Huurovereenkomst voor kantoren Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Huurovereenkomst voor kantoren

Laatste revisie Laatste revisie 14-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte7 tot 10 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 7 tot 10 pagina's

Het model invullen

Dit document laat u toe om een huurovereenkomst op te stellen voor kantoren, werkplaatsen, fabrieken of elk ander gebouw dat geen woning, noch een commerciële ruimte (detailhandel of ambachtsman in contact met het publiek), noch een landbouwgrond is.

Door middel van deze overeenkomst verhuurt een partij (die niet noodzakelijkerwijs de eigenaar is), de zogenaamde verhuurder, een gebouw of een deel van een gebouw aan een andere partij, de huurder, tegen betaling van een bedrag, de huur.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat de wet overwegend suppletief is, d.w.z. dat de partijen, behoudens andersluidende bepalingen, kunnen besluiten om de wet al dan niet toe te passen. Het eerste deel hieronder bevat de dwingende bepalingen, waarvan de partijen niet mogen afwijken. In het tweede deel worden de bepalingen uiteengezet die de partijen vrijelijk kunnen toepassen. Het laatste deel betreft de registratie van de huur.

A) Verplichte bepalingen

Registratie:

De partijen moeten de huurovereenkomst registreren. In een registratiekantoor of online en gratis via MyRent. Registratie maakt het mogelijk om een bepaalde datum te verwerven en de huurder te beschermen tegen uitzetting (tenzij anders overeengekomen voor de verkoop van het onroerend goed en voor compensatie).

Plaatsbeschrijving:

De partijen moeten op tegenspraak en op gemeenschappelijke kosten een gedetailleerde plaatsbeschrijving opmaken. Deze plaatsbeschrijving wordt uitgevoerd tijdens de periode waarin het pand leegstaat of tijdens de eerste maand van bewoning. Het is bij de schriftelijke huurovereenkomst gevoegd en is ook onderworpen aan registratie. Indien er na het opmaken van de plaatsbeschrijving belangrijke wijzigingen zijn aangebracht in het gehuurde pand, kan elke partij eisen dat de plaatsbeschrijving gezamenlijk en op gemeenschappelijke kosten wordt aangepast. Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen kan de vrederechter een deskundige aanwijzen. Indien er geen plaatsbeschrijving wordt gemaakt, wordt de huurder verondersteld het goed te hebben ontvangen in de staat waarin hij het terugbezorgt.

Indexatie:

Indien partijen besluiten de huurprijs te indexeren, mogen zij dit slechts eenmaal per huurjaar doen en niet eerder dan de verjaardag van de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De indexering moet de schommelingen van de consumentenprijsindex volgen en mag de volgende formule niet overschrijden: basishuur vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de startindex. De basishuurprijs is de huurprijs die voortvloeit uit de overeenkomst of een vonnis, met uitsluiting van alle kosten en lasten die de huurder uitdrukkelijk door de huurovereenkomst wordt gelaten, het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer dat voor dit doel is berekend en aangewezen voor de maand voorafgaand aan de maand waarin de huurovereenkomst in werking treedt en het basisindexcijfer is het indexcijfer dat voor dit doel is berekend en aangewezen voor de maand voorafgaand aan de maand waarin de overeenkomst is gesloten.

Onkosten:

Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de aan de huurder in rekening gebrachte onkosten forfaitair zijn vastgesteld, moeten deze overeenkomen met de werkelijke kosten. Deze kosten en vergoedingen moeten op een afzonderlijke rekening worden vermeld en de documenten ter staving van deze kosten moeten worden overgelegd.

B) Facultatieve bepalingen

Vorm:

De overeenkomst van kantoorverhuur kan schriftelijk of mondeling worden vastgelegd. Indien het geschreven is, moet het de twee voornamen, de naam, de familienaam, de geboortedatum, de geboorteplaats en woonplaats van de natuurlijke persoon die het ondertekent en de naam en het ondernemingsnummer of, bij gebrek aan een ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon bevatten.

Duur:

De duur van de huurovereenkomst is vrij. Als er niets is gespecificeerd, dan is het onbepaald en wordt het geacht op maandbasis te zijn afgesloten. De partijen kunnen hierover beschikken met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de overeenkomst een bepaalde duur vermeldt, dan eindigt de huurovereenkomst automatisch aan het einde van de looptijd, zonder de noodzaak van verlof. Blijft de huurder echter in het pand en heeft de verhuurder geen bezwaar, dan wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd.

Onderverhuur en overdraagbaarheid:

Als er niets in de overeenkomst is opgenomen, heeft de huurder het recht om zijn huur vrijelijk onder te verhuren of over te dragen. In dit geval kan de verhuurder een vordering op de onderhuurder instellen als de onderhuurder zijn huur niet aan de huurder betaalt.

Beëindiging van de overeenkomst:

Indien tijdens de huurperiode het goed geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd door een toevallige gebeurtenis, kan de huurder, zonder vergoeding aan de verhuurder, een vermindering van de prijs of beëindiging van de huurovereenkomst vragen.

Een andere reden voor beëindiging van de overeenkomst is het niet nakomen van de verplichtingen van een partij. De wederpartij kan altijd aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding. Als de fout van de huurder komt, moet hij de verhuurder ook een vergoeding betalen die overeenkomt met de huurprijzen waarvoor het goed niet meer wordt verhuurd.


C) Registratie

Na het invullen en tekenen van het contract moet deze geregistreerd worden. Dit kan eenvoudig online gebeuren via MyRent.


TOEPASSELIJK RECHT

Burgerlijk Wetboek, artikelen 1708 tot en met 1762bis.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen