กลับไปด้านบน
ใบสำคัญรับเงินค่าเช่า กรอกแบบฟอร์ม

ใบสำคัญรับเงินค่าเช่า

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 หน้า
คะแนน 4 - 6 คะแนนโหวต
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 10/07/2563

ขนาด 1 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

คะแนน 4 - 6 คะแนนโหวต

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

ใบสำคัญรับเงินค่าเช่า

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า หรือใบสำคัญรับเงินค่าเช่า เป็นเอกสารที่ผู้ให้เช่าออกให้แก่ผู้เช่าเพื่อเป็นการแสดงว่าผู้เช่านั้นได้ชำระเงินค่าเช่า หรือเงินค่าอื่นๆ ตามที่ตกลงกันในสัญญาเช่าเสร็จเรียบร้อยแล้วตามจำนวนและรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินค่าเช่านั้น โดยผู้เช่าสามารถเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงกับผู้ให้เช่าว่าตนได้ชำระเงินจำนวนตามที่ระบุไว้ใบเสร็จรับเงินไปแล้วจริง นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบภาษีเงินได้ของกรมสรรพากร ในการนำจำนวนเงินดังกล่าวมาคำนวณเป็น ค่าใช้จ่ายของกิจการ ค่าลดหย่อน หรือค่าอื่นๆ เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อีกด้วย ตามหลักเกณฑ์ทางภาษีตามประมวลรัษฎากร

 

การนำไปใช้

การออกใบเสร็จรับเงิน เป็นการรับรองข้อเท็จจริงว่าผู้ให้เช่าได้รับชำระเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ใบเสร็จรับเงินนั้นแล้วจริง ดังนั้น จำนวนเงิน รายการ ชื่อผู้ชำระเงิน หรือข้อความต่างๆ ที่ระบุในใบเสร็จรับเงินที่เป็นสาระสำคัญจะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงทั้งสิ้น การออกใบเสร็จรับเงินที่ข้อความผิดจากความเป็นจริง ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีได้และผู้ออกอาจมีความผิดและโทษทางอาญาตามประมวลรัษฎากรได้

ในการออกใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่าที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สามารถรับเงินแทนผู้ให้เช่า เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของผู้ให้เช่าที่กำหนดหน้าที่งานให้รับเงินค่าเช่า ผู้จัดการสถานที่เช่าที่ผู้ให้เช่ามอบหมายให้มีหน้าที่เก็บค่าเช่านั้น ควรจะจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษร และลงนามในใบเสร็จรับเงินค่าเช่า โดยผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า และส่งมอบให้ผู้เช่าหรือผู้ที่ชำระเงินแทนผู้เช่าทันทีที่ได้รับชำระเงินค่าเช่านั้น นอกจากนี้ ยังควรทำสำเนาเอาไว้อีกอย่างน้อยสองฉบับเพื่อการเก็บอ้างอิงของผู้ให้เช่าเองฉบับหนึ่ง และอีกฉบับหนึ่งเพื่อใช้ในกรณีต่างๆ (ถ้ามี) เช่น เพื่อการตรวจสอบของกรมสรรพากร

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลรัษฎากรและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบเสร็จรับเงินได้กำหนดให้ผู้รับเงิน ซึ่งได้แก่ ผู้ให้เช่าหรือตัวแทนของผู้ให้เช่า ต้องออกใบเสร็จรับเงินทันทีที่มีการรับเงินไม่ว่าผู้ชำระเงิน ซึ่งได้แก่ ผู้เช่าหรือตัวแทนของผู้เช่า จะร้องขอหรือไม่ก็ตาม หากเข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ที่ต้องออกใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากรกำหนด

นอกจากนี้ กฎหมายยังได้กำหนดให้ใบเสร็จรับเงินที่ออกนั้น ต้องระบุข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
  • ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบเสร็จรับเงิน
  • เลขลำดับของใบเสร็จรับเงิน และเลขที่เล่มของใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
  • วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
  • จำนวนเงินที่รับ
  • ชนิด ชื่อ รายละเอียดของเงินที่ชำระนั้น เช่น จำนวนและราคาค่าเช่าต่อหน่วยด้วย

นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการตกลงและเรียกเก็บค่าบริการนอกเหนือจากค่าเช่าด้วยแล้ว หากผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากรแล้ว ค่าบริการดังกล่าวก็จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ให้เช่าจะมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าบริการดังกล่าวเป็นรายเดือนในอัตราที่กฎหมายกำหนดด้วย

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม