Överst på sidan

Arbetstagarens rättigheter i samband med Covid-19/Coronaviruset

Senast ändrat:
Senast ändrat: 9 juni 2020

Spridningen av coronaviruset (Covid-19) i världen har påverkat oss alla. Många arbetar t.ex. hemifrån och regeringen har fattat diverse beslut för att minska den sociala kontakten i samhället, i syfte att minska smittspridningen. Det kan vara svårt att ta till sig all ny information och det är framför allt många arbetstagare som ställer sig frågan vilka rättigheter som följer med denna samhällskris, vilket reds ut nedan.

1 Vad är Covid-19?

Covid-19 är en virussjukdom som ger symtom som feber, hosta, luftvägsbesvär och i vissa fall lunginflammation. Covid-19 har snabbt spridit sig över världen och har av Världshälsoorganisationen (WHO) klassats som en pandemi. De flesta som smittas av Covid-19 blir lindrigt sjuka men för äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar har det visat sig vara en dödlig sjukdom.

2 Rättigheter då arbetstagare är smittad

2.1 Stanna hemma

Om en arbetstagare har testat positivt för Covid-19 ska hen sjukanmäla sig från sitt arbete. För att minska risken att viruset sprids ska även de som har symtom som hosta, feber, ont i halsen eller liknande sjukanmäla sig, även om det inte bekräftats vara Covid-19.

2.2 Slopad karensdag

För att få fler personer som uppvisar symtom på Covid-19, även om de är lindriga, att stanna hemma fattade regeringen tidigare beslut om att slopa karensdagen, d.v.s. den första sjukdagen som en arbetstagare normalt inte får betalt för. Detta gällde från och med den 11 mars till och med den 31 maj, förslag har nu lämnats om att detta ska förlängas fram till den 30 september. Den slopade karensdagen innebär att alla arbetstagare som sjukanmäler sig har rätt att få ersättning för karensdagen, det är Försäkringskassan som betalar ut detta efter ansökan av arbetstagaren i fråga.

2.3 Sjuklön eller smittbärarpenning

Då en arbetstagare är sjuk har denne rätt till sjuklön. Under de första 14 dagarna ska arbetsgivaren stå för detta. Nu i coronatider lades dock ansvaret över på staten för att avlasta arbetsgivarna. Detta gällde till att börja med mellan 1:a april och 31:a maj, förslag har nu lämnats om att det ska fortsätta gälla under juni och juli.

Har en läkare fattat beslut om att en arbetstagare måste vara hemma från arbetet till följd av att hen antingen är eller kan vara smittad av Covid-19 uppstår i stället en rätt till smittbärarpenning, vilket utgör ungefär 80 procent av lönen, dock max 804 SEK per dag. Smittbärarpenning betalas ut av Försäkringskassan efter ansökan av arbetstagaren i fråga. En arbetstagare som behöver vara hemma från arbetet till följd av en läkares beslut ska kunna uppvisa ett läkarintyg för arbetsgivaren.

2.4 Läkarintyg

Vanligtvis måste en arbetstagare som är sjuk uppvisa ett läkarintyg, för sin arbetsgivare, efter den sjunde sjukdagen. I och med spridningen av Covid-19 har dock beslut fattats om att förlänga denna period fram till den 15:e sjukdagen. Detta beslut gäller oavsett sjukdom och gäller alltså inte bara vid Covid-19.

En person som har varit sjuk i över 14 dagar har rätt att få sjukpenning från Försäkringskassan efter uppvisande av läkarintyg. I och med spridningen av Covid-19 har Försäkringskassan dock valt att flytta fram kravet på läkarintyg till efter den 21:a sjukdagen, till syfte att avlasta vården.

3 Rättigheter då arbetstagare är rädd för att bli smittad

3.1 Ingen rättighet att vara hemma

En arbetstagare har ingen allmän rätt att vara hemma från arbetet p.g.a. rädsla att bli smittad av Covid-19. Det är upp till arbetsgivaren att bestämma då det faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt, vilket är en allmän rättsprincip. Väljer en arbetstagare att stanna hemma utan godkännande räknas det som arbetsvägran, vilket utgör grund för uppsägning och i vissa fall även avskedande.

I coronatider är dock många arbetsgivare lyhörda och tillmötesgående gällande eventuellt arbete hemifrån, det räcker därför i många fall att tillsammans med sin arbetsgivare diskutera detta och komma fram till en lösning.

3.2 Risk för att arbetstagaren smittar

Om det av läkare har bedömts finnas risk att en arbetstagare bär på Covid-19 och därmed kan smitta andra ska hen vara hemma från arbetet. Arbetstagaren ska kunna visa upp läkarintyg för både sin arbetsgivare och Försäkringskassan om arbetstagaren har för avsikt att ansöka om smittbärarpenning.

3.3 Arbetstagaren befinner sig i en riskgrupp

Det finns i dagsläget ingen laglig rättighet att vara hemma från arbetet p.g.a. att en befinner sig i en så kallad riskgrupp för Covid-19. De grupper som har klassats vara mest utsatta för svår infektion av viruset är framförallt äldre personer och personer med underliggande sjukdomar.

En person som befinner sig i riskgruppen och önskar vara hemma från arbetet måste i dag antingen visa upp ett läkarintyg eller komma överens med sin arbetsgivare. Det är dock uppe för diskussion om personer i riskgrupper ska tillåtas stanna hemma och få ersättning från staten, men det återstår och se om så blir fallet.

4 Rättigheter då arbetstagares barn har smittats

Om en arbetstagares barn har smittats av Covid-19, eller ändå bär på smittan, får arbetstagaren vara hemma från arbetet p.g.a. vård av barn (VAB). Ersättning ges då ut från Försäkringskassan i form av föräldrapenning, precis som då ett barn är sjuk i annan sjukdom. Kravet på läkarintyg har även för barn flyttats från sjukdag åtta fram till sjukdag 15 (se punkt 2.4).

Än så länge hålls förskolor och grundskolor öppna och att vara hemma med ett friskt barn i rädsla för att hen ska smittas utgör inte någon grund för VAB. Detsamma gäller i dagsläget om skolorna skulle stänga.

5 Rättigheter då arbetsgivaren beslutat om arbete hemifrån eller karantän

Om en arbetsgivare fattar beslut om att samtliga eller vissa arbetstagare ska arbeta hemifrån eller vara hemma utan att arbeta ska detta följas, då det faller inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Lön ska vid sådana situationer fortsatt utgå och arbetsgivaren har ingen rätt att tvinga en arbetstagare att t.ex. ta ut semester.

6 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att en arbetstagare har rätt att vara hemma från arbetet om hen, eller hens barn, har smittats av Covid-19. Detta gäller även om t.ex. en läkare bedömt det finns risk att arbetstagaren, eller hens barn, bär på smittan trots att inga symtom uppvisas.

Karensdagen är slopad vilket innebär att sjuklön betalas ut från första sjukdagen. Det krävs heller inget läkarintyg förrän sjukdag 15, från och med denna dag måste detta uppvisas för att arbetstagaren ska få fortsatt vara hemma från arbetet. Försäkringskassan har vidare fattat beslut om att endast kräva in läkarintyg efter sjukdag 21. Innan dess kan ansökan om sjukpenning/föräldrapenning göras ändå.

Det är upp till arbetsgivaren att bestämma vart en arbetstagare ska utföra sitt arbete. Fattas beslut om att detta ska ske hemma ska det följas. Detsamma gäller om arbetsgivaren nekar en arbetstagare att arbeta hemma.

Rädsla att bli smittad medför ingen rätt att vara hemma, oavsett om en person finner sig i en riskgrupp (detta är dock uppe för diskussion).

Betygsätt den här handledningen