สัญญาการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือกิจการแข่งขัน กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

สัญญาการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือกิจการแข่งขัน

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 17/01/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด9 ถึง 13 หน้า
4.7 - 3 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 17/01/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 9 ถึง 13 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.7 - 3 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

สัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการ คือสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาที่กำหนดห้ามไม่ให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝ่ายไปทำงาน ประกอบอาชีพและ/หรือประกอบกิจการ รวมถึงไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการหรือธุรกิจที่มีลักษณะตามที่กำหนด (เช่น กิจการของคู่แข่ง) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

เนื่องจากคู่สัญญาฝ่ายที่ถูกห้ามอาจได้รับข้อมูลทางการค้าที่สำคัญ ได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถจากคู่สัญญาฝ่ายที่ห้าม ในระหว่างการทำงาน เจรจาต่อรอง การเปิดเผยข้อมูล การดำเนินโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการอื่นๆ ร่วมกันระหว่างคู่สัญญานั้น ซึ่งหากคู่สัญญาฝ่ายนั้นออกไปทำงานให้กับกิจการของคู่แข่งหรือออกไปเปิดกิจการแข่งขันแล้วอาจทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ให้ข้อมูลและให้การฝึกอบรมเกิดความเสียหายได้หรือเสียเปรียบทางการค้าได้ ข้อสัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการ จึงถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์ทางธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายที่ห้าม เช่น

  • ป้องกันและคุ้มครองข้อมูลทางการค้า
  • ป้องกันส่วนแบ่งทางการตลาดของกิจการ
  • ป้องกันการซื้อตัวลูกจ้างหรือคู่สัญญาจากกิจการคู่แข่ง
  • บริหารจัดการใช้งบประมาณ ในบางกรณีนายจ้างต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างจนมีความรู้ความชำนาญพอที่จะปฏิบัติงานได้ซึ่งหากไม่มีข้อกำหนดห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการ ลูกจ้างอาจเปลี่ยนงานหรือถูกซื้อตัวจากกิจการคู่แข่งได้โดยง่าย

การนำไปใช้

ในการจัดทำสัญญาการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการ ผู้จัดทำควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรพิจารณากำหนดรายละเอียด เช่น

  • กำหนดคู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ห้ามไปประกอบอาชีพและ/หรือกิจการแข่งขัน โดยที่อาจห้ามคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว (เช่น นายจ้างห้ามลูกจ้างไปประกอบกิจการแข่งขันกิจการของนายจ้าง) หรือต่างฝ่ายต่างห้ามคู่สัญญาอีกฝ่าย (เช่น ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่างต้องไม่ไปประกอบกิจการแข่งขันกิจการของอีกฝ่ายหนึ่ง) ก็ได้
  • ขอบเขตและเงื่อนไขการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการอย่างชัดเจน เช่น ลักษณะประเภทงานหรือกิจการที่ห้าม บริเวณพื้นที่ และระยะเวลา
  • บริบทหรือความสัมพันธ์ของคู่สัญญา เช่น การจ้างแรงงาน การเจรจาเปิดเผยข้อมูลสำคัญ/ความลับ การซื้อขายกิจการไม่ว่าด้วยการซื้อสินทรัพย์ของกิจการหรือการซื้อหุ้นของกิจการ และ
  • ผลหรือสภาพบังคับในกรณีที่คู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญา เช่น ค่าปรับ

เมื่อคู่สัญญาตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ แล้ว คู่สัญญาควรจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ลงนามโดยคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย โดยคู่สัญญาอาจจัดทำสัญญาเป็น 2 ฉบับหรือมากกว่า เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยึดถือไว้อ้างอิงได้อย่างน้อยฝ่ายละ 1 ฉบับ และใช้เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนั้นด้วย ในกรณีคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลผู้ที่ลงนามจะต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนาม และการลงนามต้องลงนามตามเงื่อนไขที่จดทะเบียนนิติบุคคลเอาไว้จึงจะผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ โดยสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้ (เช่น กรรมการบริษัท 2 คนลงนามร่วมกันและประทับตรา) และคู่สัญญาแต่ละฝ่ายควรจะขอเอกสารแสดงตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งที่เจ้าของเอกสารลงนามรับรองสำเนาถูกต้องมาเก็บไว้ประกอบสัญญาฉบับที่ตนเองถือไว้ด้วย (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองในกรณีที่คู่สัญญานั้นเป็นนิติบุคคล)

ข้อควรพิจารณา

ในประเทศไทย มีพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการอาจสามารถใช้บังคับได้ อย่างไรก็ดี การห้ามนั้นจะต้องเป็นการห้ามที่เป็นธรรมและสมควรแก่กรณี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ขอบเขตงานและ/หรือกิจการที่ห้าม บริเวณพื้นที่การห้าม ระยะเวลาการห้าม ตำแหน่งงานหรือความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสำคัญ โดยผู้จัดทำอาจศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือห้ามประกอบกิจการได้จาก คู่มือทางกฎหมาย: ข้อสัญญาหรือข้อตกลงการห้ามประกอบอาชีพและ/หรือกิจการ สามารถบังคับใช้ได้หรือไม่ อย่างไร ภายใต้กฎหมายไทย บนเว็บไซต์ของเรา

นอกจากนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีมีการกำหนดค่าปรับ หากค่าปรับที่กำหนดสูงเกินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจริง ศาลอาจมีอำนาจสั่งให้ลดลงได้ตามที่ศาลเห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม