กลับไปด้านบน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน กรอกแบบฟอร์ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 06/11/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 15 ถึง 24 หน้า
คะแนน 4.6 - 4 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 06/11/2563

ขนาด 15 ถึง 24 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.6 - 4 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน หรือข้อตกลงการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดและควบคุมเงื่อนไขลักษณะการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น

  • เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เช่น การแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทราบถึงจุดเด่น คุณลักษณะจำเพาะของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือความต้องการขั้นต่ำของระบบ (Minimum System Requirements) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ
  • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธี เช่น การห้ามโพสข้อความรูปภาพในเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ของสมาชิกจนทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทำงานช้ากว่าปกติและทำให้ระบบมีการใช้ทรัพยากรสูง (Server Load)
  • เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความรับผิดทางกฎหมายของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมีการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ซึ่งเป็นที่สำคัญที่สุด เช่น การสงวนสิทธิตามกฎหมายของผลงาน ข้อมูล และการออกแบบที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การห้ามโพสข้อความในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (Copyright Infringement) การห้ามใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการทำผิดกฎหมาย และ
  • เพื่อจุดประสงค์จำเพาะต่างๆ ของเจ้าของแต่ละเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งมีลักษณะและข้อควรระวังในการใช้ต่างกัน เช่น ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการ อาจมีการกำหนดข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (Limitation of Product/Service Liability) เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty) การชำระค่าสินค้าและบริการ (Payment) นโยบายการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า (Refund and Return Policy) การโอนความเสี่ยงในสินค้า (Passing of Risk) หรือในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของประเทศไทย (รวมถึง ประเทศอื่นอีกด้วยหากผู้ใช้งานเป็นคนของชาติอื่นและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนั้นๆ มีการบังคับใช้กฎหมายนอกดินแดน เช่น สหภาพยุโรป) ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ทั่วไป คือต้องแจ้งให้ ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของตนใดบ้างที่จะถูกจัดเก็บ และจะถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง มีการเปิดเผยหรือไม่ และ ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์ยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นหรือไม่

 

การนำไปใช้

ตามที่ได้กล่าวก่อนหน้าว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เป็นสัญญาที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน กำหนดและควบคุมเงื่อนไขลักษณะการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงควรกำหนด ลักษณะ เงื่อนไข ข้อจำกัดการใช้และข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน อย่างละเอียด ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจได้ของผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกทั่วไป เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สามารถรับทราบ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ยังควรกำหนด สภาพบังคับ โทษ หรือผล ในกรณีที่ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เช่น การเตือน (Notice) จำกัดสิทธิการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน (Block/ฺBan) ยกเลิกบัญชีสมาชิก (Account Delete) หรือการปรับเป็นตัวเงิน (Penalty)

เจ้าของหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาจจัดแสดงการเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งโดยทั่วไปนิยมจัดทำลิงค์ ไว้ด้านล่างของหน้าแรกในเว็บไซต์ (Homepage Footer) หรืออาจจัดให้ ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนการเข้าชม ใช้ หรือเป็นสมาชิกครั้งแรก ก็ได้ (Agreed and Accepted) ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยิมยอมจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกก่อน

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้พัฒนาไม่ได้มีเจตนาให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสาธารณะที่ให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อได้ (Open Source) เจ้าของหรือผู้พัฒนาอาจสงวนสิทธิของงานของตนต่างๆ ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ ทำซ้ำ คัดลอก หรือแก้ไขดัดแปลงได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น คำสั่ง (Code) ชุดคำสั่ง (Program) การออกแบบหน้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เนื้อหา ข้อความ บทความ รูปภาพ เสียง หรือภาพยนต์ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน กำหนดสิทธิให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก สามารถ เพิ่ม บันทึกข้อมูล และเปิดเผยลงบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ (Post) หากเนื้อหาดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair Use) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ และเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำดังกล่าวภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนก็อาจมีความผิดด้วย

ในกรณีที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (e-Commerce) หรือการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของสมาชิก (e-Marketplace) หรือการให้บริการอื่นตามที่กำหนดใน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่ประกาศกำหนด และในกรณีที่มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการโดยตรงถึงผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น เจ้าของจะต้องจดทะเบียนขออนุญาตธุรกิจตลาดแบบตรง (Direct Market License) กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงอีกด้วย

ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน และ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) หรือบริการการชำระเงินลักษณะอื่นๆ ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด เจ้าของจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการให้บริการแต่ละประเภท เช่น จดแจ้งการให้บริการ ขึ้นทะเบียน หรือขออนุญาต ตามลำดับ

โดยทั่วไป ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกมักเข้าถึง เยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกจัดพิมพ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันเป็นแผ่นกระดาษและลงนามเหมือนสัญญาทั่วไป อย่างไรก็ดี แม้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันจะไม่ได้มีการลงนามโดยผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวก็ยังมีผลผูกพันผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกตามกฎหมาย เนื่องจากการที่ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก ได้อ่านและรับทราบถึง รวมถึงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันแล้ว และยังคงดำเนินการต่อบนเว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเยี่ยมชม การใช้ การสั่งซื้อสินค้าและบริการ การกรอกข้อมูลต่างๆ ถือเป็นการตกลงเข้าผูกพันข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ โดยปริยาย

ในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เจ้าของหรือผู้พัฒนาควรแจ้งให้ ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงลำดับฉบับการแก้ไข (Version) และวันที่ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ (Effective Date) ด้วย

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่กับเกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม