Naar boven
Dienstverleningsovereenkomst Het model invullen

Dienstverleningsovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 04-05-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 4 tot 6 pagina's
Beoordeling 4,6 - 6 stemmen
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 04-05-2020

Grootte: 4 tot 6 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Beoordeling: 4,6 - 6 stemmen

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Dienstverleningsovereenkomst

Dit document wordt gebruikt om een dienstverleningsovereenkomst op te stellen. De dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een onderneming, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (de dienstverlener) zich ertoe verbindt tegen betaling een dienst te verlenen aan zijn klant (onderneming of persoon).

Dit document bevat alle essentiël clausules en meer specifieke clausules die de partijen nodig kunnen hebben.


Verschil met de koopovereenkomst

Een dienstverleningsovereenkomst verschilt van een koopovereenkomst, die hoofdzakelijk betrekking heeft op de eigendomsoverdracht. Een dienst vertegenwoordigt dus elke andere dienst dan de verkoop van een goed, zoals reparaties aan een goed, advies, verbeteringen aan een goed, het vervoer van goederen of personen, enz.


Verschil met de arbeidsovereenkomst

Het is ook anders dan de arbeidsovereenkomst, omdat er geen sprake is van een ondergeschiktheidsverband tussen de klant en de dienstverlener. De klant betaalt de dienstverlener voor een dienst die voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst en kan dus de dienstverlener informeren, de voortgang van de werkzaamheden volgen of zijn voorkeuren met betrekking tot het resultaat kenbaar maken, maar hij heeft geen gezag en kan niet alle handelingen van de dienstverlener sturen of controleren.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De partijen moeten de volgende informatie verstrekken om de overeenkomst te kunnen afsluiten:

  • voorwerp van de overeenkomst;
  • de duur en het tijdsbestek van de dienst;
  • de uitvoering van de dienst;bezoldiging, honoraria en betalingsvoorwaarden;
  • de plaats van uitvoering en de ter beschikking gestelde middelende bescherming van de intellectuele eigendom;
  • de commerciële garantie;
  • de exclusiviteit;
  • concurrentie/aanwerving;
  • de geschillenbeslechtingsprocedure.

Nadat het document naar behoren is ingevuld en ondertekend, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, moeten de partijen de daarin beschreven verplichtingen zorgvuldig nakomen.


Overeenkomst met een consument

De dienstverlener zal bijzondere aandacht besteden aan de specifieke verplichtingen die van toepassing zijn als zijn klant een consument is, d.w.z. een persoon die op persoonlijke titel handelt.

Alvorens de overeenkomst te ondertekenen, moet hij de consument schriftelijk en ondubbelzinnig op de hoogte brengen van alle essentiële kenmerken van de dienst, met inbegrip van de prijs. Als beroepsbeoefenaar zal hij of zij er ook voor zorgen dat de consument wordt geadviseerd op basis van de situatie en de behoeften van de consument.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen