กลับไปด้านบน
ใบสำคัญรับเงิน กรอกแบบฟอร์ม

ใบสำคัญรับเงิน

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 08/01/2564
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4.6 - 5 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 08/01/2564

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4.6 - 5 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ใบสำคัญรับเงิน

ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน เป็นเอกสารที่ผู้รับเงิน เช่น ผู้ขาย ผู้ให้บริการ หรือผู้ให้เช่า ออกให้แก่ผู้ที่ชำระเงิน/ลูกค้า เช่น ผู้ซื้อ ผู้รับบริการ หรือผู้เช่า ตามลำดับ เพื่อเป็นการแสดงว่า ผู้ที่ชำระเงินนั้น ได้ชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ ค่าเช่า หรือเงินค่าอื่นๆ นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินนั้น โดยผู้ชำระเงินสามารถเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงกับผู้มีสิทธิรับเงินว่าตนได้ชำระเงินจำนวนตามที่ระบุไว้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วจริง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้ เพื่อนำจำนวนเงินดังกล่าวมาคำนวณเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ ค่าลดหย่อน หรือค่าอื่นๆ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกด้วย

 

การนำไปใช้

การออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน เป็นการรับรองข้อเท็จจริงที่ว่าผู้รับเงินได้รับเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ใบเสร็จรับเงินนั้นแล้วจริง ดังนั้น จำนวนเงิน รายการ ผู้ชำระเงิน หรือข้อความต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งสิ้น

ในการออกใบเสร็จรับเงินผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถรับเงินแทนผู้มีสิทธิรับเงินได้ อาจลงนามรับเงินแทนผู้รับเงินได้ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีที่กิจการกำหนดหน้าที่งานให้รับเงินอาจลงนามในใบเสร็จรับเงินของกิจการนั้นๆ ได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลรัษฎากรและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดให้ผู้รับเงินต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงินทันทีที่มีการรับเงินไม่ว่าผู้ชำระเงินจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม หากเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินที่กรมสรรพากรกำหนด

นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ใบเสร็จรับเงินที่ออกนั้น ต้องระบุข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน เลขลำดับของใบเสร็จรับเงิน และเลขที่เล่มของใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ จำนวนเงินที่รับ ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้าด้วย

นอกจากนี้ โดยทั่วไป สินค้าและบริการจะอยู่ภายใต้บังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม กล่าวคือผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายเดือนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ดี กิจการบางกิจการอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือในสินค้าหรือบริการบางประเภทก็ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และข้อยกเว้น เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ประมวลรัษฎากร

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม