หนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท

ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด 18/03/2567
รูปแบบ รูปแบบWord และ PDF
ขนาด ขนาด7 ถึง 11 หน้า
4.8 - 2 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุดปรับปรุงล่าสุด 18/03/2567

รูปแบบรูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ขนาดขนาด 7 ถึง 11 หน้า

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.8 - 2 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท หรือหนังสือเข้าชื่อจองซื้อหุ้นของบริษัท คือ หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยบุคคลที่มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งบริษัทได้ทำการเสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าว หรือผู้จองซื้อหุ้น (เช่น ผู้ลงทุน) เพื่อแสดงเจตนาว่าตนมีความประสงค์จะซื้อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวนั้นเป็นจำนวนเท่าใด ตามเงื่อนไขที่บริษัทหรือผู้เสนอขายหุ้นกำหนด

โดยที่การจองซื้อหุ้นตามหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทฉบับนี้ อาจสามารถนำไปใช้ได้ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • การจองซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ เช่น บริษัทเสนอขายหุ้นของบริษัทเป็นครั้งแรก
  • การจองซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจัดตั้งและจดทะเบียนอยู่แล้ว เช่น บริษัทเสนอขายหุ้นของบริษัทที่ออกใหม่ (เช่น หุ้นเพิ่มทุน) หรือบริษัทเสนอขายหุ้นเดิมของบริษัท (เช่น หุ้นที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในการเสนอขายหุ้นคราวก่อน)

หนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทฉบับนี้ถูกร่างขึ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นของ บริษัทจำกัด เท่านั้น โดย ไม่รวมถึงการจองซื้อหุ้นซึ่งเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ของบริษัท จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือการจองซื้อหุ้นของนิติบุคคลในรูปแบบอื่นๆ (เช่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด) และ

หนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทฉบับนี้ถูกร่างขึ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นโดยตรงกับบริษัทหรือการจองซื้อหุ้นของบริษัทผ่านผู้เสนอขายหุ้นซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้เป็นผู้ดำเนินการและจัดการเสนอขายหุ้นแทนบริษัท เท่านั้น ในกรณีทีผู้ใช้งานต้องการโอนและ/หรือซื้อขายหุ้นระหว่างกันเอง เช่น การโอนและ/หรือซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น หรือการโอนและ/หรือซื้อขายหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นใหม่ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ สัญญาโอนหุ้นบริษัท ในการซื้อขายและ/หรือโอนหุ้นของบริษัทในกรณีดังกล่าว

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัท หรือหนังสือเข้าชื่อจองซื้อหุ้นของบริษัท ผู้จัดทำควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือฉบับดังกล่าว โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • ผู้จองซื้อหุ้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อหุ้น เพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง
  • บริษัทผู้ออกหุ้น เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
  • การเสนอขายหุ้น เช่น ประเภทหุ้น กลุ่มหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย ราคาที่เสนอขาย จำนวนหุ้นขั้นต่ำในการจองซื้อ (ถ้ามี) สิทธิประโยชน์และ/หรือข้อจำกัดของหุ้นที่เสนอขาย (ถ้ามี)
  • การจองซื้อหุ้น เช่น จำนวนหุ้นที่จองซื้อ จำนวนเงินค่าหุ้นทั้งหมดที่จองซื้อ
  • การชำระเงินค่าหุ้น เช่น รูปแบบการชำระค่าหุ้น กำหนดระยะเวลา และวิธีการชำระค่าหุ้น
  • ข้อตกลงอื่น เช่น ระยะปลอดพันธะ (Cooling-off Period) หรือระยะเวลาที่ผู้จองซื้อหุ้นมีสิทธิเปลี่ยนใจยกเลิกการจองซื้อหุ้นได้ นโยบายการจัดสรรหุ้นในกรณีที่มีผู้จองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขาย การดำเนินการในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ (เช่น การระดมทุนไม่สำเร็จ มีผู้จองซื้อมากเกินจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ไม่สามารถจัดตั้งบริษัทได้ภายหลัง) การเก็บรักษาความลับ (ถ้ามี)

เมื่อผู้จัดทำระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือครบถ้วนแล้ว ผู้จัดทำควรจัดทำหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้จองซื้อหุ้นหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของผู้จองซื้อหุ้น รวมถึงพยานด้วย (ถ้ามี) ลงนามในหนังสือจองซื้อหุ้นบริษัทฉบับดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ผู้จัดทำควรแนบเอกสารแสดงตัวตนของผู้จองซื้อหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องประกอบหนังสือดังกล่าว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน) หรือหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)

ผู้จัดทำควรจัดส่งหนังสือดังกล่าวพร้อมแนบเอกสารแสดงตัวตนให้แก่บริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นตามระยะเวลา วิธีการ สถานที่ และช่องทางที่กำหนดในการเสนอขายและการจองซื้อหุ้น เพื่อบริษัทและ/หรือผู้เสนอขายหุ้นดำเนินการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อต่อไป

ข้อพิจารณา

ก่อนจองซื้อหุ้นใดๆ ผู้จองซื้อหุ้นควรตรวจสอบรายละเอียดสิทธิประโยชน์และ/หรือข้อจำกัดของหุ้นที่เสนอขายนั้นก่อนจาก หนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และ/หรือข้อบังคับบริษัท (ถ้ามี) แล้วแต่กรณี เนื่องจากหุ้นแต่ละประเภท แต่ละกลุ่ม (ถ้ามี) อาจมีสิทธิประโยชน์และ/หรือข้อจำกัดของหุ้นที่แตกต่างกัน เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดในการโอนและ/หรือซื้อขายหุ้นของบริษัทในอนาคต

เมื่อกระบวนการเสนอขาย จองซื้อ ชำระค่าหุ้น และการจัดสรรหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทย่อมมีหน้าที่ออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้ถือหุ้นใหม่ และบริษัทยังมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท (เช่น การเพิ่มผู้ถือหุ้น) และดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นต่อนายทะเบียน สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจองซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ที่เสนอขายหุ้นของบริษัทเป็นครั้งแรก ในขณะการเสนอขายหุ้นและการจองซื้อหุ้น บริษัทอาจยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งและมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท อย่างไรก็ดี หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นและได้รับชำระค่าหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นได้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนให้ซื้อหุ้นของบริษัท บริษัทก็อาจเรียกผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเพื่อประชุมจัดตั้งบริษัทและพิจารณากิจการต่างๆ ที่จำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดในการจัดตั้งบริษัทต่อไป ในกรณี้เช่นนี้ ผู้ใช้งานอาจจัดทำรายงานการประชุมจัดตั้งบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการประชุมจัดตั้งบริษัท และเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โดยผู้ใช้งานอาจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งบริษัทจำกัดได้ที่คู่มือทางกฎหมาย: เริ่มต้นธุรกิจด้วยการจัดตั้งบริษัทจำกัดบนเว็บไซต์ของเรา

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม