Opzegbrief verzekering Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Opzegbrief verzekering

Laatste revisie Laatste revisie 14-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,7 - 16 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,7 - 16 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een opzegbrief van een verzekeringspolis op te stellen. Deze brief biedt de verzekeringnemer, of het nu gaat om een particulier of een onderneming, de mogelijkheid om een verzekeringsovereenkomst te beëindigen, hetzij omdat de overeenkomst anders stilzwijgend wordt verlengd, hetzij omdat een van de volgende gebeurtenissen, waardoor de overeenkomst kan worden beëindigd, zich heeft voorgedaan:

  • tariefwijziging;
  • wijziging van de algemene voorwaarden;
  • een ramp;
  • het overlijden van de verzekeringnemer;
  • de verzwaring of vermindering van het risico;
  • de overeenkomst is ondertekend en er geldt een herroepingstermijn;
  • de opschorting van de overeenkomst voor meer dan een jaar.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Algemeen

De opzegging van een verzekeringspolis kan op drie verschillende manieren gebeuren: per aangetekende brief, door afgifte van de brief tegen ontvangstbewijs (vaak een duplicaat van de brief, verzegeld, gedateerd en ondertekend) of bij deurwaardersexploot. In alle gevallen wordt de opzeggingsbrief pas van kracht op de dag volgend op respectievelijk de dag van indiening van de brief, de ontvangen handtekening of de betekening door de gerechtsdeurwaarder. De verzekeringnemer moet er dus op letten dat hij altijd nog één dag meer telt binnen de hieronder vermelde termijnen.

In alle gevallen waarin een opzegtermijn in acht moet worden genomen, vindt de opzegging pas plaats na afloop van deze termijn en blijft de verzekeringnemer dus in de tussentijd gedekt.


Na ondertekening van de overeenkomst

Indien tussen de ondertekening en de inwerkingtreding van de overeenkomst een periode van één jaar verstrijkt, kan de verzekeringnemer de overeenkomst tot uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de overeenkomst had moeten ingaan, opzeggen.

Voor de herroeping van aankopen die op afstand of buiten het terrein van de verkoper worden gedaan, moet een schriftelijke herroepingsbrief worden opgesteld. Zo kunt u binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst op uw aankoop terugkomen.


Jaarlijks verstrijken van de overeenkomst

Een verzekeringsovereenkomst mag niet langer dan één jaar duren. In principe worden ze allemaal voor zo'n periode afgesloten. Als ze echter niet voor een langere periode kunnen worden afgesloten, worden ze automatisch verlengd, door stilzwijgende verlenging.

Indien hij niet wenst dat zijn overeenkomst wordt verlengd, moet de verzekeringnemer ten minste drie maanden voor de einddatum van de overeenkomst bezwaar maken.

Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op kapitalisatie-operaties, ziektekostenverzekeringen en levensverzekeringen. Deze kunnen een duurtijd hebben van meer dan een jaar en kunnen jaarlijks worden beëindigd, hetzij op de verjaardag van de ingangsdatum, hetzij op de jaarlijkse premievervaldag.


Wijziging van het tarief

Indien de verzekeraar tijdens de looptijd van de overeenkomst eenzijdig besluit om het tarief van de verzekeringspolis te wijzigen, moet hij deze wijziging schriftelijk meedelen.

  • Ofwel minstens 90 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst, waarna de verzekeringsnemer 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst te beëindigen, die op de oorspronkelijk geplande einddatum afloopt;
  • Ofwel (het meest voorkomende geval), minder dan 90 dagen voor de vervaldatum van de overeenkomst, waarna de verzekeringsnemer 30 dagen de tijd heeft om de overeenkomst op te zeggen, die ofwel op de oorspronkelijk geplande einddatum ofwel één maand na de opzeggingsbrief zal eindigen, afhankelijk van de datum van verzending ervan.

Dit recht op opzegging wordt alleen aan de verzekeringnemer overgelaten als de verzekeringsmaatschappij alleen en uit het niets besluit om de overeenkomst te wijzigen. Het is dus niet van toepassing na een vordering (zie hieronder) of nadat de verzekeringsnemer om een wijziging van zijn overeenkomst heeft verzocht.


Wijziging van de algemene voorwaarden van de overeenkomst

Indien de verzekeringsmaatschappij eenzijdig haar algemene voorwaarden wijzigt, is zij verplicht de verzekeringnemer hiervan op de hoogte te stellen en de reden van de wijziging toe te lichten.

De verzekeringnemer heeft dan drie maanden de tijd om de overeenkomst op te zeggen, waarbij de overeenkomst eindigt aan het einde van de looptijd of uiterlijk één maand na de opzeggingsbrief.


Schadegeval

Indien de verzekeraar in de overeenkomst bepaalt dat hij de overeenkomst kan opzeggen na een schadegmogelijk in alle verzekeringsovereenkomsten, met uitzondering van ziektekosten- of levensverzekeringsovereenkomsten), dan moet hij dit recht ook toekennen aan de verzekeringnemer, ongeacht of hij gelijk had of in het ongelijk werd gesteld.

De verzekeringnemer heeft een termijn van een maand na de betaling of weigering om de schadeloosstelling te betalen om de overeenkomst op te zeggen waarbij de overeenkomst dan na verloop van een termijn van drie maanden wordt beëindigd.


Verzwaring of vermindering van het risico

Hoewel deze situatie niet erg gebruikelijk is, bepaalt de wet dat, indien het door de verzekering gedekte risico tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig is toegenomen of afgenomen dat de verzekeringsmaatschappij de verzekeringspolis niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben verleend als die welke van kracht zijn, zij de overeenkomst kan aanpassen vanaf de datum waarop zij kennis krijgt van deze wijziging.

Indien de verzekeringnemer van mening is dat de premie na de aanpassing van zijn overeenkomst niet significant is gedaald met het oog op de aanzienlijke vermindering van het gelopen risico, of te sterk is gestegen met het oog op de toename van het gelopen risico, kan hij, indien hij geen overeenstemming met de maatschappij heeft bereikt, de overeenkomst opzeggen, die na een termijn van één maand afloopt.


Overlijden van de verzekeringnemer

Als de verzekeringnemer overlijdt, vervalt zijn overeenkomst niet automatisch. De erfgenamen en rechtverkrijgenden moeten er dus voor zorgen, door het toezenden van alle nodige bewijsstukken (kopie van de overlijdensakte, bewijs van de hoedanigheid van erfgenaam of rechtverkrijgende, eventueel de kennisgeving van annulering van de kentekenplaat, enz.), dat de overeenkomst wordt opgezegd binnen de drie maanden na het overlijden.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 4 april 2014 betreffende verzekeringen, voornamelijk de artikelen 84 tot en met 87.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen