Verzoek tot compensatie na vertraging of annulatie van een vlucht Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Verzoek tot compensatie na vertraging of annulatie van een vlucht

Laatste revisie Laatste revisie 14-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document kan gebruikt worden door een of meerdere passagiers om een compensatie te vorderen van de luchtvaartmaatschappij na een annulatie van hun vlucht, een vertraging van de vlucht of een instapweigering.

Een passagier kan in die gevallen recht hebben op een compensatie op grond van de Europese Verordening 261/2004 inzake passagiersrechten. Deze is van toepassing wanneer het gaat om:

  • een vertrek vanaf een luchthaven die gelegen is binnen Europa; en
  • een vertrek vanuit een luchthaven die gelegen is buiten Europa met als bestemming een luchthaven gelegen binnen Europa, uitgevoerd door een Europese luchtvaartmaatschappij.

Wat betreft deze verordening, wordt onder 'Europa' bedoeld de Europese Unie (en de overzeese gebieden), IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Verenigd Koninkrijk.


i. Annulatie

Een annulatie betekent dat een geplande vlucht niet wordt uitgevoerd. Indien de passagier minder dan twee weken voor de geplande vertrektijd op de hoogte werd gesteld van de annulatie door de luchtvaartmaatschappij, heeft hij of zij recht op een compensatie.

Er zijn enkele uitzonderingsgronden die de luchtvaartmaatschappij kan inroepen:

  • de passagier werd vervoerd met een alternatieve vlucht met vertrek minder dan twee uur voor het geplande vertrek en aankomst minder dan vier uur na de geplande aankomst, indien de passagier werd geïnformeerd over de annulatie tussen twee weken en zeven dagen voor de vlucht;
  • de passagier werd vervoerd met een alternatieve vlucht met vertrek minder dan een uur voor het geplande vertrek en aankomt minder dan twee uur na de geplande aankomst, indien de passagier werd geïnformeerd minder dan zeven dagen voor de vlucht; of
  • de annulatie is het gevolg van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

Dergelijke compensatie komt vanzelfsprekend bovenop het recht van de passagier op een terugbetaling van het ticket of een herboeking.


ii. Vertraging

Als een vlucht niet op de geplande vertrektijd vertrekt, komt dit dus neer op een vertraging. Een passagier heeft recht op een compensatie in de zin van de Europese verordening indien de vlucht vertraagd is met meer dan drie uur ten opzichte van de geplande vertrektijd.

Indien de luchtvaartmaatschappij zich kan beroepen op buitengewone omstandigheden zal de passagier evenwel toch geen recht hebben op zo'n vergoeding.


iii. Instapweigering

Een instapweigering betekent dat de luchtvaartmaatschappij een of meerdere passagiers weigert te vervoeren zonder dat die weigering gebaseerd is op redelijke gronden zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of beveiliging, of ontoereikende reisdocumenten. De instapweigering is vaak het gevolg van een overboeking op de vlucht door de luchtvaartmaatschappij.

In geval van een overboeking moet de luchtvaartmaatschappij in eerste instantie op zoek gaan naar vrijwilligers die bereid zijn hun vluchten de herboeken in ruil voor een zekere compensatie. Vindt de luchtvaartmaatschappij geen of onvoldoende vrijwilligers, dan zullen bepaalde passagiers dus niet mogen instappen. In dat geval hebben ook zij recht op een compensatie.


iv. Buitengewone omstandigheden

Het begrip 'buitengewone omstandigheden' (force majeure / overmacht) is reeds vaak het onderwerp geweest van Europese rechtspraak. Op basis daarvan worden hieronder begrepen: stakingen van het luchtverkeersleiders, politieke onrust, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, etc.

Technische mankementen aan vliegtuigen en een wilde staking van het vliegpersoneel zijn in bepaalde omstandigheden dan weer geen buitengewone omstandigheden. De kwalificatie als buitengewone omstandigheden zal echter steeds geval per geval moeten worden beoordeeld. Bovendien moet de luchtvaartmaatschappij kunnen aantonen de redelijke maatregelen te hebben genomen ter voorkoming van de negatieve gevolgen van die omstandigheden.


v. Het bedrag van de compensatie

De compensatie waarop de passagier recht kan hebben bestaat uit een forfaitaire vergoeding, vastgelegd in de bovenvermelde Europese verordening, en hangt ook af van de afstand van de geplande vlucht:

  • in geval van vluchten van minder dan 1.500 km heeft de passagier recht op 250 EUR;
  • in geval van vluchten binnen Europa van meer dan 1.500 km heeft de passagier recht op 400 EUR;
  • in geval van 'grensoverschrijdende vluchten (i.e. van binnen Europa naar buiten Europa of omgekeerd) van meer dan 1.500 doch minder dan 3.500 km heeft de passagier recht op 400 EUR;
  • in geval van 'grensoverschrijdende vluchten' van meer dan 3.500 km heeft de passagier recht op 600 EUR.

Indien het traject een tussenvlucht omvat, dan moet de afstand van de plaats van vertrek tot de plaats van de uiteindelijke bestemming in acht worden genomen. Er bestaan op het internet verschillende tools om die afstand in te schatten.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De brief kan gebruikt worden voor de vraag naar compensatie door een passagier, maar de passagier kan tegelijk ook de compensatie vragen voor zijn of haar medereizigers.

De passagier dient de brief te ondertekenen, de nodige bijlagen toe te voegen (m.n. (i) een kopie van zijn of haar identiteitskaart en, desgevallend, ook die van zijn of haar medereizigers); en (ii) een kopie van de bevestiging van de boeking van de vluchten) en per post of per email te versturen aan de luchtvaartmaatschappij.

Als alternatief kan de brief dienen als bijkomend drukkingsmiddel door het toe te voegen als bijlage aan een elektronisch invulformulier op de website van de luchtvaartmaatschappij bij het indienen van een claim tot compensatie.

Komt de reisorganisator niet tegemoet aan zijn of haar vraag kan de passagier een klacht neerleggen. Dit kan bij de FOD Mobiliteit & Vervoer of de Consumentenombudsdienst.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Verordening (EG) nr. 261/2004 van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten, en de artikelen 4 t.e.m. 7 in het bijzonder.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen