Brief ter beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de huurder Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Brief ter beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de huurder

Laatste revisie Laatste revisie 15-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,7 - 7 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,7 - 7 stemmen

Het model invullen

Dit document kan gebruikt worden voor de opzegging of beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de huurder. Er bestaan twee soorten handelshuurovereenkomsten: (i) de 'gewone' handelshuur die een duurtijd heeft van negen jaar (of langer) waarvan de huurder het recht heeft om deze tot driemaal toe te hernieuwen; en (ii) de handelshuur van korte duur (de zogenaamde 'pop-up huur') met een maximumduur van één jaar.


i. Opzegging van een handelshuurovereenkomst van negen jaar (of langer)

De huurder heeft het recht om een lopende overeenkomst betreffende een 'gewone' handelshuur te beëindigen bij het verstrijken van elke driejarige periode. In dat geval moet de huurder de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens zes maanden voor het verstrijken van zo'n driejarige periode van de lopende huur. Zo'n opzegging moet gebeuren door het versturen van een aangetekende brief (of bij gerechtsdeurwaardersexploot). De huurder moet geen specifieke reden vermelden waarom de onderneming de huurovereenkomst wenst op te zeggen.

Een handelshuurovereenkomst kan bepalingen bevatten die voorzien in bijkomende opzeggingsmogelijkheden in het voordeel van de huurder. Is dat het geval, dan kan ook dit document gebruikt worden om de handelshuurovereenkomst te beëindigen op grond van een bepaalde clausule uit de overeenkomst.


ii. Opzegging van de handelshuurovereenkomst van korte duur

De huurder kan op elk moment een lopende handelshuurovereenkomst van korte duur op voorwaarde dat de huurder een opzeggingstermijn van één maand respecteert. De opzegging dient te gebeuren bij ter post aangetekende brief.

Het moment waarop de opzeggingstermijn van één maand ingaat verschilt naargelang de locatie van het pand:

  • is het handelspand gelegen in het Vlaams Gewest, dan vangt de opzeg aan bij ontvangst van de aangetekende brief door de verhuurder;
  • is het handelspand gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk of in het Waals Gewest, dan gaat de opzeg in op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de aangetekende brief.


iii. Beëindiging wegens een ernstige tekortkoming

Zowel in het geval van een 'gewone' handelshuur als in het geval van een handelshuur van korte duur kan de huurder deze beëindigen omwille van een ernstige tekortkoming van de verhuurder in diens uitoefening van de huurovereenkomst. De huurder moet deze beslissing goed overwegen aangezien een plots einde van de huurovereenkomst enorme complicaties heeft voor de verhuurder. Daarom moet de tekortkoming van de verhuurder voldoende ernstig zijn en moet de beëindiging door de huurder proportioneel zijn ten opzichte van de fout van de verhuurder.

Een rechter kan beslissen dat een huurder onrechtmatig is overgegaan tot deze beëindiging waarbij de verhuurder dan recht kan hebben op een schadevergoeding.


iv. Verduidelijking dat de huurovereenkomst niet wordt hernieuwd of verlengd

Deze brief kan ook worden aangewend door de huurder om de verhuurder mee te delen dat de huurovereenkomst niet wordt hernieuwd of verlengd.

Ingeval van een 'gewone' handelshuurovereenkomst moet de huurder in principe de hernieuwing vragen maximaal 18 maanden en minimaal 15 maanden voor het einde van de lopende huur. Doet de huurder dat niet eindigt de overeenkomst bij het verstrijken van haar duur. In het geval van een handelshuurovereenkomst van korte duur moet een verlenging van de huurovereenkomst in principe altijd schriftelijk gebeuren.

Om eventuele verwarring te vermijden en de betaling van bijkomende huur te voorkomen kan de huurder via een schrijven de verhuurder laten weten dat de huurovereenkomst geenszins verlengd zal worden. Wat betreft een huurovereenkomst van korte duur is het bijvoorbeeld zo dat als deze langer dan één jaar duurt (inclusief verlengingen) zij meteen gekwalificeerd wordt als een 'gewone' handelshuur van negen jaar hetgeen de huurder wellicht wil vermijden.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De brief moet door de huurder worden ondertekend waarna de brief per aangetekend schrijven (met ontvangstbevestiging) aan de verhuurder moet worden gericht.

De huurder moet met de verhuurder wel nog afspraken maken over de plaatsbeschrijving bij uittrede om de eventuele schade veroorzaakt door de huurder vast te stellen, over de teruggave van de eventuele huurwaarborg door de verhuurder aan de huurder en over de overhandiging van de sleutels van het pand.

In het geval de verhuurder de handelshuurovereenkomst wilt beëindigen, kan die beroep doen op het model van brief ter beëindiging van de handelshuurovereenkomst door de verhuurder.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De Artikelen 1708 t.e.m. 1762bis van het Burgerlijk Wetboek bepalen de algemene regels in verband met de huur van onroerende goederen. Daarnaast zijn ook de meer specifieke 'Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder' van het Burgerlijk Wetboek, en het Artikel 3 in het bijzonder, van toepassing op de duur en beëindiging van de 'gewone' handelshuur.

Op de beëindiging van de handelshuurovereenkomst van korte duur zijn de volgende wetteksten van toepassing, afhankelijk van de ligging van het pand:

  • in het Vlaams Gewest: de Artikelen 3 t.e.m. 7 van het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht;
  • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Artikelen 3 t.e.m.7 van de Ordonnantie van 25 april 2019 betreffende de handelshuur van korte duur;
  • in het Waals Gewest: de Artikelen 2 en 3 van het Decreet van 15 maart 2018 betreffende de handelshuur van korte duur en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen