijden, kunnen de partijen besluiten een inventaris van hun eigendom op te maken. De inventaris is de staat, beschrijving en taxatie van alle eigendommen van het echtpaar en van elk van de echtgenoten. Het opstellen van een inventarisatie voordat de verdeling van het onroerend goed wordt geregeld, helpt latere onenigheid over de waarde en de staat van het onroerend goed in kwestie te voorkomen. De inventarisatie is niet verplicht, maar als ze besluiten er een te maken, kunnen de partijen het zelf opmaken of een notaris bellen om het te doen.

Nadat het document geldig is ingevuld, moet het door de echtgenoten worden ondertekend en aan de griffie van de door hen gekozen familierechtbank worden voorgelegd in de vorm van een schriftelijk verzoek. De echtgenoten moeten een inschrijvingsgeld betalen om de aanvraag te valideren.

Naast deze overeenkomst moeten bij de aanvraag de volgende documenten worden gevoegd. Naast de inventaris die moet worden opgesteld door een notaris of door de partijen zelf, kunnen ze worden verkregen bij het gemeentebestuur dat de betrokken akte heeft opgesteld.:

  • een geboorteakte van de kinderen;
  • een geboorteakte van de echtgenoten;
  • een uittreksel uit de huwelijksakte van de echtgenoten;
  • een woonplaatsverklaring met vermelding van de nationaliteit van de echtgenoten;
  • indien zij besluiten er een op te stellen, de inventaris van hun eigendom.

Zodra de aanvraag is ingediend en, behoudens uitzonderingen, is de rest van de procedure zuiver schriftelijk. De rechter zal controleren of de wettelijke voorwaarden zijn gerespecteerd en of de belangen van de kinderen naar behoren zijn beschermd.

De echtscheiding is officieel nadat de beslissing is omgezet in de akten van de burgerlijke stand van de gemeente van het huwelijk.


TOEPASSELIJK RECHT

Gerechtelijk Wetboek, art. 1287 e.v.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen