Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 08.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı10 ila 15 sayfa
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 08.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 10 ila 15 sayfa

Örneği doldur

İşbu Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi, işçinin çağrı üzerine çalışması için kullanılan bir sözleşmedir.

Çağrı üzerine çalışma, esnek çalışma türlerinden biridir. Çağrı üzerine çalışma diğer çalışma türlerinin aksine, işçiye daha çok ihtiyaç duyulması halinde yerine getirilen kısmı süreli bir çalışma türüdür.

Çağrı üzerine çalışma, yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde, iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi olarak tanımlanmıştır. Buna göre işveren, belirli ve düzensiz aralıklarla işinin görülmesine ihtiyaç duyduğu hallerde çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi akdedebilir. Örneğin işveren, sadece belli zamanlarda bir makinenin kullanımı için bir işçiye ihtiyaç duymakta ise, sadece bu dönemler için çağrı yaparak işçi çalıştırabilir.

Çağrı üzerine çalışan işçilerin çalışma süreleri, taraflar kendi aralarında hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi en az 20 (yirmi) saat olarak kararlaştırılmış sayılır. Yapılan iş sözleşmesinde, eğer günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise işçi her çağrıda günde en az 4 (dört) saat çalıştırmak zorundadır. Çalışma süresi belirlenmesi halinde, bu çalışma türü kısmı süreli bir çalışma süresi olduğu için çalışma süresi haftalık 30 saati geçmemelidir. Ayrıca, çağrı üzerine yapılan sözleşmeye göre, belirlenen süreler dahilinde işçi çalıştırılmasa da ücrete hak kazanacaktır.

Yani örneğin, eğer sözleşmede işçinin haftalık çalışma süresi belirlenmemiş ise işçiye haftalık 20 (yirmi) saat üzerinden ücret ödenecektir. Bununla beraber örneğin sözleşmede haftalık 15 (on beş) saat üzerinden belirleme yapılmış ise, bu durumda işçiye haftalık 15 (on beş) saat üzerinden ücret ödenir. İşçinin günlük çalışma saati belirlenmemiş ise, işçinin çağrı üzerine en az 4 (dört) saat çalıştırılması gerekir; bu çerçevede sözleşmede belirleme yoksa, çağrılan işçi örneğin sadece 1 (bir) saat çalışsa dahi 4 (dört) saatin ücretine hak kazanır.

Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde her çağrı ayrı bir sözleşme olarak düzenlenmez, tüm çağrılar tek bir sözleşme ile düzenlenir. Çağrı, taraflarca sözleşmede kararlaştırılan şekilde gerçekleştirilebilir.

Çağrı üzerine iş sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olarak akdedilebilir. İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşmelere belirsiz süreli iş sözleşmesi denilmektedir. İşin bitiş tarihinin bilindiği veya öngörüldüğü hallerde ise belirli süreli iş sözleşmesi söz konusu olur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu sözleşmede

 • İşverenin unvanı, adresi,
 • İşyerinin adresi,
 • İşçinin adı ve soyadı, TC kimlik numarası, adresi, cep telefonu, email adresi,
 • İşçinin görevi,
 • İşe başlama tarihi ve belirli süreli iş sözleşmeleri bakımından işin bitiş tarihi,
 • İşçiye ödenecek net saatlik ücret
 • Günlük ve haftalık çalışma saatleri

gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi doldurulduktan sonra 2 (iki) nüsha çıktı alınarak işçi ve işveren tarafından imzalanır. Her bir nüsha bir tarafa verilir.

İşçinin ödevlerine ve görevinin inceliklerine ilişkin teknik belgeler, işveren bir organizasyonsa işveren adına bu sözleşmeyi imzalayacak olarak kişinin yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri bu sözleşmeye ek olarak eklenebilir.

Sözleşmeye ilişkin damga vergisinin, bankalar, vergi daireleri veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerekmektedir.


Bu Belgenin Kullanılmayacağı Haller

Bu belge uzaktan çalışmaya (remote) ilişkin sözleşme halleri için kullanılmamalıdır.

Ayrıca çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesi hazırlanabilmesi için, sözleşmeye konu iş görme ediminin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan istisna işlerden olmaması gerekir. Bu istisna işler şunlardır:

 • Deniz ve hava taşıma işleri,
 • 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,
 • Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,
 • Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
 • Ev hizmetlerinde,
 • Çıraklar hakkında,
 • Sporcular hakkında,
 • Rehabilite edilenler hakkında,
 • 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu'nun 2. maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Eğer çağrı üzerine değil, normal bir iş sözleşmesi akdedilecek ise bu sözleşme yerine İş Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Eğer ücret karşılığı hizmet vermek isteyen yardımcı kişi ile, bu kişiden çocuğu/ bebeği veya hasta, yaşlı veya engelli bir yakınına bu hizmeti sağlamak ve yardımcı kişiden bu hizmeti almak isteyen bir kişi arasında hak ve yükümlülükleri düzenlemek istenen bir hizmet sözleşmesi düzenlenmek isteniyorsa bu sözleşme yerine Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli İş Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Eğer hizmet bedeli karşılığı ev işi hizmeti vermek isteyen yardımcı kişi ile, bu kişiden konutuna ilişkin ev işlerinin (yemek, ütü, temizlik gibi) görülmesi amacıyla yardımcı kişiden bu hizmeti almak isteyen bir kişi arasında hak ve yükümlülükleri düzenlemek amacıyla sözleşme yapılmak istenmekteyse Ev İşleri İçin Hizmet Sözleşmesi kullanılmalıdır.


Yasal Dayanak

Çağrı üzerine çalışma, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesinde düzenlenmiştir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur