กลับไปด้านบน
Coronavirus / COVID-19 หนังสือขอยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน ที่พัก หรือแพ็กเกจท่องเที่ยว กรอกแบบฟอร์ม

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือขอยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน ที่พัก หรือแพ็กเกจท่องเที่ยว

ปรับปรุงล่าสุด
ปรับปรุงล่าสุด 10/10/2563
รูปแบบ
รูปแบบ Word และ PDF
ขนาด
ขนาด 1 ถึง 2 หน้า
กรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์ม

ปรับปรุงล่าสุด 10/10/2563

ขนาด 1 ถึง 2 หน้า

รูปแบบที่มีให้ Word และ PDF

ตัวเลือก ความช่วยเหลือจากทนายความ

กรอกแบบฟอร์ม

ต้องทำยังไงบ้าง

1. เลือกแบบฟอร์มนี้

เริ่มต้นโดยการคลิกที่ "กรอกแบบฟอร์ม"

1 / เลือกแบบฟอร์มนี้

2. กรอกเอกสาร

ตอบคำถามบางข้อแล้วเอกสารของคุณก็จะถูกสร้างขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

2 / กรอกเอกสาร

3. บันทึก - พิมพ์

เอกสารของคุณพร้อมแล้ว คุณจะได้รับเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ Word และ PDF ซึ่งคุณสามารถทำการแก้ไขได้

3 / บันทึก - พิมพ์

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะขอรับความช่วยเหลือจากทนายความได้หลังจากกรอกเอกสารเสร็จแล้ว

ตัวเลือกพิเศษสำหรับการปรึกษาทนายความ

(Coronavirus / COVID-19) หนังสือขอยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน ที่พัก หรือแพ็กเกจท่องเที่ยว

หนังสือแจ้งขอยกเลิก/คืนเงิน/เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน ที่พัก หรือแพ็กเกจท่องเที่ยว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นหนังสือที่ออกโดยผู้ที่ได้จองเที่ยวบิน ที่พัก และ/หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวต่างๆ เอาไว้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทำให้ ผู้ที่ได้จองเที่ยวบิน ที่พัก และ/หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวนั้นไว้ ไม่สามารถเดินทางตามกำหนดการที่จองไว้ได้ (เช่น รัฐบาลมีคำสั่งห้ามเดินทาง เที่ยวบินถูกยกเลิก) ผู้ที่จองนั้นจึงอาจแสดงความประสงค์ที่จะ

  • ขอยกเลิกและขอคืนเงิน การจองนั้นทั้งหมด หรือ
  • ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจอง (เช่น เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และ/หรือสถานที่ เดินทาง เข้าพัก หรือท่องเที่ยว)

 

การนำไปใช้

ในการจัดทำหนังสือแจ้งขอยกเลิก/คืนเงิน/เปลี่ยนแปลง เที่ยวบิน ที่พัก หรือแพ็กเกจท่องเที่ยว กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ผู้จัดทำควร ควรมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำควรระบุ/อธิบาย

  • สาเหตุ ผลกระทบ และความจำเป็นที่ต้องขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
  • ข้อมูลอ้างอิงรายละเอียดของการจอง เช่น เลขที่การจอง (Booking No.) ชื่อและนามสกุลของผู้เดินทาง/ผู้เข้าพัก
  • ข้อมูลและรูปแบบการคืนเงินที่ต้องการ ในกรณีขอยกเลิกและขอคืนเงิน

เมื่อผู้จัดทำหนังสือระบุรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้จัดทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจจัดทำสำเนาไว้เพื่อการอ้างอิงภายในด้วยหรือไม่ก็ได้ ลงนามโดยผู้จัดทำ และส่งให้แก่ ตัวแทนการจอง (Booking Agent) ผู้ให้บริการสายการบิน สถานที่พัก หรือธุรกิจนำเที่ยว แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า ผู้จองได้จองเที่ยวบิน ที่พัก หรือแพ็กเกจท่องเที่ยวกับบุคคลใด เพื่อให้บุคคลดังกล่าว พิจารณาตามคำขอและตอบกลับ

อนึ่ง อาจจัดส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางติดต่อที่จัดไว้โดยเฉพาะของตัวแทนการจอง (Booking Agent) ผู้ให้บริการสายการบิน สถานที่พัก และ/หรือธุรกิจนำเที่ยวนั้น ก็ได้

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ความช่วยเหลือจากทนายความ

คุณสามารถเลือกที่จะปรึกษาทนายความได้ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ

ทนายความสามารถช่วยคุณได้โดยทำการตอบคำถามของคุณหรือให้ความช่วยเหลือในกระบวนการต่าง ๆ จะมีการเสนอตัวเลือกดังกล่าวไว้ให้คุณในตอนท้ายของเอกสาร

 

แก้ไขแบบฟอร์มได้อย่างไร

คุณกรอกแบบสอบถามสำหรับป้อนข้อมูลแล้วจะเห็นได้ว่าระบบของเราจะค่อย ๆ สร้างเอกสารขึ้นเองโดยอัตโนมัติตามคำตอบที่คุณกรอกเข้าไป

ในตอนสุดท้าย คุณจะได้รับเอกสารในรูปแบบ Word และ PDF คุณสามารถแก้ไขและนำเอกสารไปใช้อีกได้

กรอกแบบฟอร์ม