Naar boven
Privacybeleid Het model invullen

Privacybeleid

Laatste revisie
Laatste revisie 13-05-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 7 tot 10 pagina's
Beoordeling 4,5 - 1 stem
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-05-2020

Grootte: 7 tot 10 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Beoordeling: 4,5 - 1 stem

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Privacybeleid

Dit document wordt gebruikt om een privacybeleid op te stellen,

Dit document is bijgewerkt met de nieuwe regels die voortvloeien uit de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVGB / GDPR).

Een privacybeleid is een document dat bepaalt hoe de gegevens van de personen die op de site surfen worden verzameld en verwerkt. Een persoon die op de site surft, wordt een "Gebruiker" genoemd.

Dit document bevat de mogelijkheid om een onderdeel toe te voegen over "cookies". Cookies zijn kleine bestanden die sites bij hun eerste bezoek op de harde schijf van een gebruiker plaatsen. Ze dienen als identificatiekaart om de site aan te geven wanneer de Gebruiker terugkeert.

Ten slotte vormt het een aanvulling op de algemene voorwaarden (voor gebruik en verkoop) van een website of mobiele applicatie.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN


1. Persoonsgegevens

Om de gebruiker te informeren over wat er met zijn gegevens gebeurt, moet dit privacybeleid verschillende informatie bevatten.

Eerst en vooral moet worden uitgelegd hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, voor welke doeleinden de verwerking en verzameling van de gegevens is bedoeld (d.w.z. waarom de gegevens worden verzameld en verwerkt).

Alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren, moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Deze omvatten voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of IP-adres.

Verantwoordelijke van de persoonsgegevens en functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

Het privacybeleid moet de gebruiker ook informeren over de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het bepalen van de doeleinden en middelen die worden gebruikt om deze gegevens te verwerken.

Indien een functionaris voor gegevensbescherming is aangesteld, moet zijn of haar identiteit rechtstreeks in dit document worden vermeld. De rol van de functionaris voor gegevensbescherming is te zorgen voor de correcte uitvoering van de wettelijke bepalingen betreffende de verzameling en verwerking van persoonsgegevens (ook wel "DPO" genoemd, voor Data Protection Officer).


2. Toegankelijkheid, positieve verklaring en leeftijd

Het privacybeleid moet gemakkelijk toegankelijk zijn vanaf elke pagina van de site (bijvoorbeeld onderaan de pagina).

Als een onderneming persoonlijke gegevens verwerkt, dan moet het privacybeleid door elke gebruiker worden geaccepteerd. Deze aanvaarding moet de vorm aannemen van een positieve verklaring of handeling (en dus geen vooraf aangevinkt vakje), voorafgaand, vrij, verhelderend, specifiek en eenduidig. De site is verantwoordelijk voor het bewijs van dit laatste, indien nodig door middel van een toestemmingsregister.

Er mag geen persoonlijke gegevens over minderjarigen jonger dan 16 jaar mogen worden verzameld, tenzij hun ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.


3. Gevoelige gegevens

Indien de onderneming gevoelige gegevens verwerkt (gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakbond blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijke persoon, gegevens betreffende de gezondheid of gegevens betreffende het seksuele leven of de seksuele geaardheid), persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgeeft, zonder dat er voldoende waarborgen zijn, of indien de onderneming van plan is om zuiver geautomatiseerde individuele beslissingen te nemen ten aanzien van haar gebruikers, is uitdrukkelijke toestemming vereist. Het volgt dezelfde regels als de toestemming voor persoonsgegevens, maar ze moet afzonderlijk en nauwkeuriger zijn dan de toestemming.


4. Uitzonderingen en beperkingen

In sommige gevallen is toestemming niet nodig: als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het uitvoeren van een contractuele dienst, voor het voldoen aan een wettelijke plicht, voor het beschermen van levensbelangen van een natuurlijke persoon, voor het beschermen van het algemeen belang of de evenredige bescherming van rechtmatige belangen.

Het bedrijf dat een deel van de verwerking van de persoonsgegevens van zijn gebruikers uitbesteedt, ook al is het maar een deel van de verwerking ervan, moet dit meedelen in het privacybeleid. Ze blijft in ieder geval verantwoordelijk voor deze gegevens.

De verwerking van persoonsgegevens moet beperkt zijn in de tijd, zodat deze niet verder gaat dan wat nodig is om het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, te bereiken.


5. Rechten van de gebruikers

Ten slotte moet de onderneming haar gebruikers informeren over hun rechten met betrekking tot hun persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn de volgende:

 • het recht van toegang tot zijn gegevens;
 • het recht om gegevens te verbeteren;
 • het recht op wissen en vergetelheid;
 • het recht op beperking van de verwerking;
 • het recht op gegevensportabiliteit;
 • het recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming;
 • het recht om een klacht in te dienen.


6. Cookies

In het geval dat de site gebruik maakt van "cookiebestanden", moet in het privacybeleid worden aangegeven welke van deze bestanden worden gebruikt. Een "cookie" is een klein bestandje dat door de site op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie bevat over het surfgedrag van de gebruiker.

Als de site cookies opslaat, moet het elke gebruiker een duidelijke, begrijpelijke en zichtbare waarschuwing sturen met betrekking tot het gebruik van cookies, via een banner of pop-up die zichtbaar is wanneer de gebruiker voor het eerst inlogt op de site, en moet het volledige informatie over het cookiebeleid opnemen in een speciaal gedeelte van de site, toegankelijk vanaf elke pagina en waarnaar op een zichtbare manier wordt verwezen.

De informatie moet ten minste de volgende elementen bevatten:

 • de doeleinden van registratie of toegang voor elk type cookie of doelcategorie van deze cookies;
 • de categorieën informatie die worden opgeslagen;
 • de bewaartermijnen van de informatie;
 • de procedures voor het wissen van de informatie;
 • de middelen om zich tegen de verwerking te verzetten;
 • alle mededelingen aan derden en de precieze informatie die aan hen wordt verstrekt.

De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om vrij te kiezen tussen het aanvaarden van sommige of alle cookies of het weigeren van alle of sommige cookies en de mogelijkheid om de cookie-instellingen op een later tijdstip te wijzigen.

Deze keuze wordt gemaakt door een positieve actie van de gebruiker (bijvoorbeeld door een vakje aan te klikken of aan te vinken) of door enig ander actief gedrag waarvan een verwerkingsverantwoordelijke ongetwijfeld kan concluderen dat het een toestemming betekent. Om dit te doen, moet de waarschuwing voldoende zichtbaar en duidelijk zijn op de startpagina, zodanig dat deze niet kan worden gemist (bv. banner of pop-up), expliciet en duidelijk aangeven dat voortzetting van de navigatie op de site als toestemming kan worden beschouwd en zichtbaar blijft zolang de gebruiker niet doorgaat met navigeren.

Net als bij persoonsgegevens moet de opslag van cookies worden beperkt in de tijd tot de duur die nodig is om het doel waarvoor ze zijn opgeslagen te bereiken. Afhankelijk van het type cookie kan deze duur variëren van enkele minuten tot enkele maanden of jaren.

Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken en de op hun harde schijf opgeslagen cookies te verwijderen.

Er bestaan enkele uitzonderingen op de toestemming voor anonieme cookies die worden gebruikt voor de enige overdracht van informatie, alsook voor cookies die worden gebruikt voor de productie van een dienst die specifiek door de gebruiker wordt aangevraagd. Integendeel, er is geen uitzondering mogelijk voor sociale netwerk tracking cookies en reclamecookies.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen