กลับไปด้านบน
หนังสือแจ้งยกเลิก กรอกแบบฟอร์ม

หนังสือแจ้งยกเลิก

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 06/02/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 06/02/2563

ขนาด 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

หนังสือแจ้งยกเลิก

หนังสือแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการ เป็นหนังสือที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ในปัจจุบัน มีเจตนาไม่ประสงค์จะเป็นสมาชิกกับผู้ให้บริการ หรือหน่วยงานนั้นอีกต่อไป อาจด้วยเป็นเหตุความจำเป็นต่างๆ ไม่ว่าเหตุผลส่วนบุคคล หรือทางธุรกิจ เช่น ไม่พอใจการให้บริการ ไม่พอใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขการเป็นสมาชิก ไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกตามที่คาดหวัง มีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการเป็นสมาชิกสูง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากมีการโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกันในอนาคต

 

การนำไปใช้

เนื่องจากหนังสือแจ้งยกเลิกเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่ง ซึ่งมีผลผูกพันผู้แสดงเจตนานั้น ดังนี้ ผู้ที่จะแสดงเจตนาจะต้องมั่นใจว่าได้ตัดสินใจและพิจารณาถึงผลประโยชน์หรือผลเสียอย่างถี่ถ้วนและเป็นที่เด็ดขาดแล้ว จากผลการแสดงเจตนายกเลิกการเป็นสมาชิก เช่น การสิ้นสุดการมีสิทธิพิเศษของสมาชิก หรือค่าปรับ ค่าธรรมเนียมการบอกเลิกสมาชิกตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิกนั้นๆ (ถ้ามี) เป็นต้น

โดยในการส่งหนังสือนี้ ให้ผู้เป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ ลงนามในหนังสือ และหากนำส่งผ่านทางไปรษณีย์ ควรส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่อเป็นหลักฐานว่าหนังสือนี้ได้จัดส่งถึงผู้ให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากหากมีการโต้แย้งโดยผู้ให้บริการว่าไม่ได้รับหนังสือและยังคงเรียกเก็บค่าสมาชิกต่อไป อย่างไรก็ดี หากได้จัดส่งทางไปรษณีย์แล้วและยังไม่ได้รับการตอบกลับหรือติดต่อกลับจากผู้ให้บริการ ในเวลาอันสมควร (เช่น 7 วันนับจากที่หนังสือส่งถึง) ผู้เป็นสมาชิกหรือผู้ใช้บริการอาจโทรศัพท์ไปสอบถาม ติดตาม กับผู้ให้บบริการโดยตรง เพื่อให้การดำเนินการทันตามวันที่แจ้งยกเลิกในจดหมาย ทั้งนี้ ให้เรียกหรือขอเอกสาร เช่น ใบรับเรื่องยกเลิกจากผู้ให้บริการ เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้ให้บริการได้รับหนังสือและตกลงจะดำเนินการยกเลิกให้แล้ว

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก โดยทั่วไป จะมีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ให้สมาชิกต้องยอมรับผูกพัน ซึ่งจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการพ้นจากการเป็นสมาชิกด้วย ฉะนั้น นอกจากหนังสือแจ้งยกเลิกฉบับนี้แล้ว ผู้เป็นสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการพ้นจากการเป็นสมาชิกที่ผูกพันเอาไว้ด้วย มิฉะนั้น อาจเป็นการผิดสัญญา และอาจถูกบังคับค่าปรับหรือค่าเสียหายได้ด้วย (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้เป็นสมาชิกเป็นผู้บริโภค (End User) สมาชิกสามารถปรึกษารวมถึงร้องเรียน สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ โดยหาก สคบ. วินิจฉัยว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเป็นข้อสัญญา/เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม สมาชิกก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม อีกทั้ง สมาชิกยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขที่เอาเปรียบ/ไม่เป็นธรรมดังกล่าว (ถ้ามี) ได้อีกด้วย

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม