Handelsagentuurovereenkomst Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Handelsagentuurovereenkomst

Laatste revisie Laatste revisie 16-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte5 tot 8 pagina's
4,5 - 7 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 16-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 5 tot 8 pagina's

Beoordeling: 4,5 - 7 stemmen

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een handelsagentuurovereenkomst op te stellen. Een handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, permanent en tegen een vergoeding door de andere partij, de principaal, wordt belast met het onderhandelen en eventueel het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal. Onder "zaken" wordt verstaan alles wat de omzet van de principaal kan verhogen, zoals de verkoop van producten en diensten, de verhuur van goederen, enz. Het is essentieel dat de agent niet in ondergeschikt verband of onder het gezag van de principaal staat.

De regels van de handelsagentuurovereenkomst zijn automatisch van toepassing wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de overeenkomst heeft betrekking op het onderhandelen over en, indien nodig, het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal;
  • de agent ontfermt zich er permanent over;
  • de agent is niet onderworpen aan het gezag van de principaal en is dus geen werknemer;
  • de agent wordt voor deze activiteit betaald.

Een overeenkomst in overeenstemming met het Belgische recht is noodzakelijk in alle gevallen waarin de hoofdvestiging van de agent zich in België bevindt.


a) Verschil met makelaarscontract

De handelsagentuurovereenkomst verschilt van het makelaarscontract in die zin dat het een vast contract is. Als de onderhandeling of afsluiting van de zaken voor de opdrachtgever slechts een eenmalige of incidentele activiteit voor de agent is, dan kan er geen sprake zijn van een handelsagentuur en gelden dus andere regels.


b) Verschil met commerciële vertegenwoordiging

De handelsagentuur verschilt ook van de commerciële vertegenwoordigingsovereenkomst, omdat de agent geen werknemer van de principaal is en dus niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat de principaal geen zeggenschap heeft over de agent en er dus geen ondergeschikte relatie tussen beide bestaat, zelfs al kan de agent bij de uitoefening van zijn taken bepaalde instructies van de principaal ontvangen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

a) Duur

De duur van de overeenkomst kan door de partijen worden gekozen. Indien de overeenkomst echter niets specificeert of er is geen overeenkomst tussen de partijen, dan wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.


b) Vergoeding

De vergoeding van de agent moet nauwkeurig worden vastgesteld. Het kan een vast bedrag, een commissie of zelfs een combinatie van beide zijn.

De vaste vergoeding, of het vaste deel van de vergoeding, wordt maandelijks betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.

Indien de beloning van de agent geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een commissie (d.i. een vergoeding die varieert naargelang van het aantal afgesloten zaken en de waarde ervan), moeten het tarief van de provisie en de grondslag voor de berekening ervan nauwkeurig worden vastgesteld in de overeenkomst. De partijen kunnen de commissie vrij vaststellen. De commissie is vaak gebaseerd op de prijs exclusief belasting die de klant aan de principaal verschuldigd is.


c) Mogelijkheid van vervroegde beëindiging

Bij een overeenkomst van onbepaalde duur of indien er een specifieke clausule in de overeenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, hebben de partijen het recht om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen.

Hiervoor moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Deze opzeggingstermijn is één maand in het eerste jaar, waarna deze elk jaar met één maand wordt verhoogd tot een maximum van zes maanden. De partijen kunnen altijd voor een langere periode kiezen, mits de te respecteren periode van de opdrachtgever niet korter is dan die van de agent. Als deze opzegtermijn eenmaal in werking is getreden, moet deze, tenzij anders overeengekomen, samenvallen met het einde van een kalendermaand.

In geval van niet-naleving van de termijn is schadevergoeding verschuldigd.


d) Uitwinningsvergoeding

Na het einde van de overeenkomst heeft de agent recht op een uitwinningsvergoeding op basis van het aanbrengen van nieuwe klanten voor de principaal of omwille van de aanzienlijke uitbreiding van zaken met de bestaande klanten van de principaal.

Het bedrag van de vergoeding wordt bepaald rekening houdend met de gerealiseerde uitbreiding van de zaken van de onderneming en de toename van de klanten. De vergoeding bedraagt maximum één jaar vergoeding die wordt berekend op basis van het gemiddelde van de laatste 5 jaren.


e) Niet-concurrentiebeding en waarborg van de verplichtingen van de klant (delcrederebeding)

De overeenkomst kan ook voorzien in specifieke verplichtingen voor de agent, in het bijzonder:

  • een verbod om te concurreren of te werken voor een concurrent van de opdrachtgever (niet-concurrentiebeding); en
  • de verplichting om de door de klant verschuldigde bedragen te waarborgen (delcrederebeding).


Ten slotte moeten de partijen het document ondertekenen en elk een exemplaar ervan bewaren.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

Wetboek van economisch recht, I.11; X.1 tot en met X.25


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen