ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชัน

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 24/02/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด15 ถึง 24 หน้า
4.6 - 6 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 24/02/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 15 ถึง 24 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.6 - 6 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน หรือข้อตกลงการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกำหนดขึ้นเพื่อกำหนดและควบคุมเงื่อนไขลักษณะการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น

  • เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน เช่น การแจ้งให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทราบถึงจุดเด่น คุณลักษณะจำเพาะของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หรือความต้องการขั้นต่ำของระบบ (Minimum System Requirements) ในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ
  • เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจากการใช้งานไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกวิธี เช่น การห้ามโพสข้อความรูปภาพในเว็บไซต์ที่มีขนาดใหญ่ของสมาชิกจนทำให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันทำงานช้ากว่าปกติและทำให้ระบบมีการใช้ทรัพยากรสูง (Server Load)
  • เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความรับผิดทางกฎหมายของผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากมีการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น โดยผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ซึ่งเป็นที่สำคัญที่สุด เช่น การสงวนสิทธิตามกฎหมายของผลงาน ข้อมูล และการออกแบบที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การห้ามโพสข้อความในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น (Copyright Infringement) การห้ามใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นช่องทางหรือเครื่องมือในการทำผิดกฎหมาย และ
  • เพื่อจุดประสงค์จำเพาะต่างๆ ของเจ้าของแต่ละเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งมีลักษณะและข้อควรระวังในการใช้ต่างกัน เช่น ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นมีการเสนอขายสินค้าหรือบริการ อาจมีการกำหนดข้อจำกัดความรับผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (Limitation of Product/Service Liability) เงื่อนไขการรับประกัน (Warranty) การชำระค่าสินค้าและบริการ (Payment) นโยบายการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า (Refund and Return Policy) การโอนความเสี่ยงในสินค้า (Passing of Risk) หรือในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของประเทศไทย (รวมถึง ประเทศอื่นอีกด้วยหากผู้ใช้งานเป็นคนของชาติอื่นและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศนั้นๆ มีการบังคับใช้กฎหมายนอกดินแดน เช่น สหภาพยุโรป) ซึ่งโดยหลักเกณฑ์ทั่วไป คือต้องแจ้งให้ ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ทราบว่าข้อมูลส่วนตัวของตนใดบ้างที่จะถูกจัดเก็บ และจะถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง มีการเปิดเผยหรือไม่ และ ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์มีสิทธิพิจารณาว่าจะยินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นหรือไม่

 

การนำไปใช้

ตามที่ได้กล่าวก่อนหน้าว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เป็นสัญญาที่เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน กำหนดและควบคุมเงื่อนไขลักษณะการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจึงควรกำหนด ลักษณะ เงื่อนไข ข้อจำกัดการใช้และข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน อย่างละเอียด ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจได้ของผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกทั่วไป เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สามารถรับทราบ เข้าใจ และสามารถนำไปปฏิบัติได้

นอกจากนี้ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ยังควรกำหนด สภาพบังคับ โทษ หรือผล ในกรณีที่ผู้ใช้ หรือสมาชิกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เช่น การเตือน (Notice) จำกัดสิทธิการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน (Block/Ban) ยกเลิกบัญชีสมาชิก (Account Delete) หรือการปรับเป็นตัวเงิน (Penalty)

เจ้าของหรือผู้พัฒนาเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน อาจจัดแสดงการเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งโดยทั่วไปนิยมจัดทำลิงค์ ไว้ด้านล่างของหน้าแรกในเว็บไซต์ (Homepage Footer) หรืออาจจัดให้ ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวก่อนการเข้าชม ใช้ หรือเป็นสมาชิกครั้งแรก ก็ได้ (Agreed and Accepted) ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยิมยอมจากผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกก่อน

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้พัฒนาไม่ได้มีเจตนาให้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสาธารณะที่ให้ผู้อื่นสามารถนำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อได้ (Open Source) เจ้าของหรือผู้พัฒนาอาจสงวนสิทธิของงานของตนต่างๆ ไม่ให้ผู้อื่นนำไปใช้ ทำซ้ำ คัดลอก หรือแก้ไขดัดแปลงได้ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็น คำสั่ง (Code) ชุดคำสั่ง (Program) การออกแบบหน้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เนื้อหา ข้อความ บทความ รูปภาพ เสียง หรือภาพยนต์ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน กำหนดสิทธิให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก สามารถ เพิ่ม บันทึกข้อมูล และเปิดเผยเนื้อหาลงบนหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ (Post) หากเนื้อหาดังกล่าวเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (Fair Use) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำดังกล่าวภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของตนก็อาจมีความผิดด้วย

ในกรณีที่มีการเสนอขายสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (e-Commerce) หรือการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของสมาชิก (e-Marketplace) หรือการให้บริการอื่นตามที่กำหนดใน ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นจะต้องดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่ประกาศกำหนด และในกรณีที่มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการโดยตรงถึงผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น เจ้าของจะต้องจดทะเบียนขออนุญาตธุรกิจตลาดแบบตรง (Direct Market License) กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงอีกด้วย

ในกรณีที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ให้บริการเกี่ยวกับระบบการชำระเงินตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน และ ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต (Credit Card Network) การให้บริการเครือข่ายอีดีซี (EDC Network) การให้บริการหักบัญชี (Clearing) การให้บริการชำระดุล (Settlement) หรือบริการการชำระเงินลักษณะอื่นๆ ที่กฎหมายดังกล่าวกำหนด เจ้าของจะต้องดำเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการให้บริการแต่ละประเภท เช่น จดแจ้งการให้บริการ ขึ้นทะเบียน หรือขออนุญาต ตามลำดับ

โดยทั่วไป ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกมักเข้าถึง เยี่ยมชม ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงไม่จำเป็นต้องให้ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกจัดพิมพ์ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันเป็นแผ่นกระดาษและลงนามเหมือนสัญญาทั่วไป อย่างไรก็ดี แม้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันจะไม่ได้มีการลงนามโดยผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวก็ยังมีผลผูกพันผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิกตามกฎหมาย เนื่องจากการที่ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก ได้อ่านและรับทราบถึง รวมถึงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันแล้ว และยังคงดำเนินการต่อบนเว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเยี่ยมชม การใช้ การสั่งซื้อสินค้าและบริการ การกรอกข้อมูลต่างๆ ถือเป็นการตกลงเข้าผูกพันข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวนี้ โดยปริยาย อย่างไรก็ดี ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอาจจัดให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันฉบับนี้ได้โดยง่ายและเปิดเผยไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน นอกจากนี้ยังควรให้ผู้ใช้งานอ่านและตอบยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันก่อนการใช้งานครั้งแรกด้วยเพื่อเป็นการแสดงถึงความยินยอมและความตกลงที่จะยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์/แอปพลิเคชันโดยชัดแจ้ง

ในกรณีที่มีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือการใช้แอปพลิเคชัน เจ้าของหรือผู้พัฒนาควรแจ้งให้ ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ หรือสมาชิก ทราบถึงเนื้อหาที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง รวมถึงลำดับฉบับการแก้ไข (Version) และวันที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ (Effective Date) ด้วย

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประเทศไทย มีกฎหมายที่กับเกี่ยวข้องกับกิจการที่ดำเนินการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ดังต่อไปนี้

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม