กลับไปด้านบน
หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 02/12/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 ถึง 2 หน้า
คะแนน 4.8 - 4 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 02/12/2563

ขนาด 1 ถึง 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.8 - 4 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา

หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา หรือหนังสือเลิกสัญญา คือหนังสือซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนาไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งว่าตนมีความประสงค์ที่จะเลิกสัญญาฉบับใดฉบับหนึ่งที่ตนและคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นคู่สัญญาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาลักษณะและ/หรือประเภทใด

โดย หนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญานั้น อาจถูกใช้เพื่อบอกเลิกสัญญาในกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่มีเหตุการณ์/เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ให้คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เช่น คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญา ผิดนัดชำระหนี้ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา
(ข) ในสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งกำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ไม่ว่าจะมีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ก็ตาม

โดยทั่วไป เมื่อสัญญาได้เลิกหรือสิ้นสุดกันไปแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างก็ไม่มีสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาฉบับดังกล่าวนั้นอีกต่อไป อย่างไรก็ดี ในบางกรณีคู่สัญญาบางฝ่ายอาจยังมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาภายหลังจากที่สัญญาได้สิ้นสุดไปแล้ว เช่น การชดใช้ค่าเสียหาย การชดใช้คืนทรัพย์สินหรือเงิน การเก็บรักษาความลับ เป็นต้น

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา หรือหนังสือเลิกสัญญา ผู้จัดทำ (เช่น คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการจะบอกเลิกสัญญา) ควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรตรวจสอบให้แน่ชัดว่า คู่สัญญาฝ่ายที่ต้องการจะบอกเลิกสัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญา หรือไม่ และมีเงื่อนไขในการบอกเลิกอย่างไรในแต่ละกรณี เช่น สามารถบอกเลิกสัญญาในกรณีใดบ้าง ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือบอกเลิกได้ทันที

โดยสิทธิในการบอกเลิกสัญญาอาจแบ่งพิจารณาได้เป็น 3 กรณี ได้แก่

  • สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาฉบับนั้น เช่น เหตุการณ์/เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ให้คู่สัญญามีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้
  • สิทธิบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายทั่วไป เช่น คู่สัญญาไม่ชำระหนี้/ปฏิบัติตามสัญญาภายในกำหนดระยะเวลา หรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้/ปฏิบัติตามสัญญาได้อันเนื่องมาจากความผิดของคู่สัญญาฝ่ายนั้นเอง
  • สิทธิบอกเลิกสัญญาตามกฎหมายเฉพาะของสัญญาประเภทนั้น เช่น ในสัญญาเช่าสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยที่เป็นสัญญาควบคุม ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าได้ หรือในสัญญาค้ำประกันเพื่อกิจการต่อเนื่องโดยไม่มีจำกัดเวลา ผู้ค้ำประกันอาจบอกเลิกการค้ำประกันได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายเฉพาะนั้นกำหนด

ผู้จัดทำควรระบุรายละเอียดและข้อความสำคัญในหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา โดยละเอียดและครบถ้วน เช่น

  • รายละเอียดของสัญญาที่ต้องการบอกเลิก เช่น คู่สัญญา ชื่อสัญญา วันที่ทำสัญญา เลขที่อ้างอิงสัญญา (ถ้ามี)
  • รายละเอียดของสิทธิในการบอกเลิกสัญญา เช่น สาเหตุ ที่มา และเหตุการณ์ที่ทำให้คู่สัญญาต้องการจะบอกเลิกสัญญา ข้อสัญญา หรือข้อกฎหมายที่กำหนดสิทธิการบอกเลิกสัญญาในกรณีดังกล่าวนั้น
  • รายละเอียดผลของการเลิกสัญญา เช่น วันที่ให้สัญญามีผลสิ้นสุดลง หน้าที่ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเมื่อสัญญามีผลสิ้นสุดลง

ผู้จัดทำ ควรจัดทำหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามในหนังสือดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยอาจจัดทำสำเนาเก็บไว้กับตนเองสำหรับอ้างอิงเป็นหลักฐานอย่างน้อย 1 ฉบับ และ

ผู้จัดทำควรนำส่งหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยวิธีการและรูปแบบการส่งคำบอกกล่าวที่กำหนดไว้โดยเฉพาะไว้ในสัญญา (ถ้ามี) (เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) ในกรณีที่ไม่มีการกำหนดวิธีการและรูปแบบการส่งคำบอกกล่าวเอาไว้โดยเฉพาะ ผู้จัดทำควรจัดส่งด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับตัวคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยมีหลักฐานการส่ง-รับมอบ (เช่น การลงนามรับหนังสือดังกล่าว)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร


แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม