Borgtochtovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Borgtochtovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 15-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte4 tot 6 pagina's
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 4 tot 6 pagina's

Het model invullen

Dit document kan gebruikt worden om een conventionele borgtocht op te stellen. Een borgtocht is een overeenkomst waarbij een particulier of onderneming (de 'borg') zich met zijn of haar persoonlijk vermogen verbindt tot het uitvoeren van een verbintenis (meer bepaald de betaling van een schuld) van de schuldenaar (voor wie de borgsteller zich borg stelt) ten opzichte van de schuldeiser (dit is degene die recht heeft op de betaling van de schuld) indien de schuldenaar er zelf niet in slaagt de verbintenis uit te voeren. De borgtocht wordt soms geëist door een partij (de schuldeiser) die vreest dat de andere partij (de schuldenaar) niet in staat zal zijn om de bestaande of toekomstige schulden te betalen.


i. De verbintenis waarvoor de borgtocht geldt

De borgtocht is dus altijd gekoppeld aan een verbintenis (een verplichting tot betaling) van de schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser. De borgtocht kan worden aangegaan voor de gehele schuld of voor een gedeelte van de schuld.

De borgtocht treedt dus enkel 'in werking' indien de schuldenaar niet in staat is de verschuldigde bedragen te betalen.


ii. Rechten van de borg indien de borg de schuld betaalt

Stel dat de schuldenaar inderdaad niet in staat is zijn schuld te voldoen en de borg de schuldeiser betaalt, dan kan de borg de terugbetaling van die bedragen vorderen van de schuldenaar (die daar wellicht niet meteen toe in staat zal zijn).

Opdat de borg volledig beroep kan doen op dit recht is het belangrijk dat de borg de schuldenaar informeert over de betaling van enige bedragen onder de borgtochtovereenkomst. Dit kan eventuele onduidelijkheid tussen de partijen over het recht van de schuldeiser op de betaling of over de hoogte van het bedrag bijvoorbeeld vermijden.


iii. Specifieke vorm: de 'kosteloze borgtocht'

De persoon die borg staat kan een vergoeding ontvangen ter compensatie voor het stellen van de borg, maar dit is niet verplicht. In familiekring of als een zogenaamde 'vriendendienst' gebeurt dit vaak ook zonder enige vergoeding.

In geval van het stellen van een borg door een natuurlijke persoon ten voordele van een onderneming-schuldenaar zonder enig economisch voordeel voor de borg, is er sprake van een zogenaamde 'kosteloze borgtocht'. Als een zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder of werknemer borg staat voor de respectieve onderneming kan dit echter nooit een kosteloze borgtocht zijn. De borg heeft er immers toch een economisch belang bij, ook al wordt de borg zonder vergoeding aangegaan.

Op de 'kosteloze borgtocht' zijn bijkomende wettelijke modaliteiten en verplichte vermeldingen van toepassing. Deze houden onder meer in dat de borg slechts kan instaan voor een bepaald maximumbedrag en dat de betaling van eventueel bijkomende interesten of kosten door de borg maximaal 50% van het bedrag van de 'hoofdschuld' (dit is dus het bedrag dat de Schuldenaar aan de Schuldeiser verschuldigd is) kunnen uitmaken.

Er kan enigszins verwarring ontstaan aangezien een borg gesteld door een rechtspersoon ook kosteloos kan zijn, maar hier zijn de regels van de 'kosteloze borgtocht' als rechtsfiguur echter niet op van toepassing.


iv. Voorrecht van uitwinning en voorrecht van schuldsplitsing

De borg beschikt in principe over het voorrecht van uitwinning en van schuldsplitsing. Het voorrecht van uitwinning betekent dat de borg het recht heeft om van de schuldeiser te eisen dat hij eerst beslag moet leggen op de goederen van de schuldenaar waarmee de schuld mogelijks kan worden betaald. Het voorrecht van schuldsplitsing houdt in dat de borg aan de schuldeiser kan vragen zijn vordering gelijk te verdelen over de verschillende personen die zich borg hebben gesteld, mocht dat al het geval zijn. De partijen kunnen de toepassing van deze voorrechten van de borg in het contract evenwel uitsluiten.


v. Erfgenamen

Is de borg een natuurlijke persoon, dan wordt de borg voor de schulden die zijn ontstaan tot aan het overlijden van de borg overgedragen naar de erfgenamen van de borg.


vi. Situaties waarop dit document niet van toepassing

Dit document geldt voor een 'conventionele persoonlijke borgtocht' waarbij de borg garant staat met zijn of haar persoonlijk vermogen. Het document is daarom bijvoorbeeld niet van toepassing in geval van een zakelijke borgtocht, waarbij een roerend of onroerend goed als waarborg wordt gegeven.

Vaak vereisen ook banken een borgtocht. Op basis van de wettelijke bepalingen inzake consumentenkredieten (kredietovereenkomsten) moet een dergelijke borgtocht bijkomende informatie bevatten. Deze overeenkomsten worden weliswaar doorgaans door de bank zelf voorgesteld.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Doorgaans is de schuldenaar een partij bij de borgtochtovereenkomst, maar de schuldeiser en de borg kunnen ook zonder expliciete toestemming van de schuldenaar dergelijke overeenkomst sluiten.

Een borgtocht moet wel steeds schriftelijk worden opgesteld. Dit document moet dus uitgeprint en ondertekend worden door de partijen. Indien de borg een natuurlijke persoon is, moet hij naast de handtekening een handgeschreven vermelding plaatsen waarin onder meer het bedrag van de waarborg staat.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De artikelen 2011 t.e.m. 2039 van het Burgerlijk Wetboek leggen de regels vast van de conventionele borgtocht. Artikelen 2043bis t.e.m. 2043octies van het Burgerlijk Wetboek bevatten regels die bijkomend van toepassing zijn op de 'kosteloze borgtocht'.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen