Vraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Vraag tot hernieuwing van de handelshuurovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document kan aangewend worden door een huurder of een onderhuurder om een hernieuwing van de handelshuurovereenkomst aan te vragen. De handelshuurder heeft immers het recht, bij voorrang op alle anderen, om in het handelspand te blijven om er zijn of haar handel te kunnen voortzetten.

De huurder heeft dit recht drie keer, telkens voor een duur van negen jaar. Hetzelfde geldt voor de onderhuurder, die evenwel rekening moet houden met de hernieuwing van de hoofdhuurovereenkomst. De aanvraag is onderworpen aan bepaalde vormvereisten en dient ook enkele verplichte vermeldingen te omvatten.


i. Tijdstip

De huurder moet de aanvraag aan de verhuurder richten ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het einde van de lopende huur.

Na de derde verlenging heeft de huurder geen recht meer op een hernieuwing. De verhuurder is dan dus niet verplicht om te reageren op een eventuele vraag tot verlenging van de huurder. De verhuurder en de huurder kunnen natuurlijk samen beslissen om de huur verder te laten lopen. In dat geval komt een nieuwe handelshuurovereenkomst tot stand (waarvoor de huurder dan opnieuw het recht op hernieuwingen heeft).


ii. Verplichte vermeldingen

De huurder moet de voorwaarden opgeven waaronder hij bereid is om de nieuwe huur aan te gaan. Wenst de huurder dus bepaalde modaliteiten of bepalingen van de lopende huurovereenkomst te wijzigen moeten deze in de brief worden opgenomen. In het andere geval moet de brief dus ook aangeven dat de huurder de huur wenst te verlengen onder dezelfde voorwaarden.

De huurder moet ook vermelden dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing in te stemmen, en dit met inbegrip van de eventueel voorgestelde wijzigingen aan de overeenkomst, indien de verhuurder geen antwoord richt aan de huurder, middels een aangetekend schrijven of bij gerechtdeurwaardersexploot, waarin de verhuurder de hernieuwing op gemotiveerde wijze weigert, andere voorwaarden voorstelt of het aanbod van een derde meedeelt.


iii. Gevolgen van het niet respecteren van de wettelijke vereisten i.v.m. de aanvraag

Indien de handelshuurder de aanvraag niet doet overeenkomstig de wettelijke vereisten dan komt het recht op de hernieuwing te vervallen. De betrokkene riskeert dan het pand te moeten verlaten aan het einde van de lopende huurperiode.


iv. Mogelijke reactie van de verhuurder

De verhuurder die de aanvraag ontvangt en die niet reageert op de brief, stemt - zoals hoger ook reeds aangehaald - in met de huurhernieuwing. De verhuurder kan, binnen de drie maanden, ook reageren op de brief door

  • zijn of haar instemming uitdrukkelijk te bevestigen;
  • de hernieuwing goed te keuren onder voorbehoud van de aanvaarding door de huurder van andere huurvoorwaarden waarna de huurder dertig dagen de tijd heeft om het voorstel al dan niet te aanvaarden;
  • de hernieuwing te weigeren, en dit op gemotiveerde wijze om geldig te zijn.

Die gemotiveerde weigering door de verhuurder is bovendien slechts mogelijk in een limitatief aantal gevallen, m.n.:

  • de verhuurder wenst het pand zelf in gebruik te nemen (of het in gebruik laat nemen door bepaalde familieleden);
  • de verhuurder zal het pand een andere bestemming geven (bv. een woning i.p.v. een handelspand);
  • de verhuurder zal het pand afbreken en heropbouwen;
  • de huurder heeft grove tekortkomingen begaan;
  • de verhuurder heeft een aanbod van een derde gekregen dat beter is en de huurder kan geen gelijk aanbod doen;
  • de huurder heeft geen belang meer bij de voortzetting van de huur.

Indien de huurder de motivering betwist, moet hij in elk geval binnen de dertig dagen de nodige actie ondernemen (die verschilt naargelang de weigeringsgrond). De weigering op basis van sommige van bovenvermelde gronden doet evenwel het recht op een uitzettingsvergoeding ontstaan voor de huurder.


v. Wat bij onderverhuring?

De onderhuurder moet de hoofdhuurder aanspreken om de hernieuwing te bekomen. Op zijn beurt zal de hoofdhuurder de hernieuwing aan de verhuurder moeten aanvragen. Bekomt de hoofdhuurder die hernieuwing niet door de hernieuwing eenvoudigweg niet te hebben aangevraagd of door een weigering die heeft te maken met de persoon van de hoofdhuurder zelf, kan de onderhuurder alsnog het recht op huurhernieuwing rechtstreeks uitoefenen ten aanzien van de verhuurder/eigenaar. Als voorwaarde wordt gesteld dat de onderhuurder op dezelfde dag een aanvraag tot huurhernieuwing heeft gericht tot de hoofdhuurder én tot de hoofdverhuurder.

Indien geen overeenstemming over de hernieuwing wordt bereikt door een negatief antwoord of bij afwezigheid van een antwoord, dient de onderhuurder de verhuurder en de hoofdhuurder binnen de dertig dagen te dagvaarden om alsnog de hernieuwing te bekomen. De afwezigheid van een antwoord betekent dus niet zomaar de instemming van de verhuurder met de hernieuwing.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De huurder moet de aanvraag richten per aangetekend schrijven of bij gerechtsdeurwaardersexploot aan de verhuurder en dit, zoals hoger vermeld, ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voor het einde van de lopende huur.

De hernieuwing van de huur doet een nieuwe huurovereenkomst ontstaan. Dit betekent onder meer dat de hernieuwing moet worden geregistreerd. Deze registratie kan online (via MyRent), per post of op het bevoegde registratiekantoor zelf. Op de website van de FOD Financiën wordt meer informatie geboden over deze registratieverplichting.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikel 13 e.v. van de 'Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder' van het Burgerlijk Wetboek (ook de 'Handelshuurwet' genoemd) regelen de hernieuwing van de handelshuurovereenkomst. In geval van onderverhuring is ook Artikel 11, II van de Handelshuurwet van toepassing.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen