Beëindiging of schorsing van een overeenkomst wegens overmacht Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Beëindiging of schorsing van een overeenkomst wegens overmacht

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 tot 2 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 tot 2 pagina's

Het model invullen

Dit document kan door een onderneming (vennootschap of vereniging) gebruikt worden om een medecontractant (bv. een klant) de schorsing of de beëindiging van een overeenkomst (onderworpen aan het Belgisch recht) mee te delen omwille van een situatie van overmacht.


Wat is overmacht?
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een partij die zijn verplichtingen onder een overeenkomst niet kan naleven in principe een schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. Verder schrijft de wet voor dat een partij echter geen schadevergoeding verschuldigd is wanneer zij door een vreemde oorzaak, die haar niet kan worden toegerekend, of door overmacht verhinderd is die verplichtingen na te komen.

Het begrip 'overmacht' wordt in het Belgisch recht evenwel niet nauwkeurig gedefinieerd of gespecificeerd, maar kreeg eerder vorm door middel van de rechtspraak. Een clausule of artikel in de overeenkomst die een partij wenst te schorsen of te beëindigen kan evenwel een definitie van wat de partijen onder 'overmacht' verstaan omvatten. Stel dat een situatie hier niet onder valt, kan een partij zich evenwel nog steeds beroepen op hetgeen bepaald is in het Burgerlijk Wetboek.

Opgelet: Dit betekent niet dat een situatie die als overmacht kan omschreven worden in alle gevallen zomaar kan ingeroepen worden als een reden om een contract te schorsen of te beëindigen omwille van overmacht.

De partij die overmacht inroept moet nog steeds voor wat betreft elk concreet geval kunnen aantonen dat de consequenties ervan niet voorzienbaar waren en tot gevolg hebben dat de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk (in geval van een schorsing) dan wel definitief (in geval van een beëindiging) onmogelijk is geworden. Anders gezegd, het zou 'kennelijk onredelijk' zijn van die partij te verlangen dat zij haar verbintenissen blijft uitvoeren in die buitengewone omstandigheden van de overmachtssituatie.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De brief moet ondertekend worden door (een bevoegd ondertekenaar van) de partij die het contract wenst op te zeggen of te beëindigen en kan vervolgens per aangetekend schrijven worden verstuurd aan de andere contractspartij.

De partij die overmacht inroept moet er echter op toezien dat de eventuele clausules in de betreffende overeenkomst in verband met overmacht en/of kennisgeving nageleefd worden. Die clausules kunnen bijvoorbeeld bepalen dat er een specifieke procedure moet gevolgd worden om overmacht in te roepen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen