Naar boven
Handelsagentuurovereenkomst Het model invullen

Handelsagentuurovereenkomst

Laatste revisie
Laatste revisie 13-12-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 5 tot 8 pagina's
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 13-12-2019

Grootte: 5 tot 8 pagina's

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Handelsagentuurovereenkomst

Dit document wordt gebruikt om een handelsagentuurovereenkomst op te stellen. Het is een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, permanent en tegen een vergoeding die door de andere partij, de principaal, wordt aangerekend, zonder dat deze onder diens gezag staat, met het onderhandelen en eventueel het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal. Onder "zaken" wordt verstaan alles wat de omzet van de principaal kan verhogen, zoals de verkoop van producten en diensten, de verhuur van goederen, ontwikkelings- of bouwbedrijven, enz.

De regels van de handelsagentuurovereenkomst zijn automatisch van toepassing wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de overeenkomst heeft betrekking op het onderhandelen over en, indien nodig, het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal;
  • de agent ontfermt zich er permanent over;
  • de agent is niet onderworpen aan zijn gezag en is dus niet de werknemer van de principaal;
  • de agent wordt voor deze activiteit betaald.

Een overeenkomst in overeenstemming met het Belgische recht is dus noodzakelijk in alle gevallen waarin de hoofdvestiging van de agent zich in België bevindt.


a) Verschil met makelaarscontract

De handelsagentuurovereenkomst verschilt van de makelaarscontract in die zin dat het een vast contract is. Als de onderhandeling of afsluiting van de zaken voor de opdrachtgever slechts een eenmalige of incidentele activiteit voor de agent is, dan is het een makelaar en gelden er andere regels.


b) Verschil met commerciële vertegenwoordiging

De handelsagentuur verschilt ook van de commerciële vertegenwoordigingsovereenkomst, omdat de agent geen werknemer van de principaal is en dus niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst. Dat wil zeggen dat de principaal geen zeggenschap heeft over de agent en er dus geen ondergeschikte relatie tussen beide bestaat, ook al kan de agent bij de uitoefening van zijn taken instructies van de principaal ontvangen.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN


a) Duur

De duur van de overeenkomst kan door de partijen worden gekozen. Indien de overeenkomst echter niets specificeert of er is geen overeenkomst tussen de partijen, dan wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.


b) Vergoeding

De vergoeding van de agent moet nauwkeurig worden vastgesteld. Het kan een vast bedrag, een commissie of zelfs een combinatie van beide zijn.

De vaste vergoeding, of het vaste deel van de vergoeding, wordt maandelijks betaald, tenzij anders is overeengekomen.

Indien de beloning van de agent geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een commissie, moeten het tarief van de provisie en de grondslag voor de berekening ervan nauwkeurig worden vastgesteld. De partijen kunnen de commissie vrijelijk vaststellen. Het is over het algemeen gebaseerd op de prijs exclusief belasting die aan de klant in rekening wordt gebracht.


c) Mogelijkheid van vervroegde beëindiging

In het geval dat de overeenkomst voor onbepaalde tijd is of dat er een speciale clausule in de overeenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, hebben de partijen het recht om de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

Hiervoor moet een opzegtermijn in acht worden genomen. Deze periode is één maand in het eerste jaar, waarna deze elk jaar met één maand wordt verhoogd, tot een maximum van zes maanden. Partijen kunnen altijd voor een langere periode kiezen, mits de periode van de opdrachtgever niet korter is dan die van de agent. Als deze opzegtermijn eenmaal in werking is getreden, moet deze, tenzij anders overeengekomen, samenvallen met het einde van een kalendermaand.

In geval van niet-naleving van de termijn is schadevergoeding verschuldigd.


d) Uitkoopvergoeding

Na het einde van de overeenkomst heeft de agent recht op een klantenvergoeding op basis van de bijdrage van nieuwe klanten of de belangrijke ontwikkeling van de bestaande klanten van de principaal.

Het bedrag van de vergoeding is evenredig met de ontwikkeling van de onderneming en de bijdrage van de klanten, tot een maximum van één jaarvergoeding, berekend op basis van het gemiddelde van de laatste 5 jaar.


e) Niet-concurrentiebeding en waarborg van de verplichtingen van de klant (delcrederebeding)

De overeenkomst kan ook voorzien in specifieke verplichtingen voor de agent, in het bijzonder:

  • een verbod om te concurreren of te werken voor een concurrent van de opdrachtgever (concurrentiebeding);
  • de verplichting om de door de klant verschuldigde bedragen te waarborgen (delcrederebeding).


Ten slotte moeten de partijen het document ondertekenen en elk van hen een exemplaar ervan bewaren.


TOEPASSELIJKE RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen