บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 04/04/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด11 ถึง 17 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 04/04/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 11 ถึง 17 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือบันทึกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คือ บันทึกข้อตกลงระหว่างคู่พิพาท 2 ฝ่าย (เช่น คู่สัญญา คู่ความ ผู้กระทำความเสียหาย-ผู้เสียหาย) ที่มีข้อพิพาทระหว่างกันซึ่งได้ตกลงและแสดงเจตนาที่จะร่วมกันไกล่เกลี่ยเพื่อยุติและ/หรือระงับข้อพิพาทนั้นด้วยการบรรลุข้อตกลงอันเป็นที่พอใจร่วมกันระหว่างคู่พิพาทที่ทั้ง 2 ฝ่าย (เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การขอโทษผ่านสื่อ) โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นคนกลางในการให้ความช่วยเหลือ นัด ติดต่อประสาน และอำนวยความสะดวกในการเจรจา ต่อรอง และประชุมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทนั้น

โดยข้อพิพาทอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้

  • ข้อพิพาททางแพ่ง คือ ข้อพิพาทที่เกิดจากการกระทำความผิดทางแพ่ง เช่น การปฏิบัติผิดสัญญา ไม่ยอมชำระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้ การกระทำละเมิด กระทำการให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
  • ข้อพิพาททางอาญา คือ ข้อพิพาทที่เกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีโทษตามกฎหมาย เช่น การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ยักยอกทรัพย์ ทำให้เสียทรัพย์
  • ข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญา เช่น กระทำการให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บทางแพ่งซึ่งเป็นความผิดทางอาญาด้วย

ในกรณีที่คู่พิพาทเจรจาและตกลงกันเองโดยไม่มีผู้ไกล่เกลี่ยคนกลางมาร่วมในการไกล่เกลี่ย ผู้ใช้งานอาจเลือกใช้ สัญญาประนีประนอมยอมความ ได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฉบับนี้แต่อย่างใด

การนำไปใช้

ในการจัดทำ บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • คู่พิพาท เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • ข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาท เช่น การกระทำผิดสัญญา การผิดนัดชำระหนี้ การทำละเมิด การกระทำความเสียหาย หรือการกระทำความผิดอาญาที่เป็นเหตุแห่งข้อพิพาท
  • ผู้ไกล่เกลี่ย เช่น บุคคล หรือคณะบุคคลที่คู่พิพาททั้ง 2 ฝ่าย ตกลงร่วมกันให้เป็นคนกลางในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและช่วยอำนวยความสะดวกในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยอาจเป็นบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานที่คู่พิพาททั้ง 2 ฝ่ายยอมรับ เคารพ และนับถือ หรืออาจเป็นหน่วยงานของรัฐ (เช่น ศูนย์ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม)
  • ข้อตกลงการไกล่เกลี่ยที่คู่พิพาทสามารถตกลงกันได้แล้ว เช่น การดำเนินการแก้ไขเยียวยา การชำระเงินค่าเสียหาย จำนวนเงิน และกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน การเยียวยาชดใช้ต่างๆ
  • กำหนด/แผนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เช่น กำหนดนัดวัน เวลา และสถานที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ย ในประเด็นที่คู่พิพาทยังไม่สามารถตกลงไกล่เกลี่ยกันได้
  • ข้อตกลงอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในบันทึกข้อตกลงครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้คู่พิพาทหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของคู่พิพาท ผู้ไกล่เกลี่ย รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดย คู่พิพาทอาจจัดทำคู่ฉบับของบันทึกข้อตกลงอย่างน้อย 3 ฉบับ เพื่อให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายและผู้ไกล่เกลี่ยเก็บไว้ใช้อ้างอิงเป็นหลักฐานได้ฝ่ายละอย่างน้อย 1 ฉบับ

คู่พิพาทแต่ละฝ่ายควรขอเอกสารแสดงตัวตนของคู่พิพาทอีกฝ่ายหนึ่งที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบบันทึกข้อตกลงฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ

เมื่อคู่พิพาททั้ง 2 ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อการยุติและ/หรือระงับข้อพิพาทตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ครบถ้วนทั้งหมดทุกประเด็นแล้ว คู่พิพาทควรจัดทำและนำข้อตกลงนั้นไปกำหนดไว้ใน สัญญาประนีประนอมยอมความ ซึ่งถูกร่างและจัดทำขึ้นตามแบบของกฎหมายโดยเฉพาะ

ข้อพิจารณา

การที่กฎหมายยอมรับและสนับสนุนให้มีการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความ ไม่ว่าในศาลหรือนอกศาล เนื่องจาก การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร (เช่น เวลา ค่าใช้จ่าย และการดำเนินการ) ในขณะที่คู่พิพาทต่างก็ยังได้รับความเป็นธรรมและได้รับการชดเชยจนเป็นที่พอใจ ตามข้อตกลงในบันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและสัญญาประนีประนอมยอมความที่ตนเป็นผู้ตกลงยอมรับนั้นเอง

บันทึกข้อตกลงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฉบับนี้ เป็นเพียงบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างคู่พิพาทในการแสดงเจตนาที่จะร่วมกันระงับข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยและกำหนดข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย (เช่น ผู้ไกล่เกลี่ย/คนกลาง วันเวลา และสถานที่นัดเจรจาไกล่เกลี่ย ค่าใช่จ่าย รวมถึงบันทึกการประชุม/ข้อตกลงจากการไกล่เกลี่ยในแต่ละคราว) เมื่อคู่พิพาททั้ง 2 ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อการยุติและ/หรือระงับข้อพิพาทตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ครบถ้วนทั้งหมดทุกประเด็นแล้ว คู่พิพาทควรนำข้อตกลงนั้นไปจัดทำและกำหนดไว้ใน สัญญาประนีประนอมยอมความ ในลำดับต่อไป ซึ่งส่งผลให้สิทธิเรียกร้องตามข้อพิพาทเดิมระงับสิ้นไปและเกิดเป็นสิทธิเรียกร้องใหม่ตามที่คู่พิพาทได้ตกลงผ่อนผันและประนอมให้แก่กัน

ผู้ไกล่เกลี่ยจะต้องเป็นกลางในการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและมีหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเจรจา ต่อรอง ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาททั้ง 2 ฝ่าย เท่านั้น โดยที่ ผู้ไกล่เกลี่ยจะไม่มีอำนาจและ/หรือสิทธิใดๆ ในการชี้ขาดและ/หรือตัดสินข้อพิพาทตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งต่างจากผู้พิพากษา หรืออนุญาโตตุลาการซึ่งมีอำนาจในการชี้ขาดและ/หรือตัดสินข้อพิพาท

ข้อพิพาททางอาญาที่เกิดจากการกระทำความผิดต่อแผ่นดิน (เช่น ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน) เป็นความผิดที่ไม่สามารถยอมความกันได้ แม้มีการไกล่เกลี่ยและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ก็ไม่ทำให้ความผิดอาญาดังกล่าวระงับไป เนื่องจากถือว่าเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย เจ้าพนักงานมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป แต่ความรับผิดทางแพ่งที่เกิดจากการกระทำความผิดดังกล่าว (เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย) ย่อมสามารถตกลงไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความกันได้

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม