กลับไปด้านบน
จดหมายลาออก กรอกแบบฟอร์ม

จดหมายลาออก

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.8 - 3 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 27/01/2563

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.8 - 3 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

จดหมายลาออก

ใบลาออก จดหมายลาออก หรือหนังสือขอลาออก เป็นหนังสือที่ออกโดยพนักที่เป็นลูกจ้างถึงนายจ้างของตน เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะลาออกจากการทำงานให้กับนายจ้าง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออกต่างๆ เช่น วันที่ทำงานวันสุดท้าย เหตุผลในการลาออก อายุงาน การส่งมอบงาน การสอนงานที่ตนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือ เพื่อร่วมงาน ในการวางแผนการทำงานต่อไป การหาพนักงานทดแทน และการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย รวมถึงการจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ตัวลูกจ้าง

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำใบลาออก จดหมายลาออก หรือหนังสือขอลาออก ผู้เป็นลูกจ้างที่จะลาออกควรระบุข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการลาออก เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน ดังต่อไปนี้

  • รายละเอียดอ้างอิงของตัวลูกจ้าง เช่น ชื่อ นามสกุลของลูกจ้างตำแหน่งงาน ฝ่ายงาน ส่วนงานที่ตนสังกัด หมายเลขประจำตัวพนักงาน เป็นต้น เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • วันที่ทำงานวันสุดท้ายและอายุงาน เพื่อนายจ้างวางแผนในการหาพนักงานทดแทน การคำนวณการจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย รวมถึงการจัดการสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้ตัวลูกจ้าง เช่น การจ่ายเงินให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของลูกจ้าง เป็นต้น
  • เหตุผลในการลาออก เพื่อใช้ในการแก้ไข ปรับปรุงของนายจ้าง
  • การส่งมอบงาน การสอนงานที่ตนรับผิดชอบให้แก่เพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) เพื่อการวางแผนการทำงานต่อไป

นอกจากนี้ การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยลูกจ้างหรือการลาออก ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้างไม่มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง เช่น สัญญาจ้างพนักงานประจำ สัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาหรือกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างไม่แน่นอน หรือสัญญาจ้างทดลองงานนั้น ตามกฎหมายแรงงานกำหนดให้ ลูกจ้างต้องบอกกล่าวการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้นายจ้างทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งคราวการจ่ายค่าจ้าง เช่น ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน ลูกจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือน หรือได้รับค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ ก็บอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ล่วงหน้าก่อนวันที่ลาออกมีผล อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการแสดงถึงมารยาททางธุรกิจที่ดีและความรับผิดชอบ ผู้เป็นลูกจ้างจึงควรปฏิบัติตาม ข้อตกลงในสัญญาจ้างเกี่ยวกับการลาออก และข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับการลาออก วิธีและระยะเวลาการบอกกล่าวล่วงหน้า กระบวนการ หรือเงื่อนไขการลาออกด้วยถ้ามีแล้วแต่กรณี ดังนี้ ผู้เป็นลูกจ้างควรจัดทำ จดหมายลาออก เป็นลายลักษณ์อักษร ลงนาม และจัดส่งให้แก่นายจ้างทราบล่วงหน้าตามระยะเวลา วิธี กระบวนการ และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างหรือข้อบังคับการทำงานด้วยถ้ามี แม้ตามกฎหมายลูกจ้างอาจไม่มีหน้าที่ความจำเป็นต้องปฏิบัติตาม ขั้นตอน เงื่อนไข กระบวนการต่างๆ ที่นายจ้างกำหนดไว้แตกต่างนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะ กระบวนการหรือเงื่อนไขที่เป็นภาระแก่ลูกจ้าง

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการลาออก หรือการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยลูกจ้าง มีกฎหมายและคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม