Begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om beskattning Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Begäran om omprövning av Skatteverkets beslut om beskattning

Senast ändrat Senast ändrat 2024-01-03
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek1 sida
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-01-03

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 1 sida

Fyll i mallen

I Sverige är det Skatteverket, som är en statlig myndighet, som fattar beslut om skatt för både privatpersoner, d.v.s. fysiska personer, och företag, d.v.s. juridiska personer.

En person kan antingen vara obegränsat eller begränsat skattskyldig. En person som bor, stadigvarigen vistas eller har väsentlig anknytning till Sverige är obegränsat skattskyldig i Sverige och ska skatta för samtlig inkomster i Sverige oavsett vilket land inkomsten kommer, detta gäller förutsatt att det inte finns något skatteavtal mellan aktuella länder som säger annat. För att en person ska anses bo i Sverige ska denne vara folkbokförd och ha sitt verkliga hem i Sverige. Med stadigvarit vistande förstås minst sex månader i följd. Som väsentlig anknytning räknas t.ex. att en person har kvar bostad, familj eller andra viktiga tillgångar i Sverige. Personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige har sitt s.k. skatterättsliga hemvist i Sverige.

En person som är begränsat skattskyldig skattar endast för vissa inkomster I Sverige, hit räknas de som inte är obegränsat skattskyldiga.

Skatteverket fattar beslut om skatt för samtliga skattskyldiga en gång per år. Detta beslut grundar sig främst på information som lämnats i inkomstdeklarationen. Anser en person att skattebslutet är felaktigt kan denne begära att Skatteverket omprövar beslutet.


Hur fungerar det?

En begäran av omprövning ska upprättas skriftligen av den beslutet som önskas omprövas gäller. Av dokumentet ska det framgå personuppgifter till den som önskar ett skattebeslut omprövat. Vidare ska det framgå vilket beslut begäran om omprövning gäller samt hur beslutet önskas ändras. Utöver detta ska begäran även inkludera stöd för den önskade ändringen, d.v.s. information som styrker att vad som begärs är korrekt.

När begäran om omprövning har upprättats ska den signeras innan den skickas till via post till Skatteverket.

Adress till Skatteverket: Skatteverket, 205 30 Malmö

En begäran om omprövning ska enligt huvudregeln inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår som skattebeslutet avser.


Tillämplig lag

Inkomstskattelag (1999:1229)

Skatteförfarandelag (2011:1244)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen