หนังสือขอคืน/เปลี่ยนสินค้า กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือขอคืน/เปลี่ยนสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด2 ถึง 3 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 2 ถึง 3 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือขอคืน/เปลี่ยนสินค้า หรือหนังสือขอให้แก้ไขซ่อมแซมสินค้า คือ หนังสือที่ผู้ซื้อสินค้าจัดทำขึ้นโดยฝ่ายเดียวเพื่อที่จะขอให้ผู้ขายสินค้าพิจารณา/ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ซื้อสินค้าได้ซื้อมาจากผู้ขายสินค้าซึ่งปรากฏแก่ผู้ซื้อสินค้าว่าสินค้าดังกล่าวนั้นมีปัญหา/ความเสียหายต่างๆ ไม่ว่า ผู้ซื้อสินค้าจะซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางทั่วไป (เช่น หน้าร้าน สาขา) ผ่านการตลาดแบบตรง (เช่น ออนไลน์ เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน การเสนอขายสินค้าผ่านโทรศัพท์/รายการโทรทัศน์) หรือจากขายตรง (เช่น ตัวแทนเข้ามาขายที่บ้าน/ที่ทำงาน) ก็ตาม เช่น

 • สินค้าได้รับความเสียหาย เช่น สินค้ามีตำหนิ แตก หัก เสีย เน่าเสีย
 • สินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ/รูปภาพที่โฆษณาไว้ เช่น สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามคำโฆษณา ลักษณะสินค้าไม่ตรงตามคำโฆษณา
 • สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ เช่น ได้รับสินค้าผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด จำนวนไม่ครบถ้วน
 • สินค้ามีปัญหา/ความเสียหายอื่นๆ เช่น ผู้ซื้อสินค้าไม่พึงพอใจการใช้งานของสินค้า สินค้าใช้งานยาก เปลี่ยนใจ

โดย ผู้ใช้งานอาจนำหนังสือขอคืน/เปลี่ยนสินค้า หรือหนังสือขอให้แก้ไขซ่อมแซมสินค้าฉบับนี้ ไปใช้ได้ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ผู้ซื้อสินค้าต้องการขอให้ผู้ขายสินค้าพิจารณา/ดำเนินการคืนเงิน (Refund) ค่าสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหายนั้นๆ และผู้ซื้อสินค้าอาจส่งสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหายคืน
 • ผู้ซื้อสินค้าต้องการขอให้ผู้ขายสินค้าพิจารณา/ดำเนินการเปลี่ยนสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหายให้ใหม่ (Replacement) และผู้ซื้อสินค้าอาจส่งสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหายคืน
 • ผู้ซื้อสินค้าต้องการขอให้ผู้ขายสินค้าพิจารณา/ดำเนินการซ่อมแซม/แก้ไขสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหายนั้นให้เป็นปกติ (Repair)

ในกรณีที่ ผู้ซื้อสินค้าซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางการตลาดแบบตรง (เช่น การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชัน การซื้อสินค้าจากผู้ขายที่นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์/โทรทัศน์) ซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง หรือจากขายตรง (เช่น การซื้อสินค้าจากตัวแทนขายตรงที่เข้ามานำเสนอขายสินค้าที่บ้าน/ที่ทำงานของผู้ซื้อสินค้า) ผู้ซื้อสินค้ามีสิทธิเปลี่ยนใจขอคืนเงิน ไม่ว่าในกรณีใดๆ ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยผู้ขายสินค้าจะต้องคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอคืนเงินจากผู้ซื้อสินค้า ตาม พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง ทั้งนี้ ไม่รวมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์/แอปพลิเคชันจากผู้ขายสินค้าบางประกลุ่มซึ่งไม่ถือว่าเป็นการตลาดแบบตรงและไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง (เช่น ผู้ขายสินค้ารายย่อยบุคคลทั่วไป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)


การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือขอคืน/เปลี่ยนสินค้า หรือหนังสือขอให้แก้ไขซ่อมแซมสินค้าฉบับนี้ ผู้จัดทำ ควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

 • ผู้ซื้อสินค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพื่อการอ้างอิง
 • ผู้ขายสินค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่ ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า
 • การสั่งซื้อสินค้า เช่น รายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ วันที่ สถานที่ซื้อสินค้า (เช่น ชื่อร้าน สถานที่ตั้ง) ช่องทางการสั่งซื้อ (เช่น แอปพลิเคชัน ออนไลน์ ขายตรง) ข้อมูลใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)
 • สินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหาย เช่น ลักษณะ ประเภท และรายละเอียดของปัญหา/ความเสียหาย
 • คำขอของผู้ซื้อสินค้า เช่น ขอให้ผู้ขายสินค้าคืนเงิน (Refund) เปลี่ยนสินค้า (Replacement) หรือซ่อมแซม/แก้ไขสินค้า (Repair)

ผู้จัดทำอาจแนบหลักฐานเกี่ยวสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหาย (ถ้ามี) เช่น ภาพถ่ายกล่องพัสดุและสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหาย

ผู้จัดทำควรจัดทำหนังสือดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้ซื้อสินค้าหรือตัวแทน โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ผู้จัดทำควรจัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือตัวแทน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามวิธี สถานที่ และช่องทางการติดต่ออื่นๆ ที่ผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายสินค้าใช้ในการติดต่อซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เพื่อผู้ขายสินค้าสามารถนำไปใช้พิจารณาตรวจสอบอ้างอิงในการพิจารณา/ดำเนินการตามคำขอของผู้ซื้อสินค้าต่อไป

ในกรณีที่ผู้ขายสินค้าปฏิเสธความรับผิดชอบในสินค้าที่มีปัญหา/ความเสียหาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่เป็นธรรม ผู้ใช้งานอาจพิจารณาร้องเรียนผู้ขายสินค้าดังกล่าว ผ่านระบบยื่นเรื่องร้องทุกข์ผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อหาข้อยุติของข้อพิพาทดังกล่าวโดยมีคนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ช่วยในการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทดังกล่าว


กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม