Dienstverleningsovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Dienstverleningsovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 17-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 7 pagina's
4,5 - 24 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 17-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 7 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 24 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een dienstverleningsovereenkomst op te stellen. De dienstverleningsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een onderneming, een natuurlijke persoon of een rechtspersoon (de dienstverlener) zich ertoe verbindt tegen betaling een dienst te verlenen aan zijn klant (onderneming of persoon).

Dit document bevat alle essentiël clausules maar ook meer specifieke clausules die de partijen nodig kunnen hebben.


Verschil met de koopovereenkomst

Een dienstverleningsovereenkomst verschilt van een koopovereenkomst, die hoofdzakelijk betrekking heeft op een eigendomsoverdracht. Een dienst vertegenwoordigt dus elke andere dienst dan de verkoop van een goed, zoals reparaties aan een goed, advies, verbeteringen aan een goed, het vervoer van goederen of personen, enz.


Verschil met de arbeidsovereenkomst

De dienstverleningsovereenkomst is ook anders dan de arbeidsovereenkomst, omdat er geen sprake is van een ondergeschiktheidsverband tussen de klant en de dienstverlener. De klant betaalt de dienstverlener voor een dienst die voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst en kan dus de dienstverlener informeren, de voortgang van de werkzaamheden volgen of zijn voorkeuren met betrekking tot het resultaat kenbaar maken. De klant oefent echter geen gezag uit over de dienstverlener en kan niet alle handelingen van de dienstverlener sturen of controleren.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De partijen komen onder meer de volgende clausules overeen in het kader van de overeenkomst:

  • het voorwerp van de overeenkomst;
  • de duur en het tijdsbestek van de te leveren diensten;
  • de uitvoering van de dienst;
  • bezoldiging, honoraria en betalingsvoorwaarden;
  • de plaats van uitvoering;
  • de eventueel ter beschikking gestelde middelen;
  • de bescherming van de intellectuele eigendom;
  • etc.

Nadat het document naar behoren is ingevuld en ondertekend, in evenveel originele exemplaren als er partijen zijn, moeten de partijen de daarin beschreven verplichtingen zorgvuldig nakomen.


Overeenkomst met een consument

De dienstverlener zal bijzondere aandacht besteden aan de specifieke verplichtingen die van toepassing zijn als de klant een consument is (d.w.z. een persoon die de dienst afneemt voor eigen en persoonlijk gebruik).

Alvorens de overeenkomst te ondertekenen, moet hij de consument schriftelijk en ondubbelzinnig op de hoogte brengen van alle essentiële kenmerken van de dienst en de overeenkomst. Dat omvat minstens de details over de prijs van de te leveren dienst. De Dienstverlener moet er ook voor zorgen dat de consument wordt geadviseerd op maat van de situatie en de behoeften van de consument.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen